Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd/Penarth

Mae'r Cyngor wedi comisiynu'r ymgynghorwyr Capita i wneud astudiaeth Cam Un WelTAG (Canllaw Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru) i ddatblygu ac arfarnu opsiynau posibl ar gyfer gwella trafnidiaeth gynaliadwy o fewn a rhwng morglawdd Caerdydd a Phenarth.

Cardiff Bay Barrage

Bydd yr astudiaeth yn ceisio archwilio ystod o gyfleoedd o fewn ardal yr astudiaeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar y potensial i wneud y canlynol:

  • Cynyddu'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus
  • Annog newid mewn dulliau teithio yn hytrach na defnyddio ceir preifat  
  • Lleihau tagfeydd traffig ar y ffyrdd a chefnogi mwy o weithgarwch economaidd
  • Cynyddu hygyrchedd a chysylltedd
  • Cynyddu lefelau teithio llesol i gefnogi manteision iechyd cysylltiedig
  • Creu seilwaith sy'n cefnogi buddsoddiad twristiaeth

 

Dweud Eich Dweud

Yn dilyn digwyddiad ymgynghori llwyddiannus yn Ystafelloedd Paget Penarth ar ddydd Mercher 19 Mehefin, mae’n dda gennym gyhoeddi bod cyfnod ymgynghori’r project hwn nawr yn fyw tan 4 Awst 2019.  

 

Bydd hyn yn gyfle pellach i chi roi adborth ar y tri opsiwn sydd ar y rhestr fer. Nodir eu manteision a’u hanfanteision, a gwybodaeth ynghylch sut gallai’r opsiynau hyn liniaru’r problemau a’r cyfyngiadau y tybir weithiau eu bod ynghlwm wrth deithio cynaliadwy yn yr ardal hon.

 

Mae rhagor o wybodaeth am y  project ar y ddalen hon. Mae’n cynnwys astudiaeth WelTAG (Canllawiau Cynllunio a Gwerthuso Trafnidiaeth Cymru) Cam Un a Cham Dau, i ddatblygu a gwerthuso opsiynau posibl o ran gwella trafnidiaeth gynaliadwy ym Mhenarth a rhwng Penarth a morglawdd Caerdydd.

 

Mae’r holl wybodaeth a roddwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus wedi ei darparu yma, ynghyd â holiadur ar-lein.  

 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech adolygu’r wybodaeth a chwblhau’r holiadur. Bydd eich adborth yn cael ei ystyried ac yn ffurfio rhan bwysig o’r astudiaeth WelTAG hon.

 

 

Cwblhau'r Arolwg Ar-lein

 

Lawrlwythwch arolwg

 

Dychwelyd y ffurflenni cyflawn i:

 

Dyddiad Cau: 4 Awst 2019.