GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 12 GORFFENNAF, 2021 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Diweddariad TGCh i Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd –

5.         Adolygiad o'r Strategaeth Datblygu Aelodau.

[Gweld Cofnod]

6.         Rhaglen Sefydlu a Datblygu Aelodau Drafft 2022. 

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

[Gweld Cofnod]

8.         Llawlyfr Ymgeisydd Drafft ac Aelod Etholedig (Rhifyn 2022).

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Gorffennaf, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985:

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees (ffôn: 01446 709413)

e-bost - democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd: Cynghorydd V.J. Bailey;

Is-gadeirydd: Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Y Cynghorwyr: Mrs. S.M. Hanks, N.P. Hodges, K.F. McCaffer, M.J.G. Morgan, Mrs. S.D. Perkes, A.R. Robertson, N.C. Thomas ac M.R. Wilson

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democrat@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709413.