New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

   

Arddangosfa Clwb Camera'r Barri yn yr Oriel Gelf Ganolog

Dydd Sadwrn 20 Awst i ddydd Sadwrn 1 Hydref 2022 

  • 9:30am i 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. 9:30am i 3:30pm ar ddydd Sadwrn.

 

Barry Camera Club

Llanw Hwyr Lleol yn y nos - Pat Hollis

Mae'r Oriel Gelf Ganolog, sef oriel gelf fawreddog Cyngor Bro Morgannwg, yn cynnal Arddangosfa Ffotograffig Clwb Camera'r Barri 2022. 

 

Bydd yr arddangosfa yn cael ei lansio yn yr oriel gydag agoriad ddydd Sadwrn 20fed Awst 2022 rhwng 11am ac 1pm lle mae croeso i bawb, gyda lluniaeth wedi'i gefnogi gan Gyfeillion yr Oriel Gelf Ganolog. Mae mynediad am ddim.


Mae aelodau Clwb Camera'r Barri oll yn ffotograffwyr brwd ac yn dangos amrywiaeth o gorau eu gwaith.  Mae’r delweddau ffotograffig a gynhyrchir yn cael eu dewis yn thematig gan y ffotograffwyr ac yn cynnwys diddordebau lleol, defnydd ffilm digidol a thraddodiadol a delweddau ffantasi cyfansawdd yn darlunio prosesau cyfun a thros-haenog, tirweddau, pensaernïaeth, portreadau, yr amgylchedd naturiol, a ffotograffiaeth chwaraeon. Mae elfen unigryw i'r arddangosfa lle mae'r sefydliad wedi ymuno â grŵp Celf Baruc sydd wedi dehongli rhai o ffotograffau'r aelodau, fel paentiadau, gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau.

 

Mae rhaglen flynyddol y clybiau yn rhoi cyfleoedd i ddysgu sgiliau a thechnegau ffotograffig newydd gan yr aelodau.    Mae gwerthfawrogiad o'r ffurf gelf drwy gyflwyniadau gwych gan ffotograffwyr gwadd y DU yn cyfrannu at y cyfle i gystadlu mewn i gystadlaethau clybiau a rhyng-glybiau, lle mae gwaith yn cael ei osod o dan lygad profiadol beirniaid y gystadleuaeth.

 

Mae'r Barri yn un o'r clybiau camera hynaf yng Nghymru a bron mor hen â'r dref ei hun.  Fe'i ffurfiwyd yn wreiddiol fel rhan o YMCA Y Barri ac fe'i gelwid i gychwyn Clwb Camera YMCA y Barri. Newidiodd hyn ym 1903, pan ddaeth y grŵp yn adnabyddus fel y mae heddiw, sef Clwb Camera’r Barri. Bydd y grŵp hefyd yn dangos cyflwyniad addysgiadol am hanes y clwb camera.

 

Estynnwn groeso cynnes i aelodau newydd, o ddechreuwyr brwd i bobl broffesiynol.   Mae aelodau bob amser yn barod i roi cymorth a chyngor a chynnig cyfle i ddarpar aelodau newydd ymweld a phrofi'r clwb cyn penderfynu ymuno fel aelodau llawn. 

 

Mae Clwb Camera'r Barri yn cyfarfod ar nos Wener rhwng 7:30pm a 9:30pm yng Nghanolfan Mileniwm Sant Ffransis, Porth-y-Castell, Y Barri CF62 6NX o fis Medi tan fis Mehefin. Ewch i'n gwefan yn www.barrycameraclub.co.uk lle, fe gewch wybodaeth am y clwb a manylion cyswllt.

 

Mae Grŵp Celf BARUC yn cwrdd ar fore Gwener, rhwng 9am a 12pm, yn Neuadd Eglwys yr Holl Saint (Heol y Parc, Y Barri CF62 3NU).  I gael rhagor o wybodaeth am grŵp BARUC, ffoniwch yr Ysgrifennydd ar 01446 722243.

 

Artist Yr Artist Sally Moore yn sgwrsio â’r Athro Gerda Roper yn yr Oriel Gelf Ganolog

10 Medi 2022

  • 11 am – 1pm

Sally Moore ArtistMae Cyfeillion yr Oriel Gelf Ganolog yn falch iawn o gynnal y sgwrs hon rhwng Sally Moore a’r Athro Gerda Roper yn yr Oriel Gelf Ganolog, oriel gelf uchel-ei-pharch Cyngor Bro Morgannwg.


Mae Sally Moore yn artist clodwiw a aned yn y Barri, lle treuliodd ei blynyddoedd cynnar. Bu’n ddisgybl yn Ysgol Bryn Hafren (Ysgol Uwchradd Pencoedtre erbyn hyn), cyn symud i ffwrdd i astudio yn Ysgol Gelf Ruskin, Prifysgol Rhydychen ac yna ymlaen i astudio MA yn Birmingham.  Bellach yn byw yn Llundain, mae Moore wedi parhau â'i gyrfa fel peintiwr.  Mae ei gwaith i'w weld mewn llawer o gasgliadau mewn amgueddfeydd ac orielau ledled y DU.  Mae Moore wedi arddangos ei gwaith yn eang, gan gynnwys yn yr Oriel Gelf Ganolog ac yn fwy rheolaidd yn Oriel Martin Tinney, Caerdydd.


Bydd sioe sleidiau o weithiau celf Sally i'w gweld yn ystod y drafodaeth wrth i’r ddau hen ffrind, Gerda a Sally, drafod ei hysbrydoliaeth, ei syniadau, a'i phaentiadau. Mae Moore wedi datblygu ei gwaith yn fawr dros y blynyddoedd ac mae'n adnabyddus am ei phaentiadau manwl sydd fel arfer yn cynnwys yr arlunydd ei hun. Mae ei gweithiau'n wahanol, yn unigryw, yn gain ac yn darlunio ei bywyd a'i hatgofion o’i phlentyndod.  Roedd ei rhieni, Eira (dawnsiwr a choreograffydd) a Leslie Moore (peintiwr) yn adnabyddus yn yr ardal.  Ei thad oedd Is-Bennaeth yr enwog Ysgol Haf y Barri, ysgol gelfyddydol ryngwladol a gynhaliwyd yn flynyddol yn ystod y 1960au a'r 70au.  Cafodd Moore ei magu wedi’i hamgylchynu ac yn cael ei dylanwadu gan rai o artistiaid a pheintwyr enwoca’r byd, yma yn y Barri a Chymru.


Mae Peter Wakelin, awdur a churadur, wedi gweithio'n agos gyda Moore ac mae wedi ysgrifennu llyfr am yr artist, Sally Moore – Acting Up. Bydd copïau wedi'u llofnodi o'r llyfr ar gael i'w prynu ar y diwrnod. Bydd lluniaeth ar gael, ac mae croeso i bawb.

 

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein: 

Ffurflen Gais Arddangos

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.