Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Etholiadau Llywodraeth Leol

 

Eich Llywodraeth Leol sy'n eich cynrychioli chi yn Sir Bro Morgannwg a'ch Cyngor Tref neu gymuned lleol.

 

  

Cynhelir Etholiadau Llywodraeth Leol I ethol pobl o’ch cymuned leol i ddod yn Gynghorwyr. Fe’ch cynrychiolir gan Gynghorwyr gyda Chyngor Bro Morgannwg ynghyd a Chynghorwyr gyda’ch Cynghorau Tref neu Gymuned Leol.

 

Mae cynghorau’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau lleol. 

 

 

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Darganfyddwch pwy all bleidleisio yn yr Etholiadau Llywodraeth Leol:

 

Pleidleiswyr Cymwys

I fod yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad hwn rhaid i chi fod:

 • wedi’ch cofrestru i bleidleisio

 • yn 16 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad (‘diwrnod y bleidlais’)

 • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, y Gymanwlad neu’r UE

 • yn byw yng Nghymru

 • heb eich eithrio'n gyfreithiol rhag pleidleisio

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pwy all bleidleisio, neu i gofrestru i bleidleisio, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol. Information for votersOs nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, bydd angen i chi gofrestru i bleidleisio erbyn hanner nos, nos Iau 14 Ebrill 2022.

 

Cardiau Pleidleisio a Phleidleisiau Post 

Bydd cardiau pleidleisio’n cael eu dosbarthu ddydd Mawrth 22 Mawrth 2022 a bydd rhediad atodol yn cael ei ddosbarthu ddydd Mawrth 19 Ebrill 2022.   

 

Bydd Pleidleisiau Post yn cael eu dosbarthu ddydd Sadwrn 16 Ebrill 2022 trwy bost dosbarth cyntaf.  Bydd rhediad atodol o becynnau pleidleisio post yn cael ei ddosbarthu ddydd Gwener 22 Ebrill 2022.

 

Y dyddiad cyntaf y gallwn ailgyhoeddi pleidleisiau post ar gyfer pecynnau pleidleisio post sydd wedi’u colli neu eu difetha yw dydd Iau 28 Ebrill 2022.  Dim ond hyd at 5pm ar ddiwrnod y bleidlais y gall etholwyr ofyn am becyn pleidleisio post newydd. 

 

Dyddiadau allweddol

Gweler tabl o ddyddiadau allweddol ar gyfer yr Etholiadau Llywodraeth Leol:

 

 • Tabl o ddyddiadau allweddol
  Key dates for the Local Government Elections
   Digwyddiad EtholiadDiwrnodau gwaith cyn y bleidlais (dyddiad cau os nad canol nos) Dyddiad
  Cyhoeddi hysbysiad o etholiad  Pob un Heb fod yn hwyrach na 25 diwrnod Heb fod yn hwyrach na dydd Llun 21 Mawrth 

   

  Cyflwyno papurau enwebu Pob un O'r dyddiad a nodir ar yr hysbysiad o etholiad hyd at 4pm 19 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

  Dydd Marwth 22 Mawrth 

  Dyddiad cau ar gyfer tynnu enwebiadau yn ôl Pob un 19 diwrnod (4pm)

  4pm ddydd Mawrth 5 Ebrill

  Dyddiad cau ar gyfer penodi asiant etholiadol Pob un, ag eithrio cyngor cymuned 19 diwrnod (4pm) 4pm ddydd Mawrth 5 Ebrill

   

  Cyhoeddi'r hysbysiad etholiadol interim cyntaf o newid  Pob un   

  19 diwrnod

  Dydd Mawrth 5 Ebrill 

   

  Cyhoeddi datganiad o bersonau a enwebwyd  Pob un Heb fod yn hwyrach na 18 diwrnod (4pm) Dydd Mercher 6 Ebrill

   

  Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i gofrestru  Pob un 12 diwrnod Dydd Iau 14 Ebrill

   

  Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau pleidleisio post a phleidleisio drwy ddirprwy newydd. ac ar gyfer newidiadau i bleidleisiau post a thrwy ddirprwy presennol  Pob un  11 diwrnod (5pm) Dydd Mawrth 19 Ebrill

   

  Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (dim pleidleisiau dirprwy drwy'r post na dirprwy mewn argyfwng) Pob un  6 diwrnod (5pm) Dydd Mawrth 26 Ebrill

   

  Cyhoeddi'r ail hysbysiad etholiadol interim o newid Pob un Rhwng 18 diwrnod a 6 diwrnod Rhwng dydd Mercher 6 Ebrill a dydd Mawrth 26 Ebrill (cynwysedig)
  Cyhoeddi hysbysiad etholiad Pob un Heb fod yn hwyrach na 6 diwrnod Heb fod yn hwyrach na dydd Mawrth 26 Ebrill 

   

  Cyhoeddi hysbysiad etholiadol o newid terfynol  Pob un 5 diwrnod Dydd Mercher 27 Ebrill

   

  Dyddiad cau ar gyfer hysbysu penodi asiantiaid pleidleisio a chyfrif Pob un 5 diwrnod  Dydd Mercher 27 Ebrill 

   

  Dyddiad cyntaf y gall etholwyr wneud cais i ailosod pleidleisiau post coll  Pob un 4 diwrnod  Dydd Iau 28 Ebrill

  Diwrnod pleidleisio 

   

  Pob un  0 (7am i 10pm) 7am i 10pm ddydd Iau 5 Mai
  Amser olaf y gall etholwyr wneud cais i ailosod pleidleisiau post coll neu wedi difetha  Pob un  0 (5pm) 5pm ddydd Iau 5 Mai
  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng Pob un  0 (5pm) 5pm ddydd Iau 5 Mai
  Amser olaf i newid y gofrestr o ganlyniad i gamgymeriad clerigol neu apêl llys Pob un  0 (9pm) 9pm ddydd Iau 5 Mai
  Danfon cofnod o ran treuliau etholiadol (etholiadau cyngor cymuned yn unig) Cyngor Cymuned Dim hwyrach na 28 diwrnod calendr ar ôl diwrnod yr etholiad Dydd Iau 2 Mehefin
  Danfon cofnod o ran treuliau etholiadol Pob un, ag eithrio cyngor cymuned Dim hwyrach na 35 diwrnod calendr ar ôl y dyddiad y cyhoeddir canlyniad yr etholiad  9 Mehefin 2022
  Anfon hysbysiadau gwrthod dynodyddion pleidleisiau post Pob un O fewn 3 mis calendr yn cychwyn gyda dyddiad y bleidlais Erbyn Dydd Gwener 5 Awst

  

Hysbysiadau Etholiad

 

 

Datganiad O'r Bobl A Enwebwyd 

Cyngor Sir Ward Etholiadol

 

Cynghorydd tref/Cymuned Ward Etholiadol


 

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

 

 

Hysbysiad o Asiantiaid Etholiadol 

 

 

Hysbysiad pleidleisio

Cyngor Sir Ward Etholiadol

 

Cynghorydd tref/Cymuned Ward Etholiadol

 

Gwybodaeth i Ymgeiswyr ac Asiantau

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer yr Etholiadau Llywodraeth Leol:

 

 

 

Cynghorwyr

Ar ôl cael eu hethol, gelwir y cynrychiolwyr yn Gynghorwyr. Bydd cynghorwyr yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio ac/neu fyw yn yr ardal leol.


Byddan nhw'n mynd i gyfarfodydd pwyllgorau’r cyngor yn rheolaidd mewn amrywiol leoliadau ym Mro Morgannwg i drafod a phenderfynu ar wasanaethau a chyfleusterau lleol.

 

I weld pwy yw’ch Cynghorydd Lleol, ewch i’n tudalen Chwilio am Aelodau drwy glicio ar y botwm isod:


Chwilio am Gynghorwyr

 

  

 Cysylltu â ni