Gwelliannau Trafnidiaeth M4 (Cyffordd 34)

Mae ymgynghoriad wedi’i gynnal ar lwybrau arfaethedig ar gyfer ffordd newydd rhwng cyffordd 34 yr M4 a chyffordd Sycamore Cross yr A48. 

 

Cam Dau Plws WelTAG (Achos Busnes Amlinellol)

Mae'r mae'r astudiaeth, sy'n cynnwys achos busnes amlinellol ac asesiad effaith, yn ystyried yr opsiynau priff ordd posibl i wella cysylltedd strategol ar y coridor o Gyffordd 34 yr M4 i’r A48 yn Sycamore Cross, sy’n cynnwys Pendeulwyn.

Darganfod mwy a dweud eich dweud

Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng dydd Mercher 30 Medi 2020 a dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020.

 

 

Cefndir

Gwybodaeth gefndirol berthnasol yn ymwneud â llwybrau arfaethedig ar gyfer ffordd newydd rhwng cyffordd 34 yr M4 a chyffordd Croes Sycamorwydden yr A48 a Pharc a Theithio ar Gyffordd 34 yr M4.

 

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorydd allanol technegol annibynnol i ddatblygu cynigion ar gyfer ffordd newydd yn cysylltu'r M4 â’r A48. 

 

Mae hyn yn dilyn astudiaeth ar y cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y ddau a mynediad at Faes Awyr Caerdydd a wnaethpwyd yn 2017.  

 

Mae dau lwybr posibl wedi’u nodi, y byddai'r ddau ohonynt yn gwella cysylltiadau rhwng yr M4 a’r A48, lleihau amseroedd teithio i’r maes awyr a helpu i fynd i'r afael â thagfeydd lleol. 

 

Gofynnwyd i’r cyhoedd a grwpiau eraill â diddordeb i roi sylwadau ar y cynigion hyn yn 2018. Ystyriodd y Grŵp Adolygu (a benodwyd i wneud argymhellion) y mater ar 2 Hydref 2018 a disgwylir i’r adroddiad fynd gerbron y Cabinet ar ddechrau 2019.

 

Ar 30 Tachwedd 2018 rhoddodd Llywodraeth Cymru wybod i’r Cyngor ei fod wedi llwyddo gyda’i gynnig am £118,000 ychwanegol ar gyfer 2018/19 i gynnal arolygon ychwanegol ar gyfer y cynlluniau hyn. 

 

 

Arolygon Anymwthiol Ar Droed Cam Dau Plws y WelTAG

 

Isod ceir crynodeb o arolygon anymwthiol ar droed Cam Dau Plws y WelTAG.


Cam Dau Plws y WelTAG | Arolygon Ecoleg

Yn amodol ar gael mynediad i’r tir ym mhob rhan o’r ardal astudiaeth, bydd arolwg Cynefin Cam 1 yn cael ei gwblhau yn ystod haf 2019. Bydd yr arolwg Cynefin Cam 1 yn mapio’r cynefinoedd sy’n bresennol, yn ogystal â nodi’r posibilrwydd y gallai’r tir gynnwys unrhyw rywogaethau a ddiogelir, ac arsylwadau achlysurol yn cadarnhau eu presenoldeb. Bydd yr arolwg yn llywio’r ecoleg Cam Dau Plws derfynol fydd yn adroddiad sylfaenol i ymdrin â’r holl ddewisiadau, ynghyd â ffigurau’n manylu ar leoliadau â chyfyngiadau ecolegol.


Cam Dau Plws y WelTAG | Arolygon Treftadaeth Ddiwylliannol

Yn amodol ar gael mynediad i’r tir ym mhob rhan o’r ardal astudiaeth, bydd arolwg treftadaeth ddiwylliannol ar droed yn cael ei gwblhau yn ystod haf 2019. Bydd hyn yn caniatáu i’r asesiad wrth y ddesg ddod yn asesiad llawn wrth y ddesg. Bydd yr arolwg yn llywio’r dreftadaeth ddiwylliannol derfynol fydd yn adroddiad sylfaenol ar dreftadaeth i ymdrin â’r holl ddewisiadau, ynghyd â ffigurau’n manylu ar leoliadau o asedau treftadaeth hysbys.


Bydd yr arolygon ar droed yn cael eu cynnal gan Arcadis yn rhan o waith Cam Dau Plws y WelTAG o gyffordd 34 yr M4 i’r A48. Bydd Arcadis yn defnyddio staff o’i uned fusnes Cynllunio Amgylcheddol sy’n cynnwys dros 200 o weithwyr proffesiynol pwrpasol yn gweithio o’n swyddfeydd ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys ystod eang o ddisgyblaethau megis AEG, ecoleg a threftadaeth ddiwylliannol. Mae cymwysterau’r staff yn amrywio o ymgynghorwyr graddedig cyswllt i arbenigwyr siartredig sydd wedi’u cofrestru gyda chyrff proffesiynol gan gynnwys y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (IEMA), Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaethau Amgylcheddol (CIEEM), Cymdeithas yr Amgylchedd (CEnv) a Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr (CIfA).

 

Os hoffech drafod y cynigion gydag aelod o'n tîm trafnidiaeth yna cysylltwch â ni.

 

Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth

Cyngor Bro Morgannwg,

The Alps, 
Alps Quarry Road, 
Gwenfo
CF5 6AA

 

  • 01446700111