Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     DYDD IAU, 25 TACHWEDD, 2021 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 9 Medi, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

4.       Cais am Ganiatâd.

[Gweld Cofnod]

5.       Sylwadau yng Nghyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor Tref a Chymuned.

[Gweld Cofnod]

6.       Adolygiad Annibynnol o'r Fframwaith Safonau Moesegol yng Nghymru.

[Gweld Cofnod]

7.       Adroddiad Archwilio Cymru: Annigonolrwydd Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol – Cyngor Cymuned Sili a Larnog.

[Gweld Cofnod]

8.       Gohebiaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro a'r Rheolwr Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau Cyfreithiol –

9.       Adroddiad Yn Ymwneud â Chwyn yn erbyn Cynghorydd A mewn perthynas â Chyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref X.

[Gweld Cofnod]

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

11.     Gohebiaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro a'r Rheolwr Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau Cyfreithiol –

12.     Adroddiad Yn Ymwneud â Chwyn yn erbyn Cynghorydd A mewn perthynas â Chyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref X.

[Gweld Cofnod]

 

13.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Tachwedd, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi K. Bowen (Ffôn: 01446 709856).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: R.M. Birch, B.T. Gray ac A.R. Robertson

 

Aelodau Annibynnol:

R. Hendicott (Cadeirydd)

L. Tinsley (Is-gadeirydd)

R. Alexander

P. Hallett

G. Watkins

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709856.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx