Isetholiadau a Seddi Gwag Dros Dro

Mae Rolau Gwag achlysurol yn codi pan fydd rôl yn codi ar gyfer Cynghorydd mewn ardal benodol o Fro Morgannwg.

 

Gwybodaeth Ymgeisydd 

Mae’r Adran Cofrestru Etholiadol yn parhau’n ddiduedd ar gyfer pob etholiad ac felly nid ydym yn dal unrhyw wybodaeth ychwanegol am unrhyw ymgeiswyr sy’n sefyll.  Mae gwybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd yn cael ei chyhoeddi ar yr Hysbysiad Etholiad, Datganiad am y Sawl a Enwebwyd, Hysbysiad Etholiad Asiantau (os yn berthnasol) a Hysbysiad o Bleidlais. 

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am ymgeisydd a’i ymgyrch gallwch gysylltu a’r blaid wleidyddol berthnasol (os yn berthnasol), cadw llygad ar y wasg leol a’r cyfryngau cymdeithasol neu chwilio am wefannau posibl sydd wedi'u creu gan yr ymgeisydd.  Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw ymgyrchu ar gyfer yr etholiad ac felly ni all yr Adran Cofrestru Etholiadol roi unrhyw gyngor ar hyn.

 

Hysbysiadau o Swyddi Gwag Dros Dro

Mae dwy ffordd o ddewis rhywun i lenwi swydd wag dros dro:

  • Trwy gyfethol – Hynny yw pan fo aelodau’r Cyngor Cymuned yn llenwi’r swydd heb etholiad cyhoeddus.

  • Cynnal Isetholiad – Pan gynhelir etholiad ac mae’n rhaid i’r cyhoedd sy’n byw yn y gymuned benderfynu pwy i’w ethol/bleidleisio drosto.

 

 

Proses Swyddi Dros Dro

Pan ddaw swydd yn wag mewn cyngor tref/cymuned oherwydd marwolaeth, datgymhwyso neu ymddeoliad cynghorydd, mae’r broses i lenwi’r swydd wag fel a ganlyn:

 

  1.  Bydd y cyngor tref/cymuned yn hysbysu’r Swyddog Canlyniadau, yn Swyddfa Cofrestru Etholiadol Cyngor Bro Morgannwg, am y swydd wag.
  2. Yna bydd y Swyddog Canlyniadau’n arddangos Hysbysiad o Swydd Wag Dros Dro.   Caiff yr hysbysiad hwn ei arddangos yn nerbynfa’r Swyddfeydd Dinesig, ar wefan Cyngor Bro Morgannwg ac yn adeilad y cyngor tref/cymuned ar gyfer yr ardal benodol sy’n gysylltiedig â’r swydd wag.

 

Hysbysiadau o Swyddi Gwag Dros Dro

  1. Bydd yr Hysbysiad o Swydd Wag Dros Dro yn para am 14 diwrnod o ddyddiad arddangos yr hysbysiad ac mae’n rhoi’r cyfle i’r cyhoedd sy’n byw yn yr ardal honno alw am isetholiad.
  2. Os bydd deg neu fwy o etholwyr cofrestredig yn y ward berthnasol (aelodau’r cyhoedd) yn galw am isetholiad, yna caiff etholiad ei threfnu gan y Swyddfa Cofrestru Etholiadol a chaiff Hysbysiad Etholiad ei arddangos.

 

Ar yr adeg hon, dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn llenwi’r swydd wag gysylltu â’r Swyddfa Cofrestru Etholiadol i gael pecyn ymgeisydd.

 

Y cyngor tref/cymuned sy’n talu am gost isetholiad.

 

Os na elwir am isetholiad, caiff y cyngor tref/cymuned ei hysbysu gan y Swyddog Canlyniadau i lenwi’r swydd trwy gyfetholiad cyn gynted ag y bo modd.

 

 

Isetholiadau 

Diben isetholiad yw ethol unigolyn yn Gynghorydd dros eich ardal leol.

 

Caiff isetholiad ei gynnal os yw cynghorydd etholedig mewn cyngor tref/cymuned yn ymddiswyddo, yn marw neu ddim yn mynychu cyfarfodydd.

 

Os daw sedd cynghorydd yn wag, bydd clerc y cyngor tref/cymuned dros yr ardal honno yn rhoi gwybod i ni yn y Swyddfa Cofrestru Etholiadol, a byddwn ni’n cyhoeddi Hysbysiad o Swydd Wag Dros Dro.

 

 

Cewch eich hysbysu o unrhyw isetholiad yn eich ardal drwy gyfrwng cerdyn pleidleisio swyddogol a gaiff ei bostio atoch chi.

 

Ar ôl y bleidlais, bydd yr Ymgeisydd (y person sydd am fod yn Gynghorydd) gyda’r nifer uchaf o bleidleisiau yn cael ei ethol. 

 

Cysylltu â ni