Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod      PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser          DYDD LLUN, 14 MEHEFIN, 2021 AM 4.00 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                         CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Adnoddau –   

4.         Ceisiadau am Gymorth Ariannol 2021/22.

[Gweld Cofnod]

5.         Tir i Gefn Church Road, Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

6.         Glebe Fields – Adroddiad Diweddaru.

[Gweld Cofnod]

7.         Tir yn Cassy Hill, Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

8.         Tir oddi ar Myrtle Close, Penarth – Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau'r Cyfarwyddwr Adnoddau –   

10.      Glebe Fields – Diweddariad Arolwg Dosbarthiad Tir Amaethyddol. 

[Gweld Cofnod]

11.      Tir yn Cassy Hill, Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

12.      Tir oddi ar Myrtle Close, Penarth – Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Mehefin, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. C. Lindsey: (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru –

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y CynghoryddMrs. P. Drake;

Y Cynghorwyr: Mrs. J.E. Charles, G.A. Cox, R. Crowley, ac S.T. Wiliam (ynghyd ag un swydd wag)

 

                              

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709144