Cost of Living Support Icon

  

Hysbysiad o Gyfarfod       PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                       DYDD MERCHER, 6 MEDI, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                           SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol –

4.         Y Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid 2017/18.

[Gweld Cofnod]

5.         Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid: Adroddiad Diwedd y Flwyddyn ar gyfer y cyfnod mis Ebrill 2016 i fis Mawrth 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

6.         Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2017-18): Mae Fro Cynhwysol a Diogel.  

[Gweld Cofnod]       

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

7.         Strategaeth yr Amgylchedd a Chymdogaethau (Tai) – Adroddiad Monitro Chwe Mis.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgorau Craffu Mai 2016 i Ebrill 2017.

[Gweld Cofnod]

9.         Tracio Penderfyniadau Craffu Argymhellion y Chwarter Cyntaf ac Amserlen Rhaglen Waith wedi’i Diweddaru 2016/17. [Gwybodaeth atodol]

[Gweld Cofnod]

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn   rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Awst, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau'r Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Y CynghoryddMrs. M.R. Wilkinson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Y Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Ms. C.A. Cave, Miss. A.M. Collins, B.T. Gray, Mrs. S.M. Hanks, Mrs. K.F. McCaffer, M.J.G. Morgan and Mrs. R. Nugent-Finn

 

1 cynrychiolydd arsylwi a gyfetholir nad yw’n pleidleisio, o bo bun o’r sefydliadau canlynol:

 

Shelter Cymru

Tai’r Fro a'r Fforwm Digartrefedd

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid.

Mrs. G. Doyle

Mr. D. Dutch

Mr. A. Raybould

Ms. H. Smith