Cost of Living Support Icon

Gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty

د هوټل سفاء کار

صفا کار هوټل

 

 

 

 

Ynglŷn â bod yn weithiwr cadw tŷ mewn gwesty

د هوټل د سفا کار د دندې په اړه

در مورد کار به عنوان صفا کار هوتل

 

Lauren Stephens, HR Manager, voco St David's Hotel

Diolch o galon i Lauren Stephens, Rheolwr AD yng ngwesty voco Dewi Sant, am ei holl help gyda’r Pasbort Iaith – eich tocyn i weithio.

 

د واکو سینټ ډېویډ کارډیف د بشري منابع له مسؤلې اغلي لارین سټېپن څخه ډېره مننه چي زموږ سره يې د ژبي د پاسپورټ ـ ستاسو ټکیټ و کار ته کې مرسته وکړل.

 

جهان سپاس از مدیر منابع بشری واکو سنت دیوید کاردیف کی دربخشی پاسورت زبانی (ټکیټ کار شما) همرای ما کمک و همکاری نمودند

 

 • Beth mae gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn ei wneud?

  د هوټل د سفاء کار دنده څه ده؟

  صفا کار هوتل چه کاری انجام می دهد

  Mae gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn helpu i sicrhau bod ystafelloedd ac ardaloedd eraill y gwesty yn lân drwy'r amser.

   

  د هوټل سفاء کونکي مسؤلیت لری ترڅو ډاډ ترلاسه کړی چې د هوټل اطاقونه او نورې برخې هر وخت پاکي وي.

  یک صفا کار هوتل کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که اتاق ها و سایر مناطق هتل در همه زمان ها تمیز هستند.

   

  Fel arfer bydd disgrifiad swydd gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn cynnwys:

  د هوټل د سفاء کار دندي معمولا په لاندې ډول وي:

  : شرح وظایف صفا کار هوتل معمولا شامل موارد زیر می شود

  • gwisgo gwelyau

   د بسترونو جوړولو

   مرتب کردن تختخواب

  • rhoi tywelion glân yn lle rhai sydd wedi’u defnyddio

   استفاده سوي تولیاوي یا آټولونه په نوي یا پاک هغو بدلول

   تبدیل نمودن روپاکهای استفاده شده

   hwfro carpedi

  • فرشونه جارو کول

   تمیز کردن فرش 

  • glanhau a diheintio ystafelloedd ymolchi

   او د تشنابونو پاک او غیر منتن کول

   تمیز کردن و ضد عفونی کردن حمام

  • gosod nwyddau ymolchi a ddarperir gan y gwesty

   د هوټل لخوا درکول سوي د تشنابونو مواد په خپل ځایونو کې ځای په ځای کول

   جایگزینی لوازم ارایش ارائه شده توسط هتل

    

   

  Dylai gweithiwr cadw tŷ chwilio am eitemau y gallai gwestai fod wedi eu gadael ar ôl. Mae'r rhain yn cael eu rhoi yn y dderbynfa fel bod modd cysylltu â'r gwestai a threfnu dychwelyd yr eitemau coll.

   

  یو سفاء کار باید د هغه شیانو په اړه هم وګوری چې له مېلمنو څخه پاته سوي وي، هغه باید رسیپشین ته تسلیم سي تر څو د اړوند

  مېلمه سره اړیکه ونیول سي او هغه پاته یا له هغه څخه ورک سوي توکو بیرته ورکړل سي.

   

  یک صفا کارهمچنین باید به دنبال مواردی باشد که مهمان ممکن است پشت سر گذاشته باشد

  اینها به پذیرش منتقل می شوند تا با مهمان تماس بگیرند تا وسایل گمشده خود را دریابند

   

  Mae gweithwyr cadw tŷ fel arfer yn rhan o dîm, dan oruchwyliaeth y rheolwr cadw tŷ. Bydd y rheolwr yn paratoi amserlen lanhau er mwyn sicrhau bod modd glanhau pob ystafell o fewn yr amser sydd ar gael rhwng amser gadael un set o westeion ac amser cyrraedd set newydd o westeion i’r ystafell. Mae gan bob gwesty safonau glendid uchel iawn.

   

   

  د هوټل د سفا کار معمولآ د خپل ګروپ یا ټیم یوه برخه وي، چي د سفاکارانو د منیجر یا مسؤل لخوا اداره کیږي. 

  منیجر د سفا کولو لپاره یو محل ویش جوړوي تر څو متمعین سي چي ټول اطاقونه په هغه ټاکل سوي وخت کي پاک سي، کله چي مخکني مېلمانه ځي او نوي ګروپ مېلمانه رارسیږي.

  ټول هوټلونه په ډېر لوړ کیفی ټول هوټلونه د پاکوالی خورا لوړ معیارونه لری.

   

  صفا کارمعمولا بخشی از یک تیم هستند که توسط مدیر خانه داری نظارت می شوند

  مدیر یک برنامه تمیز کردن را اماده می کند تا اطمینان حاصل شود که تمام اتاق ها را می توان در زمان موجود بین یک گروه از مهمانان ترک اتاق و گروه جدیدی از مهمانان که وارد می شوند، تمیز کرد.

   

  همه هتل ها دارای استانداردهای بسیار بالایی از پاکیزگی هستند

   

  Gall disgrifiad swydd gweithiwr cadw tŷ hefyd gynnwys cadw rhannau eraill o'r gwesty yn lân. Gallai hyn gynnwys ystafelloedd cynadledda, cynteddau a choridorau. Gall hefyd gynnwys glanhau'r dodrefn a'r ffenestri. Gall gweithwyr cadw tŷ hefyd weithio mewn adran golchi dillad gwesty lle maen nhw’n golchi ac yn sychu llieiniau fel tywelion a chynfasau gwely, ac ail-lenwi cartiau llieiniau. 

   

  د هوټل د سفاء کار په د دندي په لاحیه کي شاید د هوټل د نورو برخو پاکول هم شامل وي.

  په دې کي د غونډو تالارونه، لابي او دهلیزونه هم شامل دي.

  شاید د کړکیو او فرنیچر سفا يې هم په کښي موجود وي

  د هوټل د اطاقونو د پاکولو ترڅنګ شاید د هوټل سفا  کاران د خوشکه شويې یا کالو وینځلو په ځانګه کي هم کار وکړي، چیري چي دوی

  تولیه یا اټولونه، روجایاني او نور اړوند توکي وینځي او وچوي يې.

   

  شرح شغل صفا کارهمچنین ممکن است شامل تمیز نگه داشتن سایر قسمت های هتل باشد

  این می تواند شامل اتاق های کنفرانس، لابی ها و راهروها باشد. همچنین ممکن است شامل تمیز کردن مبلمان و پنجره ها باشد.

  صفا کار هوتل همچنین ممکن است در بخش لباسشویی هتل کار کنند که در ان ملحفه هایی مانند حوله و ملافه را شستشو و خشک می کنند و چرخ دستی های کتانی را دوباره پر می کنند

   

  Gall oriau gwaith gweithwyr cadw tŷ fod yn amrywiol a chynnwys shifftiau penwythnos. Gall gwaith cadw tŷ fod yn gorfforol heriol ac yn gyflym.

   

  د هوټل د سفاکار کاري ساعتونه شاید مختلف وي په شمول د اوونۍ د رخصتي یا ویکینډ ورځو.

  کیدایسي په فیزیکي ډول د جوړ او کړندی سفاکار غوښتنه زیاته وي.

   

  ساعت صفا کار می تواند متفاوت باشد و شامل شیفت های تعطیلات باشد. خانه داری هتل می تواند از لحاظ جسمی خواستار و سریع گام

   

  Mae'n bwysig meddwl sut i gadw'ch amgylchedd gwaith yn ddiogel - i chi a'ch gwesteion gwesty. Dylech chi chwilio am unrhyw beryglon cyn i chi adael pob ystafell yr ydych wedi'i glanhau.

   

  دا مهمه ده چي فکر وکړي چي څنګه خپل کاري چاپېریال خوندي وساتي ــ هم د ځان او هم د هوټل د مېلمنو لپاره.  

  دا مهمه ده چې تر پاکولو وروسته د هرې خونې څخه د وتلو دمخه د هر ډول خطرونو لپاره وګورئ.

   

  مهم است که در مورد چگونگی حفظ محیط کار خود برای شما و مهمانان هتل خود فکر کنید.

  شما باید برای هر گونه خطرات قبل از خروج از هر اتاق که شما تمیز کرده اند را بررسی کنید

 • Beth yw’r cyfleoedd gyrfa?

  کاري فرصتونه څه دي؟

  فرصت های شغلی چیست؟

  Mae cwmnïau mawr yn hoffi dyrchafu o fewn eu gweithlu presennol gan fod hyn yn helpu gyda recriwtio a chadw staff. Mae gwestai'n rhoi pwyslais mawr ar adborth gan eu gwesteion, ac mae hyn yn eu helpu i asesu perfformiad staff. Dyma pam ei bod hi mor hanfodol i bob ystafell rydych chi'n ei glanhau i fod o'r un safon uchel.

   

  لوی شرکتونه او کمپنیاني د خپل موجوده کاري حالت څخه پرمختګ کوي، دا چاره د استخدام او د کاریګرو د ساتلو په برخه کي مرسته کوي.

  هوټلونه د خپلو میلمنو پر نظریاتو باندې خورا ټینګار کوی ، او دا له دوی سره د کارمندانو د فعالیت په ارزولو کې مرسته کوی.

  له همدې امله دا د  مهمه ده چي هره خونه تاسو پر لوړ معیار پاکه کړئ.

   

  شرکت های بزرگ دوست دارند از درون نیروی کار موجود خود تمجید کنند زیرا این امر به استخدام و حفظ انها کمک می کند.

  هتل ها تاکید زیادی بر بازخورد مهمانان خود دارند و این به انها کمک می کند تا عملکرد کارکنان را ارزیابی کنند.

  به همین دلیل است که برای هر اتاقی که تمیز می کنید بسیار مهم است که از همان استاندارد بالا برخوردار باشد

   

  Yn aml mae gan westai mawr weithlu cosmopolitaidd sy'n adlewyrchu amrywiaeth y gwesteion y maen nhw'n eu croesawu i'w hystafelloedd. Bydd hyn yn eich helpu i ymgartrefu a bydd yn sicr yn eich helpu i ddysgu mwy o Saesneg. Bydd ganddyn nhw empathi gyda chi gan eu bod nhw wedi gorfod dysgu Saesneg hefyd.

   

  لوی هوټلونه اکثر نړیوال کاری ځواک لری چې د میلمنو مختلف ډولونه منعکس کوی کوم چي دوی ته و خپلو اطاقونو ته ښه راغلاست وايې.

  دا به تاسو سره د عادت کیدو په برخه کي مرسته وکړی او یقینآ به ستاسو سره د انګلیسی ژبې په زده کړه کي هم مرسته وکړي.

  دوي به ستاسو سره خواخوږي ولري څخه دوی هم باید انکلیسي زده کړي وای.

   

  هتل های بزرگ اغلب دارای نیروی کار جهانی هستند که نشان دهنده تنوع مهمانانی است که به اتاق های خود خوش امدید.

  این به شما کمک می کند تا در ان مستقر شوید و قطعا به شما کمک می کند تا زبان انگلیسی بیشتری یاد بگیرید. انها با شما همدلی خواهند داشت زیرا انها مجبور به یادگیری زبان انگلیسی بودند

 • Beth yw fy hawliau a chyfrifoldebau?

  ستاسو حقونه او مسؤلیتونه څه دي؟

  حقوق و مسئولیتهای من چیست؟ 

   

  Yn y DU, y llywodraeth sy’n gosod yr isafswm cyflog cenedlaethol. Rhaid i bob busnes dalu hyn.

   

  په انګلستان کې ، لږترلږه ملی معاش د حکومت لخوا ټاکل کیږی. ټول شرکتونه مکلف دي چي هغه اندازه معاش تاسو ته درکړي.

   

  در انگلستان، حداقل دستمزد ملی توسط دولت تعیین می شود. همه شرکت ها باید این مبلغ را پرداخت کنند.

   

   

  Mae gan bob swydd safonau y mae'n rhaid eu cyrraedd er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Pan fyddwch chi'n dechrau swydd, bydd eich cyflogwr yn esbonio'r rhain yn glir i chi ac yn disgrifio sut y bydd yn eich cefnogi i gwrdd â'r safonau hyn.

   

  ټولې دندې معیارونه لری چې باید د کار ښه ترسره کولو لپاره پوره شی.

   کله چې تاسو دنده پیل کړئ ، ستاسو کارګمارونکی به دا تاسو ته په روښانه ډول تشریح کړی چې دوی به څنګه د دې معیارونو په پوره کولو کې ستاسو سره مرسته کوي.

   

  همه مشاغل دارای استانداردهایی هستند که باید رعایت شوند تا کار به خوبی انجام شود

  هنگامی که شما یک کار را شروع می کنید، کارفرمای شما این را برای شما توضیح می دهد. و نشان دهید که چگونه انها از شما حمایت می کنند تا این استانداردها را براورده کنید

   

  Mae unrhyw swydd yn cael ei rheoli gan gontract sy'n nodi eich cyfrifoldebau - fel faint o oriau y mae disgwyl i chi eu gweithio bob wythnos - a rhai eich cyflogwr. Dyma eich amddiffyniad hefyd. Er enghraifft, gall gwesty fod ar agor 24 awr y dydd; nid yw’n dymuno cau unrhyw bryd o fewn yr oriau hyn. Er mwyn cyflenwi absenoldeb staff eraill sydd ar wyliau neu'n sâl, efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi weithio oriau ychwanegol, ond nid oes rheidrwydd arnoch i gytuno. Yn amlwg, rydych chi eisiau perthynas dda â'ch cyflogwr, ond weithiau efallai bod gennych chi gynlluniau eraill.

   

  هره دنده د یو قرارداد لخوا مخته وړل کیږي، په هغه کي چې ستاسو مسؤلیتونه مشخص سوي وي – لکه څو ساعته تاسو غواړي په یوه اوونۍ کي کار وکړي او همداسي ستاسو د کارګمارونکي دندي.

  دا ستاسو د محافظت یا حقونو د ساتلو برخه هم ده.

  د مثال په ډول یو هوټل کیداسي ۲۴ ساعته خلاص و اوسې؛ هغه نه غواړي چي په دغه ۲۴ ساعتونو کي کوم وخت هم بند پاته شي.

  نو کیداسي چي د هغه کارمندانو پر ځای چي ناروغ یا رخصت وي ستاسو څخه ستاسو اداره غوښتنه وکړي چي اضافه ساعتونه کار وکړي، تاسو مجبوره نه یاست چي ورسره موافقه وکړي.

  واضیح خبره ده چي تاسو د خپل کارګمارونکي سره ښه روابط یا اړیکي غواړي، مګر ځني وختونه شاید تاسو نور پلانونه ولري.

   

  هر شغلی توسط یک قرارداد اداره می شود که مسئولیت های شما را تعیین می کند - مانند چند ساعت انتظار می رود هر هفته کار کنید - و همچنین از کارفرمایان شما.

  این نیز حفاظت از شماست. به عنوان مثال، یک هتل می تواند 24 ساعته باز باشد. برای هیچ یک از این زمان ها نمی خواهد بسته شود

  برای پوشش سایر کارکنانی که در تعطیلات هستند یا بیمار هستند، کارفرمای شما ممکن است از شما بخواهد که ساعات اضافی کار کنید، شما موظف به موافقت نیستید.

  واضح است که شما می خواهید روابط خوبی با کارفرمای خود داشته باشید، اما گاهی اوقات ممکن است برنامه های دیگری داشته باشید.

 

Stori Iryna

 

Iryna - hotel housekeeper testimonial

Pan ddes i draw i weithio yng ngwesty Dewi Sant, roedd fy Saesneg ar lefel elfennol iawn, roedd yn rhaid i mi gyfathrebu gyda chymorth cyfieithydd ar y ffôn. Nawr rydyn ni'n defnyddio ymadroddion a geiriau sylfaenol ac rwy'n deall y geiriau syml i'w gofyn i fy nghydweithwyr.


کله چې زه  هوټل ته د کار کولو لپاره راغلم ، زما انګلیسی په خورا ټیټه کچه کې وه ، ما باید په تلیفون کې د ژباړونکی په مرسته له نورو سره خبري یا اړیکه نیولې وای. اوس موږ په ساده لنډو جملو او کلیمو خبری سره کوو او زه په ساده لغاتو پوهېږم چي د خپل همکارانو څخه پوښتني وکړم.

 

وقتی که من برای کار در هوتل آمدم، انگلیسی من در سطح بسیار پایینی بود، من مجبور بودم با کمک یک مترجم در تلفن ارتباط برقرار کنم. حالا ما عبارات و کلمات اساسی صحبت می کنیم و من کلمات ساده را می دانم که از همکارانم بپرسم.

 

Mae dysgu iaith yn digwydd wrth gyfathrebu â chydweithwyr bob dydd.  Hefyd gwrando ar fy rheolwyr yn siarad mewn cyfarfodydd ac yn y swyddfa.  Maent bob amser yn glir ac yn syml ac yn defnyddio iaith y corff i fynegi'r ystyr weithiau.  Dw i'n gwylio'r teledu gyda'r nos.  Mae llawer o fy nghydweithwyr yn gwneud dosbarthiadau Saesneg yn eu hamser hamdden.

 

د ژبي زده کړه هغه وخت منځ ته راځي کله چي تاسو په ورځني ډول له خپل همکارانو سره خبری یا اړیکي نیسي.

همداسي زما د منیجرانو ته غوږنیونه کله چي دوي په مېټینګ یا دفتر کي خبري کوي

هغوی همېشه واضیح او ساده ږغیږي او کله چي غواړي د یو شي په معني ما پوه کړي د اشاروي یا بدني ژبي څخه استفاده کوي.

د شپې له لوري زه تلیوزون ته ګورم

زما ډير همکاران د انګلیسي ژبي ټولګیو ته په خپل فارغه وخت کي ځي.

 

یادگیری زبان هنگام برقراری ارتباط با همکاران، هر روز اتفاق می افتد. همچنین گوش دادن به صحبت های مدیران من در جلسات و در دفتر. انها همیشه واضح و ساده هستند و گاهی اوقات از زبان بدن برای بیان معنی استفاده می کنند.  شبها تلویزیون نگاه میکنم. بسیاری از همکاران من در اوقات فراغت خود کلاس های انگلیسی را انجام می دهند.

 

Yn y tîm cefais groeso da, cyfeillgar, helpodd pawb i sicrhau ein bod yn hapus ac yn gyfforddus.

 

په ټیم کي زما همکارانو زما سره ښه کول، دوستانه وه، هره یوه مرسته کول چي ځان مطمعين کړي چي موږ خوشحاله او راحت یو. 

 

در تیمی که من به خوبی و دوستانه مورد استقبال قرار گرفتم، همه کمک کردند تا مطمئن شویم که ما خوشحال و راحت هستیم.

 

Mae swydd dda, fel rwy’n ei ddeall, yn cynnwys cyfathrebu â chydweithwyr mewn lleoliad mawreddog a hardd a'r cyfle i ennill arian. Mae'r swydd hon yn rhoi annibyniaeth i mi.

 

یو ښه دنده ، لکه څنګه چې زه پوهیږم ، په معتبر او ښکلی موقعیت کې د همکارانو سره اړیکه نیول او د پیسو ګټلو فرصت شامل دی.

دنده ماته ازادي را په برخه کوي

 

یک کار خوب، همانطور که من ان را درک می کنم، شامل برقراری ارتباط با همکاران در یک مکان معتبر و زیبا و فرصت کسب درامد است. این شغل به من استقلال می دهد.

 

Ymadroddion defnyddiol

ګټوري نېمګړي جملې

عبارات مفید

 

Helo

سلام

سلام

 

Bore da

سهار مو په خېر 

صبحبخیر

 

Prynhawn da

غرمه مو په خېر 

عصربخیر

 

Noswaith dda

ماځېګر یا ماشام مو په خېر 

شام,بخیر

 

Sut ’dych chi?

څنګه یاست؟

حالشماچطوراست

 

Hwyl fawr

د الله په امان 

خداحافظ

 

Mwynhewch eich diwrnod

ښه ورځ ولر‎ي

روزخوبیداشتهباشید

 

 

Geiriau defnyddiol

ګټورې خبرې

کلمات مفید 

 

 • Ystafell wely

  د خوب اطاق
  اتاق خواب 

   

  Bwrdd ochr

  د اړخ میز
  میز کناری

   

  Rhesel cas dillad

  د بکس لپاره میز
  قفسه چمدان

   

  Llenni

  پردې
  پرده

   

  Drws

  دروازه یا ور
  درب

   

   

  Gwely
  بستر
  تخت

   

  Gwely

  توشکه
  لحاف

   

  Cynfas

  روجايې
  ملافه

   

  Gobennydd

  بالیښت
  بالش

   

  Clustog

  تکیه
  بالشتک

   

  Blanced

  توس یا کمپله
  پتو

   

  Bwrdd wrth ymyl y gwely

  د چپرکټ د څنګ مېز
  میز کنار تخت

   

  Lamp wrth ymyl y gwely

  د چپرکټ د څنګ څراغ یا ګروپ
  لامپ کنار تخت

   

   

  Cwpwrdd dillad

  د اطاق المارۍ
  المارۍ

   

  Cambren

  کوټ بند
  اویز کت


  Bwrdd smwddio

  د اتو کولو مېز یا تخته
  اتو تخته


  Haearn

  اتو
  اتو


  Bag golchi dillad

  د خیرونو کالو بسته یا کڅوړه
  کیسه کالا

   

   

  Hambwrdd te
  پتنوس
  پتنوس چای

   

  Tegell

  برقي ترموز یا چایبر
  چای جوش برقی

   

  Te

  چای
  چای

   

  Coffi

  کهوه
  قهوه

   

  Siwgr

  بوره
  بوره

   

  Bisgedi

  بیسکوټ
  بیسکویت

   

   

  Teledu
  تلویزیون
  تلویزیون

   

  Teclyn rheoli’r teledu

  د تلویزیون ریموټ
  تلویزیون  ریموټ کنټرول

Bedroom - Pashto and Dari CY

 

 • Ystafell ymolchi

  تشناب 

  حمام

   

  Drych

  هنداره
  آینه

   

  Bidet

  د کموټ د اوبو نلکه
  مستراح

   

  Bin sbwriel

  کچره دانۍ
  سطل زباله

   

  Baddon

  تشناب
  حمام

   

  Tapiau

  نلکۍ
  شیر

   

  Mat baddon

  د حمام پای پاک
  تشک حمام

   

  Sebon

  سابون
  صابون

   

  Siampŵ

  شاور
  شامپو

   

  Cawod

  شاور
  شاور

   

  Sebon

  سابون
  صابون

   

  Siampŵ

  شامپو
  شامپو

   

  Toiled

  کموټ
  توالت

   

  Sedd toiled

  د کموټ سر
  صندلی توالت

   

  Papur tŷ bach

  کاغذ تشناب
  رول توالت

   

   

  Rhesel tywelion

  د تولیه ریل
  راه اهن حوله

   

  Tywelion

  تولیا یا اټوالونه
  حوله

   

   

  Sinc

  دستشو
  دستشوی

   

  Tapiau

  نل یا نلکه
  شیر

   

  Sebon

  سابون
  صابون

Bathroom - Pashto and Dari CY