Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod          PWYLLGOR TRWYDDEDU DIOGELWCH CYHOEDDUS

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                          DYDD MAWRTH, 8 CHWEFROR, 2022 AM 10.15 A.M. **

 

Lleoliad                             CYFARFOD O BELL

 

** PE BAI CYFARFOD Y PWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOLSY'N CYCHWYN AM 10.00 A.M. YN DAL I FYND RHAGDDO, YNA BYDD Y CYFARFOD HWN YN CYCHWYN YN SYTH WEDI HYNNY

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 11 Ionawr, 2022.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –  

4.         Mabwysiadu Gweithdrefn ar gyfer Ceisiadau a Materion Disgyblu a Benderfynir gan y Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

2 Chwefror, 2022

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir: yn yr achos cyntaf dylid ymholi

M. Swindell, Ffôn: (01446) 709479

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus -

Cadeirydd: Cynghorydd J.W. Thomas;

Is-gadeirydd: Cynghorydd P. Drake;

Y Cynghorwyr: J. Aviet, J.E. Charles, R. Crowley, V.P.  Driscoll, O. Griffiths, K.F. McCaffer, A. Moore, M.J.G. Morgan, J.M. Norman, R. Nugent-Finn, S.T. Wiliam, M.R. Wilkinson ac M. Wright

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Aelodau’r Cyngor, Swyddogion ac unrhyw barti â diddordeb, fel y nodwyd gan y Swyddog Trwyddedu i siarad neu i fod yn bresennol ar gyfer eitem ar yr agenda.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk , neu ffôn. 01446 709479.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx