Cost of Living Support Icon

Cartrefi Gwag

Mae Cyngor Bro Morgannwg, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn darparu benthyciadau di-log a Grantiau Cartrefi Gwag i wella cartrefi mewn cyflwr gwael. 

Gall fod nifer o resymau pam mae eiddo yn wag ac mae Cyngor Bro Morgannwg yn ymrwymedig i weithio gyda pherchnogion i ddod o hyd i atebion i ailddefnyddio cartrefi gwag.

 

 Cartref Gwag banner

 

Mae eiddo gwag hirdymor fel arfer yn hawdd ei nodi gan ei fod o bosib wedi’i esgeuluso neu mewn cyflwr gwael iawn. Gall rhai arwyddion amlwg gynnwys:

 

  • Llawer iawn o lythyron heb eu casglu yn cronni y tu fewn i’r drws ffrynt 

  • Gardd yn tyfu’n wyllt neu wastraff yn cael ei adael neu’n cronni yn yr eiddo

  • Arwyddion o gyflwr gwaith a difrod allanol e.e. ffenestri wedi torri, to wedi torri

  • Eiddo wedi’i orchuddio gan bren

 

Gellir ailddefnyddio cartref gwag drwy werthu neu rentu’r eiddo. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig nifer o fentrau i gefnogi perchnogion i ailddefnyddio’r cartrefi gwag hyn a gall roi cyngor neu gymorth i chi wrth wneud hyn.

 

Dripping tap iconBenthyciadau Eiddo Gwag Di-Log a Grantiau Cartrefi Gwag

Mae Benthyciadau Eiddo gwag yn fenthyciadau di-log sydd ar gael er mwyn galluogi adfywio a gwella eiddo unigol neu drosi eiddo gwag yn nifer o unedau, fel eu bod yn addas i’w defnyddio fel llety preswyl.

 

Ceir dau fath o Fenthyciadau Eiddo Gwag: Benthyciadau Landlordiaid a Benthyciadau Perchen-feddianwyr Eiddo Gwag.

 

Mae Grantiau Cartrefi Gwag nawr hefyd ar gael i gynorthwyo perchnogion eiddo gyda'r gost o wneud eiddo gwag yn ddiogel ac yn ddiogel cyn symud i mewn.

 

Benthyciadau Eiddo Gwag Di-Log a Grantiau Cartrefi Gwag  

Pencil and spanner icon

Gostyngiadau TAW  i  gartrefi gwag 

Os ydych yn bwriadu ailddefnyddio eiddo gwag nad oes unrhyw un wedi byw ynddo yn ystod y 2 flynedd cyn i’ch gwaith gychwyn, ac sy’n eiddo yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio at ‘ddiben preswyl perthnasol’ yn unig, gallwch fod yn gymwys am gyfradd TAW ostyngedig.

 

Gostyngiadau TAW i gartrefi gwag

 

rentsmartwales-logoRhentu Doeth Cymru

Dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae rhwymedigaethau cyfreithiol newydd ar landlordiaid sydd ag eiddo rhent yng Nghymru. Mae gwefan Rhentu Doeth Cymru -www.rhentudoeth.llyw.cymru - yn esbonio’r rhwymedigaethau hyn a bydd yn eich helpu chi i ddeall y broses.

Cofrestru Landlordiaid: Mae hi’n ofynnol i unrhyw landlord sydd ag eiddo rhent yng Nghymru a rentir ar denantiaeth sicr, tenantiaeth byrddaliad sicr neu denantiaeth reoleiddiedig, gofrestru.

 

Trwyddedu Landlordiaid: Nid oes angen trwydded ar landlordiaid nad ydynt yn rhan o’r gwaith o sefydlu tenantiaethau a rheoli eu heiddo rhent; fodd bynnag mae’n rhaid iddynt ddefnyddio asiant trwyddedig a chofrestru fel landlord gan ddatgan eu hasiant wrth gofrestru.

 

Rhentu Doeth Cymru 

House iconDewisiadau Rhentu

Mae yna amrywiaeth o ddewisiadau rhentu ar gael

  • Prydlesu neu osod eich eiddo drwy Landlord Cymdeithasol Cofrestredig 

  • Dewisiadau tai a rhentu drwy Gyngor Bro Morgannwg

  • Rhentu eich eiddo drwy asiantaeth gosod tai preifat

 

Dewisiadau Rhentu 

Dewisiadau Gwerthuwelsh for sale sign

Os ydych yn berchen ar eiddo sy’n wag ar hyn o bryd a’ch bod chi eisiau ei werthu, gallwch roi gwybod i’r Swyddog Cartrefi Gwag a Benthyciadau a bydd manylion am yr eiddo yn cael eu hanfon at Gyngor Bro Morgannwg (tîm Tai) a’r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig partner a allai fod â diddordeb mewn prynu eiddo gwag a/neu dir.

Hefyd, mae gan y Cyngor restr o fuddsoddwyr a landlordiaid preifat a all fod â diddordeb mewn prynu eiddo gwag a gallwn sicrhau bod manylion eich eiddo yn cael eu cylchredeg i bartïon â diddordeb. 

 

Dewisiadau Gwerthu 

worker iconCamau Gorfodi

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn rhagweithiol i ailddefnyddio eiddo gwag. Dymunwn weithio gyda pherchnogion eiddo gwag er budd y gymuned. Pan gydnabyddir bod eiddo gwag yn anniogel, yn achosi niwsans neu wedi’i adael yn adfail, bydd swyddog yn ymweld â’r eiddo i bennu’r camau angenrheidiol. 

 

Lle y bo’n bosibl, bydd y swyddog yn ceisio gweithio gyda pherchnogion i ganfod yr ateb gorau er mwyn ailddefnyddio eiddo gwag eto. 

 

Camau Gorfodi   Polisi Gwerthu Gorfodol

 

Pryderon/Cwynion?

Oes gennych chi bryder neu gŵyn sy’n ymwneud â chartref gwag?


Os oes gennych chi, cliciwch ar y blwch isod i gyrraedd gwefan y Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir (GRhaR) i gael rhagor o wybodaeth.

 

Gwefan GRhRh

 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cartref gwag, cysylltwch â:

 

Swyddog Cartrefi Gwag a Benthyciadau

Adfywio a Chynllunio

Cyngor Bro Morgannwg

Llawr 1af Swyddfa’r Doc

Heol yr Isffordd

Y Barri

CF63 4RT

 

Polisi Preifatrwydd Cartrefi Gwag