Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod        PWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOL

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                         DYDD MAWRTH, 15 IONAWR, 2019 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad:                             SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Hydref, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai -

4.         Datganiad Egwyddorion Deddf Hapchwarae 2005 2019-2022.

[Gweld Cofnod

 

5.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Ionawr, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol: yn y lle cyntaf ymholiadau i

Ms. A. Rudman, Y Barri Ffôn: (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Statudol -

Cadeirydd: Y Cynghorydd V.P. Driscoll;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. J. Charles;

Y Cynghorwyr: G.A. Cox, R. Crowley, Mrs. P. Drake, O. Griffiths, Dr. I.J. Johnson, K.P. Mahoney, Mrs. K.F. McCaffer, Mrs. A. Moore, Mrs. J.M. Norman, L.O. Rowlands, J.W. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson and Mrs. M. Wright.