Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 16 GORFFENNAF, 2018 AM 10.00 A.M.

 

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Awdurdod Trwyddedu -

3.         Deddf Trwyddedu 2003 – Cais am Amrywiad Trwydded Mangre - PizzaHot4U, 5 Broad Street, Barry.

[Gweld Cofnod]

 

 

Yn unol ag Adran 18(3)(a) Deddf Trwyddedu 2003, gallai’r Gwrandawiad hwn gael ei hepgor os yw’r Awdurdod Trwyddedu, yr Ymgeisydd a phawb sydd wedi cyflwyno sylw’n cytuno bod y Gwrandawiad yn ddiangen ar ôl proses Gyfryngu.  Gallai hyn ddigwydd hyd at 24 awr cyn i’r Gwrandawiad ddechrau.  Byddai felly’n syniad cysylltu â’r swyddog a enwir ar ddiwedd yr agenda i sicrhau bod y Gwrandawiad yn dal i gael ei gynnal.

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

9 Gorffennaf. 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. M. Willmott (Tel: 01446 709144)

E-bost: Democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Is-bwyllgor Trwyddedu:

Y Cynghorwyr V.P. Driscoll, Mrs. J. Norman a Mrs. M.R. Wilkinson