Get The Vale Online Logo Banner

Cael y Fro Ar-lein - Cymorth Digidol 

Mae mynd ar-lein yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd, sydd bellach yn fwy nag erioed ac mae nifer o ffyrdd o wneud hynny yma ym Mro Morgannwg.

 

Os nad ydych wedi cysylltu â'r Rhyngrwyd, mae llawer rydych chi'n ei fethu. Drwy gynyddu eich sgiliau cyfrifiadurol a mynd ar-lein gallech elwa o:

 

 • gallu cysylltu â ffrindiau a theulu yn rhithwir 
 • arbed cannoedd o bunnoedd ar filiau eich cartref, bwyd a hanfodion eraill
 • chwilio a gwneud cais am swyddi sy'n cael eu hysbysebu ar-lein yn unig

Mae Cael y Fro Ar-lein yn bartneriaeth sy’n gweithio ar draws Bro Morgannwg sy'n cydnabod pwysigrwydd mynediad a sgiliau digidol ac sy'n gweithio gyda'i gilydd i 'gael y Fro ar-lein'.

 

Dyna pam mae Cael y Fro Ar-lein yn cynnig amrywiaeth o sesiynau cymorth galw heibio, unigol a fydd yn eich helpu i ddechrau arni, cynyddu eich hyder, neu adeiladu ar eich sgiliau presennol. Mae Partneriaeth Cael y Fro Ar-lein yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol. Yn anffodus, mae llawer o'r gwasanaethau hyn wedi'u hoedi dros dro o ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19. Nes y bydd modd ailddechrau'r gwasanaethau hyn mae llawer o adnoddau ar-lein defnyddiol a all helpu i ddatblygu eich sgiliau ar amrywiaeth enfawr o bynciau gan gynnwys:

 

 • cadw’n ddiogel ar-lein 
 • defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
 • chwilio am swyddi 
 • e-bostio
 • galwadau fideo 

 

Mynediad at Ddyfeisiau - O ble gallwch chi fenthyg dyfais?   

Os nad oes gennych fynediad i'ch dyfais eich hun gartref, mae llawer o ffyrdd y gallwch fenthyg dyfais o bosibl. Gweler y rhestr isod am amlinelliad o rai o'r ffyrdd y gallech gael mynediad at ddyfais y gallwch ei defnyddio gartref, ynghyd ag unrhyw feini prawf y mae angen i chi eu bodloni.  

 • Drwy Lyfrgelloedd – Cynllun Benthyca Llechi’r  Fro

   Gellir benthyca llechi o bob cangen llyfrgell yn y Fro, gan gynnwys llyfrgelloedd cymunedol am ddim. Mae'r llechi i gyd yn cael eu llwytho ymlaen llaw gyda data 4G, sy'n golygu nad oes angen eu cysylltiad rhyngrwyd eu hunain ar ddefnyddwyr gartref er mwyn cael mynediad at wefannau a gwasanaethau ar-lein gyda'r dyfeisiau.  Er mwyn cael mynediad at y dyfeisiau hyn mae'n rhaid i chi:

  • Fod yn aelod o’ch llyfrgell leol

   

  Cynlyn Benthyca Llechi'r Fro

   

 •  Cymorth Digidol yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

  Gall y llywodraeth ddarparu gliniaduron a chymorth digidol fel rhan o'u strategaeth ddiweithdra a fydd yn hwyluso chwilio am swydd ac yn gwneud bod allan o waith yn brofiad mwy rhithwir. I gael gwybod mwy, siaradwch â'ch Hyfforddwr Gwaith.  Gallwch gysylltu â Chanolfan Waith y Barri a Phenarth ar 0800 1690 190.

   

   

  Cymorth Digidol yr Adran Gwaith a Phensiynau

   

 •  Cymunedau am Waith

   Gellir benthyca chromebooks o Cymunedau am Waith.  I fenthyg dyfais mae'n rhaid i chi:

   

  • Fod wedi cofrestru gyda Chymunedau am Waith

  • Cael eich atgyfeirio gan eich Mentor Cymunedau am Waith

   

  Cymunedau am Waith

   

 •  Addysg Oedolion – Yn ôl ar y Trywydd Iawn

   Gall gliniaduron gael eu benthyca gan ddysgwyr o'r rhaglen Dysgu Oedolion yn y Gymuned Yn Ôl ar y Trywydd Iawn. Mae cyrsiau Yn Ôl ar y Trywydd Iawn am ddim i unrhyw un nad yw naill ai mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar hyn o bryd, sy'n cael budd-daliadau'r wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol), sy'n chwilio am waith neu'n chwilio am well cyfleoedd cyflogaeth, neu sydd â chymhwyster lefel 2 neu is. I fenthyg dyfais mae'n rhaid i chi:

