Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod        PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                        DYDD IAU, 16 RHAGFYR, 2021 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                            CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod

 

2.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwydar 10 Tachwedd, 2021

[Gweld Cofnod

 

 

3.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod

 

Cyflwyniadau –

4.       Diweddariad yr Uned Amddiffyn Sifil (UAS).

[Gweld Cofnod

5.       Addasiadau Cyfleusterau Anabl.

[Gweld Cofnod

 

Cyfeiriadau –

6.       Adroddiad Canol Tymor Diogelu Corfforaethol – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod

7.       Cynllun Cyflenwi Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg Drafft 2022-23 –  Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

8.       Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 2 2021/22.

(Atgoffir yr aelodau i hysbysu'r Adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn hanner dydd fan bellaf ar ddiwrnod y cyfarfod os oes angen presenoldeb swyddogion ar gyfer Monitro Perfformiad.)

[Gweld Cofnod

9.       Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill, 2021 i 30 Medi, 2021 a'r Gyllideb Ddiwygiedig ar gyfer 2021/22.

[Gweld Cofnod

10.     Cynigion Cychwynnol Cyllideb Refeniw 2022/23.

[Gweld Cofnod

11.     Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2022/23 i 2026/27.

[Gweld Cofnod

12.     Cynigion Cyllideb Cychwynnol Cyfrif Refeniw Tai (HRA) 2022/23 a Chyllideb Ddiwygiedig 2021/22.

[Gweld Cofnod

 

13.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn      rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

9 Rhagfyr, 2021

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

M. Thomas, Ffôn: Y Barri (01446) 709279

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Cartref a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Cynghorydd A.M. Collins;

Is-Gadeirydd: J. Aviet;

Cynghorwyr: J.C. Bird, B.E. Brooks, C.A. Cave, S.M. Hanks, R. Nugent-Finn, A.C. Parker, S.D. Perkes a L.O. Rowlands

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

G. Doyle

          W. Hennessy

          V. John

H. Smith

         

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709279.
 
 
https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx