Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

 

Tanddaearol- Pobl gyffredin - Arddangosfa Diwrnod Cofio'r Holocost 2023

Dydd Llun 14 Ionawr – Dydd Sadwrn 25 Chwefror 2023

 

Holocaust Memorial Day Poster

Mae Oriel Gelf Ganolog yn cynnal arddangosfa i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2023 ar 27 Ionawr. Mae'r Diwrnod Rhyngwladol Cofio hwn yn coffáu rhyddhau Auschwitz-Birkenau. Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi nodi'r diwrnod hwn bob blwyddyn ers 2007, gan anrhydeddu'r miliynau o ddioddefwyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd a'r hil-laddiadau dilynol a fu mewn gwledydd eraill. Mae thema eleni, Pobl gyffredin, yn cael ei gosod gan Ymddiriedolaeth Goffa'r Holocost, ein partneriaid hirdymor ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

Yn 2023, mae Cyngor Bro Morgannwg yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost gyda nifer o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd.  Ar 27 Ionawr, wrth i leoliadau amlwg Bro Morgannwg gael eu goleuo’n borffor i nodi'r diwrnod hwn, bydd y Cynghorydd Lis Burnett, Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad, a Robert Thomas, Prif Weithredwr, yn ffrydio Datganiad yr Ymrwymiad ar-lein. Fel cyngor, byddwn yn parhau i addysgu a chodi ymwybyddiaeth i helpu i atal yr Holocost a hil-laddiadau eraill rhag digwydd eto. 

 

Mae'r artist sy'n byw ym Mro Morgannwg, David Green, yn gweithio ar draws sawl cyfrwng, gan gynnwys ffilm, cerflunwaith, paentio, a gosodwaith. Ar gyfer arddangosfa flynyddol Diwrnod Cofio'r Holocost yr Oriel Gelf Ganolog, mae wedi cynhyrchu gosodwaith, Chambre, (2022) a fersiwn wedi'i hail-olygu o osodwaith aml-gyfrwng, Der Blaue Diamant. Mae'r ddau waith yn sôn am symudiadau tanddaearol a gweithredoedd o wrthsafiad gan bobl gyffredin. Y gweithredoedd hyn sy'n amharu ar neu'n herio'r status quo ac sydd mor bwysig mewn atal mudiadau, fel ffasgaeth, sy'n arwain at farwolaethau cynifer o bobl.

 

Mae Y Chambre (2022) yn osodwaith amlgyfrwng sy'n cael ei lywio gan ymchwil hanesyddol i'r Ail Ryfel Byd a'r Gwrthsafiad Ffrengig, pwnc sydd wedi bod o ddiddordeb i Green yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Tra'n datblygu The Chambre, roedd diddordeb arbennig gan yr artist yn y llyfr, Outwitting the Gestapo, yn seiliedig ar nodiadau dyddiadur yr awdur Lucie Aubrac, sy'n croniclo ei gweithgareddau fel aelod o'r mudiad Gwrthsafiad o dan reolaeth y Natsïaid. Mae Aubrac yn peintio darlun byw, manwl o fywyd ansicr, llawn tyndra ac yn ddwys o glawstroffobia, a orfodwyd yn gyson i guddio ei gweithgareddau. Nod y gosodwaith hwn yw ceisio ennyn rhywfaint o ysbryd y cyfnod hwn, pobl gyffredin yn byw bywydau eithriadol. 

 

Mae'r gwaith newydd, Der Blaue Daimant, â'i wreiddiau mewn gosodwaith cynharach o'r enw Underground, gwaith a grëwyd ar gyfer Canolfan Gelf Glan yr Afon, Casnewydd, yn 2018. Wedi'i hadeiladu’n islawr y Ganolfan Gelf, gwahoddodd Underground y gwyliwr i gamu i fyd dirgel cysgodol lle mae'r gwir a'r metaffisegol yn uno o dan y ddaear, man lle mae gweithgareddau cudd a anghyfreithlon yn digwydd.  

 

Mae'r arddangosfa, Sophie Scholl and the White Rose, i'w gweld yn yr Oriel Gelf Ganolog, Y Barri ac ym Mhafiliwn Pier Penarth. Dyma fydd y tro cyntaf i'r arddangosfa hon gael ei dangos yn y DU, diolch i bartneriaeth newydd gyda'r White Rose Foundation, Munich. Mae'n cynnig adnodd dysgu rhagorol i bobl o bob oed, gan roi cyfrif personol o'r cyfnod cyn yr Ail Ryfel Byd, yr Holocost, y bobl a geisiodd wrthsefyll y cynnydd mewn ffasgaeth yn Ewrop a'r pris a dalwyd am y fath wrthwynebiad.

 

Mae'r arddangosfa The White Rose yn adrodd hanes mudiad tanddaearol yn yr Ail Ryfel Byd yr Almaen, ac yn arbennig y myfyrwyr Sophie Scholl a'i brawd Hans. Roeddent wedi cael eu recriwtio fel aelodau o fudiad Ieuenctid Hitler a, drwy'r profiad hwn, dechreuon nhw gydnabod y drefn reoli ormesol yr oeddent yn byw oddi tano. Daethant yn ymgyrchwyr yn erbyn ffasgaeth a ffurfio'r mudiad Gwrth-Ryfel, gan beryglu eu bywydau trwy ddosbarthu taflenni gwrth-Natsïaidd ledled yr Almaen. Mae'r arddangosfa yn dogfennu gweithredoedd gwrthsafiad Sophie a Hans Scholl, ynghyd â'u hymroddiad i rannu'r gwir gyda'r byd am yr hyn oedd yn digwydd mewn gwirionedd. Trwy eu hymdrechion arwrol, cafodd lluoedd Prydain a'r Cynghreiriaid daflenni The White Rose a'u gollwng yn eu miliynau ar draws yr Almaen. 

 

Mae'r artist, yr athrawes Nicola Tucker wedi creu gosodiadau o'r taflenni, a ddosbarthwyd yn yr Almaen gan y White Rose Group ym mhob lleoliad. Mae'r gosodiad yn cyfeirio at foment pan daflodd Sophie Scholl bentwr cyfan o'r taflenni gwrthiant o balconi ym Mhrifysgol Munich. Roedd Nicola yn allweddol wrth gynorthwyo Gwasanaethau Celfyddydau Cyngor y Fro i sicrhau'r arddangosfa i Gymru.

 

Yn cyd-fynd â'r arddangosfa mae llyfr o'r un teitl, Sophie Scholl and the White Rose, a ymchwiliwyd ac a gyd-ysgrifennwyd gan yr Athro Jud Newborn ac Annette Dumbac. Mae nifer cyfyngedig o'r llyfrau ar werth ym mhob lleoliad. Ers hynny mae'r llyfr wedi'i throi'n ffilm a enwebwyd am Wobr yr Academi, o'r enw; Sophie Scholl - The Final Days.

 

Drwy ddod ag arddangosfa The White Rose i Gymru, ein gobaith yw y bydd yn uno ac yn annog pobl i beidio â bod yn oddefol o iaith casineb a hiliaeth, a’u gwrthsefyll.

 

Ddydd Sadwrn 28 Ionawr am hanner dydd yn yr Oriel Gelf Ganolog, bydd digwyddiad i nodi Diwrnod Cofio’r Holocost 2023. Bydd yr artist David Green yn siarad am ei osodiadau Chambre, a'i fersiwn ail-olygiedig o ddarn gosod aml-gyfrwng, Der Blaue Diamant. Tra bydd yr artist a'r athrawes Nicola Tucker yn siarad am arddangosfa Sophie Scholl - White Rose.  Gobeithio y gwelwn ni chi ar y dydd - croeso i bawb.

 

Mae'r arddangosfa ar agor bob dydd rhwng 9:30am a 4:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a tan 3:30pm ddydd Sadwrn. 

 

 

Strings and Drinks Nights gyda Sinfonia Cymru

Dydd Gwener 3 Chwefror 2023 6pm to 7pm

 

Dechreuwch fis Chwefror mewn steil mewn noson o gerddoriaeth wych yng nghalon eich cymuned. Mae Sinfonia Cymru’n llawer mwy na cherddoriaeth clasurol, mae rhywbeth i bawb. Cewch wledd o gerddoriaeth gwefreiddiol gan ein pedwarawd llinynnol, pob un dan 30 oed a’r gorau yn y wlad. Byddan nhw’n aros am ddiod a sgwrs hefyd! Addas i bob oedran. Mynediad am ddim trwy docyn ‘TicketSource’, nifer cyfyngedig!

 

Strings and Drinks - Tocynnau am ddim

 

Sinfonia Cymru

 

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein: 

Ffurflen Gais Arddangos

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.