Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod      PWYLLGOR CRAFFU TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                       DYDD MERCHER, 12 IONAWR, 2022 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                           CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwydar 16 Rhagfyr, 2021.  

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

4.       Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

5.       Strategaeth Ddrafft ar Dai Lleol 2021 – 2026 – Cabinet: 6 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

6.       Strategaeth Drafft Cyfranogiad Tenantiaid a Phreswylwyr Prydles 2021-2026 –  Cabinet: 20 Rhagfyr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

7.       Monitro refeniw a Chyfalaf am y Cyfnod 1 Ebrill I 30 Tachwedd 2021.

[Gweld Cofnod]

8.       Diweddariad ar Wasanaeth DAARC (Cydlynydd Asesu a Chyfeirio Cam-drin Domestig).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.       Olrhain Argymhelliad Craffu 3ydd Chwarter 2021/22 ac Amserlen Blaenraglen Waith y Pwyllgor wedi'i Diweddaru 2021/22.

[Gweld Cofnod]

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn      rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Ionawr, 2022

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

M. Thomas, Ffôn: Y Barri (01446) 709279

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Cartref a Chymunedau Diogel

Cadeirydd: Cynghorydd A.M. Collins;

Is-Gadeirydd: J. Aviet;

Cynghorwyr: J.C. Bird, B.E. Brooks, C.A. Cave, S.M. Hanks, R. Nugent-Finn, A.C. Parker, S.D. Perkes a L.O. Rowlands

 

1 cynrychiolydd, mewn gallu arsylwi di-bleidleisio cyfetholedig, o'r sefydliad canlynol:

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

 

a 4 Cynrychiolydd o’r Gweithgor / Panel Tenantiaid:

 

G. Doyle

W. Hennessy

V. John

H. Smith

         

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709279.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx