Cost of Living Support Icon

Cynorthwyydd Manwerthu

د پرچون بخش مرستیال

دستیار فروشات

 

Ynglŷn â gweithio fel cynorthwyydd manwerthu

د پرچون بخش د مرستیال د وظفې په اړه

در مورد کار به عنوان دستیار فروشات

 

 • Beth mae cynorthwyydd manwerthu yn ei wneud?

  د پرچون بخش مرستیال څه کوي؟

  ک دستیار خرده فروشی چه کاری انجام می دهد 

  Mae cynorthwyydd manwerthu yn gweithio mewn siop. Mae'n cyflawni amrywiaeth o dasgau.

   

  یو پرچون مرستیال چي په دوکان کي کار کوي

  هغوي مختلف ډوله دندي لري

  یک دستیار خرده فروشی در یک فروشگاه کار می کند. انها وظایف مختلفی را انجام می دهند 

   

   • ail-lenwi silffoedd i wneud yn siŵr bod popeth ar gael

    خالي شوي تاخچي یا خانې بیرته ډکول او ځان مطمعینه کول چي هر څه بیرته موجود وي

    قفسه ها را دوباره پر کنید تا مطمئن شوید که همه چیز در دسترس است 

   • helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i eitemau maen nhw’n chwilio amdanyn nhw
    د مشتریانو سره مرسته کول تر څو هغه څه پیدا کړي چي دوی ورپسې ګوري

    کمک به مشتریان برای پیدا کردن مواردی که به دنبال ان هستند

   • cymryd taliad gan gwsmeriaid
    له مشتریانو څخه پیسې اخستل

    اخذ پرداخت از مشتریان

   

  Fel arfer mae cynorthwywyr manwerthu yn rhan o dîm sy'n helpu i wneud y siop mor groesawgar â phosib i gwsmeriaid. Mewn siop fawr, efallai y bydd gan gynorthwyydd manwerthu rôl benodol, er enghraifft gweithio ar y til talu. Mewn siop fach, bydd yn rhaid i gynorthwyydd manwerthu gyflawni amrywiaeth o rolau. Gall hyn gynnwys cadw'r siop yn lân.

   

  پرچون مرستیال معمولا د یوې ډلې برخه وی چې د پیرودونکو لپاره د امکان تر حده د پلورنځی جوړولو کې مرسته کوی

  په یو لوی دوکان کي، د پرچون مرستیال شاید یومشخص رول ولري، د مثال په ډول د پیسو اخستلو په برخه کي کار کول.

  په یو کوچني دوکان کي، یو د پرچون مرستیال باید مختلفي دندني تر سره کړي.

   کیداسي چي د دوکان سفايې هم په کښې وي

   

  دستیاران خرده فروشی معمولا بخشی از یک تیم هستند که کمک می کند تا فروشگاه را تا حد ممکن برای مشتریان جذاب کند.

  در یک فروشگاه بزرگ، یک دستیار خرده فروشی ممکن است نقش خاصی داشته باشد، به عنوان مثال کار بر روی صندوق پول نقد.

   

  در یک فروشگاه کوچک، یک دستیار خرده فروشی باید نقش های مختلفی را انجام دهد. این می تواند شامل تمیز نگه داشتن فروشگاه باشد.

   

  Gan fod siopau yn gallu bod ar agor saith diwrnod yr wythnos - ac maen nhw'n aml ar agor gyda'r nos - mae angen i gynorthwywyr manwerthu fod yn hyblyg ynglŷn â phryd maen nhw'n gweithio. Mae angen staff ar rai siopau yn y nos hefyd, pan fyddan nhw'n cynnal tasgau pwysig fel ail-lenwi'r silffoedd.

   

  لکه څنګه چي دوکانونه کیداسي چي ۷ ورځي په اوونۍ خلاص و اووسې ــ اوهغوی معمولآ د شپې هم خلاص وي ــ د پرچون مرستیال چي کله کار کوي باید انعطاف مننونکي وي.

  ځنی دوکانونه خپل کارمندان نو ته د شپې هم اړتیال لري، کله چي دوی مهمي دندي ترسره کوي لکه د تاخچو یا خانو ډکول.

   

  از انجا که مغازه ها می توانند هفت روز هفته باز باشند و اغلب عصرها باز هستند، دستیاران خرده فروشی باید در مورد زمان کار انعطاف پذیر باشند.

  برخی از مغازه ها نیز در شب به کارکنان نیاز دارند، در حالی که انها وظایف مهمی مانند پر کردن قفسه ها را انجام می دهند.

   

  Mae iechyd a diogelwch yn bwysig iawn mewn unrhyw weithle. Mae'n hanfodol meddwl sut y byddech chi'n cadw'ch amgylchedd gwaith yn ddiogel - i chi ac i gwsmeriaid y siop. Gofalwch rhag peryglon baglu, a gwyliwch am blant ifanc.

   

  په کار ځای کي د روغتیا او امنیت برخي زیاتي مهمې دي.

  دا اړینه ده چي تاسو فکر وکړي چي څنګه خپل کاري چاپېریال محفوظ وساتي ــ د خپل ځان او د دوکان د مشتریانو له پاره.  خاصه توجه هغه شیانو وکړي چي کیدای سي خلک پر وښویږي یا ولویږي چي په پښو کي پراته وي، ماشومانو ته پاملرنه کوي.

  بهداشت و ایمنی در هر محل کار بسیار مهم است

  مهم است که در مورد چگونگی حفظ محیط کار خود. برای خود و مشتریان فروشگاه فکر کنید

  مراقب خطرات لغزنده باشید، مراقب کودکان باشید

 • Beth yw’r cyfleoedd gyrfa?

  کم وظیفوي فرصتونه سته؟

  فرصت های شغلی چه هستند 

  Mae llawer o reolwyr siopau wedi dechrau eu gyrfaoedd fel cynorthwywyr manwerthu ac yna wedi symud ymlaen i rolau uwch o fewn eu cwmni. Mae cwmnïau mawr yn hoffi cael enw da am ddyrchafu o fewn eu gweithlu presennol. Mae hyn yn helpu gyda recriwtio.

   

  د پلورنځی ډیری مدیرانو خپل مسلک د پرچون معاونینو په توګه پیل کړی او بیا یې په خپلو شرکتونو کې لوړ پوړو رولونو ته پرمختګ کړې

  لوی شرکتونه د دوی موجوده کاری ځواک کې د ودې لپاره شهرت لری

  دا په استخدام کي کومک کوي.

   

  بسیاری از مدیران مغازه ها کار خود را به عنوان دستیار خرده فروشی اغاز کرده اند و سپس به نقش های ارشد در شرکت های خود پیشرفت کرده اند.

  شرکت های بزرگ دوست دارند بخاطر شهرت شان کارکان داخلی شانرا ارتقا دهند

  این به استخدام کمک می کند

   

  Mewn siop fach, eich rheolwr yw'r perchennog fel arfer. Mae hyn yn golygu y bydd diddordeb personol ganddyn nhw yn eich datblygiad proffesiynol. Efallai y byddan nhw'n cynnig gwaith mwy diddorol a chyfrifol i chi, ar ôl i chi ddangos eich potensial.

   

  په کوچنی پلورنځی کې ، ستاسو مدیر معمولا مالک دی

  دا پدې مانا ده چې دوی به ستاسو په مسلکی پرمختګ کې شخصی ګټې ولټوي..

  دوی ممکن تاسو ته ډیر په زړه پوری او مسؤل کار وړاندیز وکړی ، یوځل چې تاسو دوی ته خپل ظرفیت ښکاره کړئ.

   

  در یک فروشگاه کوچک، مدیر شما معمولا مالک است.

  این بدان معنی است که انها علاقه شخصی به پیشرفت حرفه ای شما خواهند داشت. 

  انها ممکن است به شما کار جالب تر و مسئولانه تری ارائه دهند، هنگامی که پتانسیل خود را به انها نشان دادید.

 • Beth yw fy hawliau a chyfrifoldebau?

  ستاسو حقونه او مسؤلیتونه څه دي؟

  حقوق و مسئولیتهای من چیست؟ 

  Yn y DU, y llywodraeth sy’n gosod yr isafswm cyflog cenedlaethol. Rhaid i bob busnes dalu hyn.

   

  په انګلستان کې ، د ملی معاش لږترینه اندازه د حکومت لخوا ټاکل کیږی. ټول شرکتونه باید دا پیسې ورکړی.  

   

  در انگلستان، حداقل دستمزد ملی توسط دولت تعیین می شود. همه شرکت ها باید این مبلغ را پرداخت کنند.

   

  Mae gan bob swydd safonau y mae'n rhaid eu cyrraedd er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Pan fyddwch chi'n dechrau swydd, bydd eich cyflogwr yn esbonio'r rhain yn glir i chi ac yn dweud wrthych sut y bydd yn eich cefnogi i gwrdd â'r safonau hyn.

   

  ټولې دندې معیارونه لری چې باید د کار ښه ترسره کولو لپاره پوره شی.

   کله چې تاسو دنده پیل کړئ ، ستاسو کارګمارونکی به دا تاسو ته په روښانه ډول تشریح کړی او تاسو ته به ووایی چې دوی به څنګه د دې معیارونوپه پوره کولو کې ستاسو ملاتړ وکړی.

   

  همه مشاغل دارای استانداردهایی هستند که باید رعایت شوند تا کار به خوبی انجام شود

  هنگامی که شما یک کار را شروع می کنید، کارفرمای شما این موارد را برای شما توضیح می دهد و به شما می گوید که چگونه از شما برای رسیدن به این استانداردها حمایت می کند.

   

  Mae pob swydd yn cynnwys contract sy'n rhestru pethau fel:

  ټوله دندې د یو قرارداد لري چي په هغه کي ځنې شیان لیست وي لکه:

  همه مشاغل شامل یک قرارداد است که مواردی مانند

  • eich cyfrifoldebau

   ستاسو مسؤلیتونه

   مسئولیت های شما 

  • cyfrifoldebau eich cyflogwyr

   ستاسو د اداري یا کاردرکونکي دندي

   مسئولیت های کارفرمایان شما

  • nifer yr oriau y mae’n rhaid i chi eu gweithio bob wythnos

   ستاسو د کاري ساعتونو شمېر چي تاسو یې باید په هره اوونۍ کي تر سره کړي

   تعداد ساعاتی که باید هر هفته کار کنید

   

  Dyma eich amddiffyniad hefyd. Er enghraifft, mae gan siop oriau agor; nid yw’n dymuno cau unrhyw bryd o fewn yr oriau hyn. Er mwyn cyflenwi absenoldeb staff eraill sydd ar wyliau neu'n sâl, efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi weithio oriau ychwanegol. Nid oes rheidrwydd arnoch i gytuno i hyn. Yn amlwg, rydych chi eisiau perthynas dda â'ch cyflogwr, ond weithiau efallai bod gennych chi gynlluniau eraill.

   

  د مثال په توګه ، یو پلورنځی د خلاصیدو ساعتونه لری؛ هغه نه غواړی چې په دې وخت کي  بند سی.

  د نورو کارمندانو لپاره د پوښښ لپاره څوک چې په رخصتۍ یا ناروغه وی ، ستاسو کارګمارونکی ممکن تاسو څخه د اضافی ساعتونو کار کولو غوښتنه وکړی. تاسو مجبور نه یاست چې له دې سره موافق شئ.

   

  این نیز حفاظت از شماست. به عنوان مثال، یک فروشگاه دارای ساعات کار است

  برای هیچ یک از این زمان ها نمی خواهد بسته شود

  برای پوشش سایر کارکنانی که در تعطیلات هستند یا بیمار هستند، کارفرمای شما ممکن است از شما بخواهد که ساعات اضافی کار کنید. شما مجبور نیستید با این موضوع موافقت کنید

  بدیهی است که شما می خواهید روابط خوبی با کارفرمای خود داشته باشید، اما گاهی اوقات ممکن است برنامه های دیگری داشته باشید.

 

Ymadroddion defnyddiol

ګټوري نېمګړي جملې

عبارات مفید

 

Helo

سلام

سلام

 

Bore da

سهار مو په خېر 

صبحبخیر

 

Prynhawn da

غرمه مو په خېر 

عصربخیر

 

Noswaith dda

ماځېګر یا ماشام مو په خېر 

شام,بخیر

 

Sut ’dych chi?

څنګه یاست؟

حالشماچطوراست

 

Hwyl fawr

د الله په امان 

خداحافظ

 

Mwynhewch eich diwrnod

ښه ورځ ولر‎ي

روزخوبیداشتهباشید

 

 

Geiriau defnyddiol

ګټورې خبرې

کلمات مفید

 

 • Cynorthwyydd Manwerthu

  د پرچون بخش مرستیال

  کلمات مفید 

   

  Oriau agor

  کاري ساعتونه

  ساعات کاری

   

  Amser agor

  د خلاصیدو وخت

  زمان بازگشایی

   

  Amser cau

  د بندیدو وخت

  زمان بسته شدن

   

  Rota staff

  د کارمندانو کاري ترتیب

  ترتیب کار کارکنان

   

  Dosbarthu

  استونه یا لیږلنه

  ارسال

   

  Stoc

  موجوده سامان

  تجهیزات موجود

   

  Ystafell stoc/tu cefn

  ګدام، ساتنځای

  انبار

   

  Ystafell egwyl

  د استراحت خونه یا اطاق

  اتاق استراحت

   

  Gwirio stoc

  د ګدام د شیانو کتنه

  نگاهی به چیزهای انبار

   

  Cadwyn o siopau

  د پلورنځۍ سلسله

  زنجیره فروشگاه

   

  Rhyddfraint

  د یو لوی تجارته یوه څانګه

  حق امتیاز

   

  Siop annibynnol

  خپلواک یا مستقله پلورنځی

  فروشگاه مستقل

   

  Siop adrannol

  لوی پلورنځی

  فروشگاه عمومی

   

  Gwasanaeth cwsmeriaid

  د پېریدونکو خدمات

  خدمات مشتریان

   

  Cwsmer

  پېریدونکی یا مشتري

  مشتری

   

  Rheolwr

  منیجر یا مسؤل

  مدیر

   

  Til talu

  ټېل یا د پېسو ورکولو څانګه

  شعبه پرداخت

   

  Eil

  په یو سټور کي لاري یا دهلیزونه

  راهرو

   

  Ariannydd

  خزانه دار

  خزانه دار

   

  Silff

  تاخچه یا خانه

  طاقچه

   

  Troli

  ټرولي یا د سامانو لپاره ګاډۍ

  چرخ دستی

   

  Basged

  سبد یا د سامانو جالۍ

  سبد

   

  Bag siopa

  د سودا کڅوړه

  کیسه خرید

   

  Derbynneb

  رسید یا بیل

  رسید