Cost of Living Support Icon

Cymunedau Chwarae Gyfeillgar

 

Ein Cyfleoedd Chwarae Cynhwysol

Rydym ni'n darparu cyfleoedd chwarae mynediad agored cynhwysol ar draws y Fro, i blant 5 – 14 oed. Ymhlith ein Cyfleoedd y mae: Cynlluniau chwarae a ddarperir mewn adeiladau cymunedol gan gynnwys ysgolion a chanolfannau cymunedol; Ceidwaid Chwarae a geir mewn parciau a mannau agored; Crwydrwyr Coed mewn coedwigoedd ac ardaloedd coediog. 

 

Datganiad Mynediad Agored

 

Mae ein gweithwyr chwarae yn cynnig man hwyliog, cyfeillgar a heriol sy’n canolbwyntio ar y plentyn i bob plentyn.

 

Caiff ein Darpariaeth Chwarae Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf ei hariannu i gefnogi plant ag anableddau ac anghenion ychwanegol a allai fod angen mwy o gefnogaeth nag y gellir ei gynnig yn ein lleoliadau mynediad agored.

 

Mae Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru, modd gweld ein hadroddiad arolygu diweddaraf yma:

https://www.arolygiaethgofal.cymru/families-first-holiday-club  

 

Os ydych yn dymuno trafod darpariaeth addas ar gyfer eich plentyn neu blentyn rydych chi'n gweithio gyda nhw, cysylltwch â ffhc@valeofglamorgan.gov.uk  

Dod o hyd i sesiynau chwarae lleol

Ewch i'n tudalen EventBrite i ganfod a chadw lle yn ein sesiynau chwarae lleol yn eich ardal chi:

Tîm Chwarae'r Fro EventBrite

  

Ciwbiau Chwarae – Meddwl Tu Allan i'r Bocs

Mae ein Prosiect Ciwbiau Chwarae yn gosod cynwysyddion llongau 3m x 2m mewn cymunedau ar draws y Fro, gyda'r nod o:

•       Ymestyn sesiynau chwarae presennol

•       Meithrin cydlyniant cymunedol

•       Creu canolfan ar gyfer chwarae yn y gymuned

•       Rhoi chwarae ar y map

 

Mae ein Ciwbiau Chwarae peilot wedi'u lleoli yn Ardal Chwarae Meggitt Road yn Y Barri, a Sgwâr Plassey ym Mhenarth, mae pob cynhwysydd yn llawn offer ac adnoddau chwarae cost isel / heb gost i gefnogi sesiynau chwarae cymunedol. 

 

Os hoffech weld Ciwb Chwarae yn eich ardal chi, neu ardal yr ydych yn gweithio ynddo, cysylltwch â playfriendly@valeofglamorgan.gov.uk  

Chwarae ar y Stryd

Mae Tîm Chwarae'r Fro yn gyffrous iawn i lansio ein menter beilot Chwarae ar y Stryd yn 2023. Mae'r cynllun peilot wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Thîm Chwarae; Priffyrdd; Cyfraith; Teithio Llesol Bro Morgannwg a gyda chefnogaeth gan Chwarae Cymru.

 

Mae sesiynau "Chwarae stryd, neu 'chwarae allan', yn sesiynau cau ffyrdd am gyfnodau byr, dan arweiniad preswylwyr, i adael i blant chwarae'n ddiogel ac yn rhydd y tu allan i'w drws ffrynt eu hunain. Mae strydoedd bellach yn gwneud hyn ledled gwledydd Prydain ac mae iddo  fanteision cadarnhaol iawn i blant a chymunedau. “ - Beth yw Chwarae Stryd? Playing Out

 

Mae Playing Out yn sefydliad dan arweiniad rhieni sydd wedi datblygu adnoddau rhad ac am ddim i drigolion sy'n trefnu strydoedd chwarae ledled gwledydd Prydain, gweler eu gwefan www.playingout.net

 

Mae Chwarae Cymru wedi datblygu Sut i drefnu sesiynau chwarae allan ar eich stryd: Fersiwn o lawlyfr Playing Out ar gyfer preswylwyr yng Nghymru y gallwch ei lawrlwytho am ddim ynghyd ag adnoddau defnyddiol eraill yma:

Chwarae Cymru - Chwarae Stryd

 

Am fwy o wybodaeth am Chwarae ar y Stryd, cysylltwch â:

 

 

Cefnogi Chwarae yn Eich Cymuned

 

Dysgwch ragor o wybodaeth i gefnogi cymunedau sy’n dda i chwarae ar ein tudalennau eraill: