GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o’r Cyfarfod        PWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOL

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                          DYDD MAWRTH, 8 CHWEFROR, 2022 AM 10.00 A.M.  

 

Lleoliad:                             CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –  

4.         Adolygu Gweithdrefn Gwrandawiad Is-bwyllgor Trwyddedu.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Prif Weithredwr

 

2 Chwefror, 2022

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol: yn y lle cyntaf ymholiadau i

M. Swindell, Y Barri Ffôn: (01446) 709479

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Statudol -

Cadeirydd:  Y Cynghorydd J.W. Thomas;

Dirprwy Gadeirydd: Y Cynghorydd P. Drake;

Y Cynghorwyr: J. Aviet, J.E. Charles, R. Crowley, V.P. Driscoll, O. Griffiths, K.F. McCaffer, A. Moore, M.J.G. Morgan, J.M. Norman, R. Nugent-Finn, S.T. Wiliam, M.R. Wilkinson a M. Wright

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Aelodau’r Cyngor, Swyddogion ac unrhyw barti â diddordeb, fel y nodwyd gan y Swyddog Trwyddedu i siarad neu i fod yn bresennol ar gyfer eitem ar yr agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk , neu ffôn. 01446 709479.

 

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes,_agendas_and_reports.aspx