MEDDYGWYD Y CAIS HWN Â'R PARTIESON DIDDORDEB CYN Y CYFARFOD GOFAL LLE FEL Y GANIATEIR Y CYFARFOD O DAN ADRAN 18 (3) (A) DEDDF TRWYDDEDU 2003

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MAWRTH, 30 MAWRTH, 2021 AM 10.00 A.M.

 

 

Lleoliad                      CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

1.         Penodi Cadeirydd.

 

2.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiadau’r Awdurdod Trwyddedu -

3.         Deddf Trwyddedu 2003 - Amrywio Trwydded Adeilad - Pioden y Môr, Ffordd Terra Nova, Penarth, CF64 1SB.

 

 

Yn unol ag Adran 18(3)(a) Deddf Trwyddedu 2003, gallai’r Gwrandawiad hwn gael ei hepgor os yw’r Awdurdod Trwyddedu, yr Ymgeisydd a phawb sydd wedi cyflwyno sylw’n cytuno bod y Gwrandawiad yn ddiangen ar ôl proses Gyfryngu.  Gallai hyn ddigwydd hyd at 24 awr cyn i’r Gwrandawiad ddechrau.  Byddai felly’n syniad cysylltu â’r swyddog a enwir ar ddiwedd yr agenda i sicrhau bod y Gwrandawiad yn dal i gael ei gynnal.

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

24 Mawrth, 2021

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. M. Thomas (Tel: 01446 709279)

E-bost: Democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Is-bwyllgor Trwyddedu:

Y Cynghorwyr Mrs. P. Drake, Mrs. J.M. Norman a J.W. Thomas

                                     

(Aelod Wrth Gefn - Y Cynghorydd Mrs M.R. Wilkinson)