   

  • Gael eich cofrestru ar gyrsiau Yn Ôl ar y Trywydd Iawn

  Yn Ôl ar y Trywydd Iawn

   

 •  Cartrefi’r Fro

   Mae Cartrefi'r Fro yn gweithredu cynlluniau benthyciadau llechi/gliniaduron ar gyfer preswylwyr sy'n cymryd rhan yn eu gweithgareddau cyfranogiad tenantiaid (CT). Yn ystod y misoedd nesaf, bydd y cynllun hwn hefyd yn cael ei gynnig i breswylwyr yn ein cynlluniau gwarchod.  Bydd unrhyw un sy'n byw mewn cartrefi yn y Fro ac nad yw'n cymryd rhan mewn gweithgareddau CT neu nad ydynt yn byw yn y cynlluniau gwarchod, yn cael cymorth gan y tîm i gael mynediad at Gynllun Benthyca Llechi’r Fro. I fenthyg dyfais o Gartrefi'r Fro mae'n rhaid i chi: 

   

  • Fod yn denant Cartrefi'r Fro a:

  • Bod yn rhan o weithgareddau cyfranogiad tenantiaid neu fyw mewn cynllun tai gwarchod

  Cartrefi'r Fro

   

Mynediad at Gymorth - O ble gallwch chi gael cymorth?

Mae nifer o adnoddau ar-lein am ddim ar gael i’ch helpu i feithrin eich hyder a'ch sgiliau ar-lein a chyda'ch dyfais drwy fideos hawdd eu dilyn a chanllawiau cyflym.

 • Learn My Way

  Dysgwch sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd gyda Learn My Way.  Mae gan Learn My Way gyrsiau am ddim i chi ddysgu sgiliau digidol i gadw'n ddiogel ac wedi’ch cysylltu.

   

  Learn My Way

 •  Make It Click

  Mae Make It Click yn cynnwys cyrsiau, offer a thempledi am ddim.  Gallwch ddysgu apiau newydd, gwella'r sgiliau sydd gennych eisoes a chymryd cam cadarnhaol ymlaen yn eich gwaith.

   

  Make It Click

 •  Digital Unite

   Mae'r ystod arobryn o 400+ o ganllawiau sut-i’w-wneud yn cwmpasu llu o bynciau digidol. Wedi'i ysgrifennu gan arbenigwyr pwnc a'i ddiweddaru'n ddyddiol, mae'r canllawiau'n berffaith ar gyfer cefnogi eraill sydd â sgiliau digidol neu wella eich gwybodaeth eich hun.

   

  Digital Unite 

   

 •  Cymunedau Digidol Cymru 

   Cymunedau Digidol Cymru: Mae Hyder, Iechyd a Lles Digidol (DCW) yn bodoli i leihau allgáu digidol yng Nghymru.  Rydym am gael Cymru lle mae gan bawb y sgiliau, y mynediad a'r cymhelliant i fod yn ddefnyddiwr hyderus o dechnoleg ddigidol. Mae DCW yn rhoi cymorth am ddim i sefydliadau i sicrhau bod gan staff a gwirfoddolwyr yr hyder a'r sgiliau i gefnogi eraill i fynd ar-lein.   I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Danielle Roberts  - Danielle.roberts@wales.coop 

   

  Cymunedau Digidol Cymru 

 •  Via Newydd – Cynhwysiant Digidol Google Classroom

   Mae Google Classroom Cynhwysiant Digidol yn darparu cymorth ar-lein ac fe'i defnyddir i ddatblygu hyder a gallu o amgylch pynciau gan gynnwys 'Deall eich dyfais android', 'Deall eich iPhone a'ch iPad', 'Rhwydweithio cymdeithasol a chyfathrebu ar-lein', 'Sgiliau digidol yn y gweithle modern', 'Iechyd Digidol', 'Gwasanaethau'r Llywodraeth', 'Seinyddion clyfar a chynorthwywyr llais', a 'Hobïau a diddordebau'. I ymuno, mewngofnodwch i Google Classroom gan ddefnyddio manylion adnabod eich cyfrif Google, cliciwch yr eicon '+' ar ochr dde uchaf eich sgrin a dewiswch 'Join Class' a rhowch god dosbarth: qp4dgmc

   

  Cynhwysiant Digidol Google Classroom

 •  Tai Clarion 

   Gall Tai Clarion eich helpu i sefydlu ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur newydd. Mae help yn cynnwys cymorth technegol ar gyfer pethau fel sefydlu cyfrif e-bost, cysylltu â wi-fi ac aros yn ddiogel ar-lein.  Mae gan Tai Clarion hefyd hyrwyddwyr digidol gwirfoddol a all eich helpu i fagu eich hyder gyda thechnoleg a'r rhyngrwyd.

