Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Chwarae Cymunedol yn y Fro

Mae cael cyfleoedd chwarae o ansawdd dda yn hanfodol i iechyd a lles plant

 

Maybe front page introduction

Gall chwarae gael ei brofi gan blant ar eu pennau eu hunain heb oruchwyliaeth oedolion mewn amrywiaeth o leoedd. Gall chwarae gael ei gefnogi hefyd gan rieni/gofalwyr yn y cartref neu yn yr amrywiaeth gwych o leoedd awyr agored ledled y Fro. Yn ogystal, gall chwarae gael ei gefnogi gan weithwyr chwarae mewn cynlluniau chwarae, sesiynau Ceidwaid Chwarae, a chlybiau a digwyddiadau ar ôl ysgol.

 

Gall chwarae ddigwydd ar sawl ffurf.  Ymhlith y gwahanol fathau o chwarae, mae:

 • Chwarae yn yr awyr agored – defnyddio amgylchedd awyr agored gwych y Fro, gan gynnwys parciau gwledig, traethau, coedwigoedd, parciau a mannau agored..

 • Chwarae llanast – mae angen i blant gael profiad o chwarae yn y mwd neu mewn dŵr, a chael paent a llysnafedd drostyn nhw! Mae’n eu galluogi i deimlo gwahanol weadau ac i arbrofi – ac mae’n llawer o sbort!

 • Chwarae synhwyraidd – mae’n bwysig rhoi cyfle i blant brofi’r gwahanol synhwyrau, megis arogli a theimlo. 

 • Chwarae creadigol/dychmygus – mae hyn yn helpu plant bach i ddatblygu eu synhwyrau trwy anturio a darganfod, adeiladu, credu, dyfeisio a chwarae rôl. 

 

Rhaglen Chwarae yn y Gymuned (‘PIC a Mix’)

Mae'r rhaglen Chwarae yn y Gymuned (‘PIC a Mix’) yn cynnig cyfleoedd chwarae dan arweiniad y gymuned ar draws Bro Morgannwg.   

 

Mae'r Rhaglen ‘PIC a Mix’ yn cynnwys:

 • Cynlluniau Chwarae - Gellir darparu ein Cynlluniau Chwarae Mynediad Agored o wahanol adeiladau cymunedol ledled y Fro

 • Ceidwaid Chwarae - Gellir cyflwyno ein sesiynau Ceidwaid Chwarae Mynediad Agored o barciau a mannau agored ledled y Fro

 • Iach, Actif a Chwarae Dan Do/yn yr Awyr Agored - Cyflwynir ein sesiynau Chwaraeon a Chwarae Mynediad Agored mewn lleoliadau dan do ac yn yr awyr agored ledled y Fro 

 • Gweithdai Chwarae Rhieni/Gofalwyr - Gellir cyflwyno ein gweithdai yn bersonol neu’n rhithwir. 

 • Llogi Chwarae - Mae ein Prosiect Llogi Chwarae yn rhoi cyfle i logi adnoddau am ddim i hyrwyddo hawl y plentyn i chwarae. Mae hyn yn cynnwys pecynnau teuluol a'n Dewislen Tecawê Chwarae ar gyfer grwpiau cymunedol

   

 • Rhannau ar gyfer Chwarae - Mae ein Prosiect Rhannau Rhydd yn darparu offer i wella chwarae mewn ysgolion yn ystod oriau ysgol a'r tu allan i oriau ysgol

 • Prynu Diwrnod Chwarae - Ein pecynnau chwarae â phrisiau ar gyfer digwyddiadau ac at ddefnydd busnes

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd Chwarae Cymunedol, cysylltwch â'n Swyddog Datblygu Chwarae Cymunedol, Julia Sky: