Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   CYFARFOD BLYNYDDOL CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR   

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MAWRTH, 11 MEHEFIN 2019 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                      SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir –

6.         Datganiad o Gyfrifon Drafft Gwasanaethau Rheoleiddio Rhannol 2018/19.    

[Gweld Cofnod]  

7.         Cynllun Busnes Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 2019/20. 

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

10.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

4 Mehefin 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Gymraeg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. G. Davies, Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr – Y Cynghorwyr D. Patel a D. Lewis
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr M. Michael a Ms. N. Mackie
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr J.W. Thomas a E. Williams