   

  Tai Clarion 

 •  Addysg i Oedolion Bro Morgannwg

  Mae’r Rhaglen Nôl ar y Trywydd Cywir yn cynnig ystod eang o weithdai a chyrsiau cyfrifiadurol achrededig i ddysgwyr o bob lefel, o ddechreuwyr llwyr i rai uwch. I gofrestru cysylltwch â Chanolfan Dysgu Cymunedol Palmerston ar 01446 733762 neu e-bostiwch: palmerstoncentre@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Addysg i Oedolion Bro Morgannwg

 •  AbilityNet  

   Mae AbilityNet yn gweithio i newid bywydau pobl hŷn a phobl anabl drwy eu helpu i ddefnyddio technoleg ddigidol.  Yn ogystal â diagnosio a datrys y rhan fwyaf o broblemau sy'n gysylltiedig â chyfrifiaduron, gall gwirfoddolwyr helpu i anfon a derbyn negeseuon e-bost, defnyddio'r rhyngrwyd, gosod caledwedd a meddalwedd newydd, rhoi cyngor diduedd ar offer a meddalwedd TG ac addasu'r dechnoleg i weddu i'r unigolyn.   Mae'r llinell gymorth am ddim 0800 048 7642 ar gael i gael cyngor a gwybodaeth.

   

  AbilityNet

 •  Hyrwyddwyr Digidol       

   Hyrwyddwr Digidol yw rhywun sy'n helpu pobl eraill gyda'u cyfrifiadur, llechen, ffôn neu unrhyw ddyfais arall maen nhw'n ei defnyddio i gysylltu â'r rhyngrwyd. I gael cefnogaeth gan Hyrwyddwr Digidol lleol e-bostiwch jenny.phillips@wales.coop  Os hoffech ddod yn Hyrwyddwr Digidol eich hun, gweler yr adran Hyrwyddwyr Digidol ymhellach i lawr y dudalen.

   

  Hyrwyddwyr Digidol

 •  Cartrefi’r Fro

   Os ydych yn breswylydd Cartrefi’r Fro ac angen cymorth i fynd ar-lein, cysylltwch â'r tîm Cyfoethogi Cymunedau ar 07826020707 neu 07813068324.

   

  Ydych chi'n denant y cyngor sy'n awyddus i wella’ch sgiliau o ran defnyddio'ch gliniadur neu ffôn clyfar?  Ydych chi eisiau gallu cynhyrchu dogfennau fel CVs?  Hoffech chi wella eich sgiliau cyfrifiadurol i wella'ch siawns o ddod o hyd i waith? Gall ein hyrwyddwyr digidol helpu.   Cynhelir sesiwn reolaidd ar ddydd Llun yn Hyb Aberaeron yn Gibbonsdown, yn ogystal â sesiynau misol yn ein cynlluniau gwarchod i bobl dros 55 oed.  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â valecomminfo@gmail.com

   

  Cartrefi'r Fro

WiFi’r Fro am ddim

Yn ddiweddar fe wnaeth Cyngor Bro Morgannwg uwchraddio i rwydwaith gwestai di-wifr newydd ar draws ei holl adeiladau gan gynnwys llyfrgelloedd a chartrefi preswyl. Mae cael mynediad at y rhwydwaith yn hynod o rhwydd, dewiswch yr opsiwn SSID di-wifr ‘Vale free Wifi’ agor eich porwr rhyngrwyd a chewch eich ailgyfeirio i ragdudalen.

 

WiFi'r Fro am ddim

Cyfleoedd Gwirfoddoli

 

 • Oes gennych chi sgiliau digidol? A allech chi helpu i gefnogi eraill i fynd ar-lein?  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi trigolion cartrefi'r Fro i wella eu sgiliau digidol, gwneud defnydd o'r dechnoleg sydd ar gael iddynt a gwella ansawdd eu bywydau.  Bydd gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant cynhwysfawr gan Gymunedau Digidol Cymru, cymorth gan aelod o staff a mynediad i gynllun cydnabod gwirfoddolwyr Bro Morgannwg.  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yn y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth a Gorllewin y Barri.  Oes gennych chi ddiddordeb?   E-bostiwch Mark Faulkner: mfaulkner@bromorgannwg.gov.uk
 • Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg yn chwilio am Hyrwyddwyr Digidol i helpu pobl i ddatblygu sgiliau a hyder digidol.  Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr technoleg, dim ond rhywun sydd am helpu eraill i fynd ar-lein.  Gallai ychydig oriau o'ch amser wneud gwahaniaeth enfawr.  Mae gwirfoddolwyr Hyrwyddwyr Digidol yn helpu i gefnogi pobl yn y gymuned i ddatblygu sgiliau TG megis cysylltu â theulu a ffrindiau ar-lein, lawrlwytho apiau, sefydlu cyfrif e-bost, chwilio'r rhyngrwyd yn ddiogel ac ati.  Maent hefyd yn cefnogi staff llyfrgelloedd i helpu pobl gyda chwestiynau a phroblemau TG sylfaenol.  I gael rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn, gweler yma

Hyrwyddwyr  Digidol

Hyrwyddwr Digidol yw rhywun sy'n helpu pobl eraill gyda'u cyfrifiadur, llechen, ffôn neu unrhyw ddyfais arall maen nhw'n ei defnyddio i gysylltu â'r rhyngrwyd. Efallai mai chi eisoes yw Hyrwyddwr Digidol eich teulu neu grŵp o ffrindiau ac efallai y bydd gennych ychydig o amser i helpu pobl eraill yn eich cymuned.  Gyda 12% o bobl nad ydynt ar-lein yn y Fro rydym yn gwneud yr hyn a allwn i sicrhau nad yw pobl yn cael eu gadael ar ei hôl hi mewn byd sy'n gynyddol ddigidol. 

 

 • Rhaid i’ch sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol fod yn dda
 • Byddwch chi’n hyderus ar y rhyngrwyd.
 • Rydych chi’n frwdfrydig dros y pethau y mae'r ryngrwyd yn gallu eu gwneud i wneud bywyd yn haws, yn haws ei fwynhau, ac yn rhatach.
 • Rydych chi’n amyneddgar ac awyddus i helpu pobl sy’n anghyfarwydd â’r rhyngrwyd (dangos i bobl nad oes angen bod ofn cyfrifiaduron!).
 • Dylech chi fod yn fodlon teithio o fewn Bro Morgannwg i hyfforddi (ond byddwn ni'n cadw hyn yn achlysurol).

 

 • Pwy sy’n gallu bod yn Hyrwyddwr

  Mae unrhyw un sy’n hyderus ar y rhyngrwyd, ac sy’n gallu ymrwymo mewn ffordd fawr neu ffordd fach i helpu bod i gysylltu â’r rhyngrwyd, yn gallu dod yn Hyrwyddwr. 

 • Beth gewch chi o ddod yn Hyrwyddwr Digidol?

  Mae hon yn rôl wirfoddol, felly mae rhwydd hynt i chi fod yn hyblyg, pan fyddwch chi ar gael. Gan weithio mewn un o’n llyfrgelloedd neu hybiau cymunedol, byddwch chi’n cwrdd â phobl newydd ac yn rhoi cymorth gwerthfawr.

   

  Yn ogystal â chael boddhad o helpu eraill i ddysgu rhai o’r sgiliau pwysicaf ar y blaned, gallwch chi hefyd ychwanegu rhywbeth amhrisiadwy ar eich CV. Neu efallai eich bod yn dwlu ar weithio gyda thechnoleg, ac yn cael ysbrydoliaeth o ddangos i eraill y pethau gorau am y rhyngrwyd.

   

  Bydd hefyd gennych y cyfle i ddysgu sgiliau newydd eich hun. Os ydych yn chwilio am waith, mae hon yn ffordd orau o gael profiad. 

 • Pwy fyddwch chi’n eu helpu?

  Efallai na fydd y rhan fwyaf o bobl byddwch chi'n eu helpu wedi defnyddio cyfrifiadur o'r blaen, neu os ydyn nhw, mae'n debyg y bydd ganddyn nhw gwestiynau. Efallai y bydd rhai am wybod yr hanfodion, bydd eraill am ofyn cwestiynau am y rhyngrwyd, a bydd eraill yn chwilio am gymorth i gwblhau ffurflenni ar-lein.

   

  Byddwch chi hefyd yn cael cynnig y cyfle i roi cymorth i nifer o ddigwyddiadau cymunedol. 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fod yn Hyrwyddwr Digidol, ewch i Cymunedau Digidol Cymru. 

 

Dod yn Bencampwr Digidol

 

 

Os nad ydych wedi dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Chanolfan Gyswllt y Cyngor (C1V) ar 01446 700111 getthevaleonline@valeofglamorgan.gov.uk