Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR PENODI UWCH REOLWYR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 24 MEDI, 2018 AM 3.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar Gyfer Pennaeth Tai a Gwasanaethau Adeiladu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr

5.         Trefniadau Recriwtio a Dethol ar gyfer Pennaeth y Gwasanaeth Rhannol Archwiliad Mewnol.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Medi, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr -

Cadeirydd: Yr Arweinydd (Y Cynghorydd. J.W. Thomas);

Is-gadeirydd: Y Dirprwy Arweinydd (Y Cynghorydd T.H. Jarvie);

Y Cynghorwyr L. Burnett, Dr. I.J. Johnson, N. Moore and R.A. Penrose.

 

Gwahodd hefyd i fod yn bresennol:

Mae'r Cabinet (Portffolio) Aelod Perthnasol Eraill Mewn Perthynas ag

Eitem Agenda Rhif 4: Y Cynghorwyr A.C. Parker (Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu).