Cost of Living Support Icon

New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

NO WORD exhibition posterNO WORD

Arddangosfa Unigol gan yr artist Lianne Morgan

 

No Word yw'r arddangosfa unigol gyntaf, yn Oriel Gelf Ganolog, yn y Barri, o waith gan yr artist amlddisgyblaethol Lianne Morgan. Gan gwmpasu gweithgarwch creadigol dros y degawd diwethaf, mae'r sioe yn cynnwys corff o waith newydd sbon. Bydd yn agor ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf, rhwng 1pm a 3pm, gyda chyfle i ymwelwyr allu cwrdd a siarad â'r artist. 

 

Nod No Word yw herio syniadau traddodiadol o gyfathrebu, gan ddefnyddio creadigrwydd i gyfleu emosiynau, meddyliau a syniadau, heb ddibynnu ar iaith lafar.

 

A hithau’n gyn-gantores, yn 2010 dechreuodd Lianne brofi cyflwr sydd wedi effeithio ar dannau ei llais. "Mae'r cyflwr weithiau'n ei gwneud hi'n boenus ac yn anodd siarad", mae hi’n dweud.   Gan ddefnyddio amrywiaeth eang o gyfryngau a phrosesau, gan gynnwys paentio, argraffu â sgrîn, cerflunio, celf ddigidol, collage a gosodwaith gweledol a sain, mae Lianne yn ail-greu trosglwyddiad cysylltiad a chyfathrebu o fewn yr amgylchedd a'i gilydd. Gan archwilio mewn modd creadigol gysylltiadau y tu hwnt i iaith wedi’i dysgu, mae’r gweithiau celf yn amrywio o batrymau bywiog i waith haniaethol ystumiol, gyda'r nod o ddarparu profiad amlsynhwyraidd ac ennyn ymdeimlad o undod a chysylltiad cyffredinol. 

 

Dywed Lianne: "Trwy golli fy llais, dechreuais brofi Synesthesia, cyflwr lle mae rhywun yn profi pethau trwy eu synhwyrau mewn ffordd anarferol; i mi, profi cerddoriaeth a sain fel lliwiau oedd e. Trwy'r profiad hwn, fe ddes i’n ymwybodol bod cyfathrebu anghlywadwy a dieiriau yn digwydd yn y mannau o'n cwmpas ac oddi mewn i ni. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol bod hyn yn digwydd."

 

Gan ddefnyddio meddalwedd ddigidol, mae Lianne yn archwilio dadelfennu a throsglwyddo sain, gan greu gweithiau gweledol o sain a sain o weithgarwch gweledol. Dywedodd, "Y ffynhonnell gyfathrebu gyffredinol yw amledd… Mae amleddau yn cael eu hallyrru trwy'r amser trwy ein hamgylcheddau a'n adeileddau cellog. Mae atomau a chelloedd i gyd yn dal eu llofnodion sonig unigol sy'n creu osgiliad, anhrefn, a threfn gyson." 

 

Mae ei phrofiad wedi arwain Lianne at nodi ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol mewn perthynas â Synesthesia. Mae hi wedi nodi sawl gwyddonydd sydd wedi archwilio'r ffenomen hon trwy feysydd Ffiseg Acwstig, Nanotechnoleg, Bioffiseg, a Sonocytoleg (astudiaeth o allbwn amleddau celloedd) gan Dr Paul Thomas, Hans Jenny, John Stuart Reid, Ernst Chladni, a gwaith yr artist Anne Niemetz a'r gwyddonydd Andrew Pelling. 

 

Mae'r cyflwr wedi’i hysbrydoli i astudio ieithoedd cyfathrebu. Er mwyn datblygu'r gwaith hwn, llwyddodd Lianne i gael cymorth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Mewn cydweithrediad mae'r artist wedi creu corff newydd o waith No Word - Heart gyda David John Roche, Cerddor a Chyfansoddwr; Anushiye Yarnell - Artist Symudiadau, Dawnsiwr a Choreograffydd; Jason Charles Rogers - Cyfansoddwr a Basydd; a Stephen Roberts - Fideograffydd, Ffotograffiaeth a Realiti Rhithwir. Arweiniwyd gweithdai arbrofol gan Lianne a'u cynnal yng Ngofod Celf Gwledig Coed Hills Bro Morgannwg ac Oriel Elysium, Abertawe. Roedd y gweithdai yn galluogi'r artist i archwilio profiadau gwahanol trwy gerddoriaeth, dawns a ffilm, gan ddefnyddio llais a gwneud marciau. Canlyniadau'r cydweithrediadau hyn yw perfformiadau arbrofol, ymatebol, paent ar gynfas, printiau sgrîn, celf ddigidol, cerfluniau a gosodwaith sain a gweledol.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a'r Gymraeg, y Cynghorydd Rhiannon Birch:  "Mae gallu Leanne i weld lliw o sain a cherddoriaeth yn anarferol.  Mae'r cyfathrebu anweledig hwn rhyngom ni yn awgrymu byd hollol wahanol i'r ffordd rydyn ni fel arfer yn gweld ein gilydd. Mae'r ddawn hon wedi galluogi’r artist i archwilio siâp, lliw a ffurf ac wedi'i herio i ail-greu'r hyn mae’n gallu er mwyn i ni weld y cysylltiadau. Cysyniad diddorol a deallus iawn." 

 

Dewch i ymweld ag Oriel Gelf Ganolog a phrofi gwaith ysgogol yr artist. Ymdrochwch mewn amgylchedd swynol, hudolus lle mae celf, cerddoriaeth, symudiadau, cysylltiad a chyfathrebu’n dod ynghyd i greu profiad gwirioneddol ddiddorol a chofiadwy.

 

Cefnogir y project hwn gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Gyda diolch i Cheryl Beer, Mentor Artistig ac Emily Bull, Mentor Datblygu, Oriel Ganolog y Celfyddydau a Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Bro Morgannwg.

 

Bydd yr arddangosfa ar agor bob dydd tan ddydd Sadwrn 10 Awst 2024 (ar gau ar ddydd Sul). 

Sinfonia Cymru posterMae Sinfonia Cymru yn falch o gyhoeddi y byddwn yn ymweld â’r Oriel Gelf Ganolog a lleoliadau eraill yn y Fro fel rhan o Daith Neuaddau Pentref 2024.

 

Ymunwch â ni am gyngerdd byw arbennig yn eich cymuned leol. Mae ein perfformiad yn addo bod yn gymysgedd hyfryd o arddulliau cerddorol, gan ddarparu ar gyfer cynulleidfa amrywiol gyda rhywbeth i bawb ei fwynhau.

 

Byddwch yn barod i gael eich diddanu gan rai o'r cerddorion mwyaf talentog o dan 30 oed yn y DU. Ar ôl y cyngerdd, cewch gyfle i gyfarfod a chymysgu gyda'r artistiaid anhygoel hyn, gan ychwanegu elfen bersonol i’ch profiad cerddorol.

 

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i’r ddolen hon

 

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein: 

Ffurflen Gais Arddangos

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.