Cost of Living Support Icon

Tîm Chwarae'r Fro

Mae gan bob plentyn yr hawl i chwarae.  Ein rôl ni yw sicrhau bod plant sy'n byw ym Mro Morgannwg yn cael yr amser, y gofod, a'r caniatâd i gyrchu cyfleoedd chwarae o safon.

"Yr hawl i chwarae yw hawliad cyntaf plentyn ar y gymuned.  Chwarae yw hyfforddiant natur ar gyfer bywyd. Ni all unrhyw gymuned amharu ar yr hawl honno heb wneud niwed dwfn a pharhaus i feddyliau a chyrff ei dinasyddion.” (David Lloyd George, 1925)

 

 

Beth yw chwarae? 

"Mae chwarae yn broses a ddewisir yn rhydd, a gyfarwyddir yn bersonol ac â’i gymhelliant yn gynhenid"  Hynny yw, plant a phobl ifanc sy'n penderfynu ac yn rheoli cynnwys a bwriad eu chwarae, drwy ddilyn eu greddfau, eu syniadau a'u diddordebau eu hunain, yn eu ffordd eu hunain am eu rhesymau eu hunain.  (Egwyddor Gwaith Chwarae 2). 

Pam mae chwarae'n bwysig?

Mae angen i bob plentyn a pherson ifanc chwarae.  Mae'r gynneddf i chwarae yn gynhenid.  Mae chwarae yn rheidrwydd biolegol, ffisiolegol a chymdeithasol, ac mae'n hanfodol i ddatblygiad a lles unigolion a chymunedau.  (Egwyddor Gwaith Chwarae 1). 

 

Cwrdd â'n Tîm

Joanne Jones – Uwch Swyddog Datblygu Chwarae

Joanne Jones has over 25 years experience within the playwork sector, and has been in post in the Vale for 18 years. Joanne's immense knowledge and experience of play, has shaped the development of play opportunities across the Vale, as well as the playwork sector. Joanne is a qualified Playwork Tutor, Forest School Leader and Beach School Leader. Joanne is a Mental Health First Aider, Outdoor First Aider and Paediatric First Aider.

 

 

 

Julia Sky – Swyddog Chwarae Cymunedol (Ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd)

 

Ceri Evans - Arweinydd Chwarae (clawr mamolaeth)

 

 

 


 

Ein Tîm Chwarae Dynamig 

Mae ein tîm yn angerddol dros roi cyfleoedd i blant a phobl ifanc chwarae ac fe'u cyflogir gydol y flwyddyn i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflawni darpariaeth chwarae ledled y Fro. Mae'r holl staff yn derbyn hyfforddiant gwaith chwarae, hyfforddiant diogelu ac yn meddu ar GDG dilys. Mae ein tîm staff yn gwbl gynhwysol ac mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth a phrofiad i'w cyflwyno i'w rôl gwaith chwarae.  

Ein Fan Chwarae - Gyrru Chwarae Ymlaen yn y Fro

Ar ôl blynyddoedd heb ein cerbyd chwarae ein hunain, rydym yn falch iawn bod Cyllid Cyfalaf Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru wedi gallu ariannu ein fan ni ein hunain yn 2022! Gellir gweld ein fan a'n trelar lliwgar yn teithio o gwmpas y Fro, sy'n ein gwneud yn fwy amlwg i blant, teuluoedd, a chymunedau. 

Ewch i'n tudalen Eich Taith Gwaith Chwarae i gael gwybodaeth am ymgeisio am swydd gyda Thîm Chwarae'r Fro. 

Eich Taith Gwaith Chwarae

 

Cymunedau Chwarae-Gyfeillgar

Play Rangers

Dysgwch am ein prosiectau chwarae cymunedol a’n cyfleoedd chwarae cynhwysol gan gynnwys cynlluniau chwarae, ceidwaid chwarae a gweithgareddau teuluol.

 

Cymunedau Chwarae-Gyfeillgar

Eich Taith Gwaith Chwarae

Start Your Playwork Journey

 Ydych chi'n angerddol am ddarparu cyfleoedd i blant chwarae? Dysgwch am hyfforddiant, gwirfoddoli a gyrfaoedd mewn gwaith chwarae!

Eich Taith Gwaith Chwarae

Adnoddau i Gefnogi Chwarae

10

 

Dysgwch am adnoddau rhad a rhad ac am ddim i hybu hawl y plentyn i chwarae.

Adnoddau i Gefnogi Chwarae

Ysgolion Chwarae-Gyfeillgar

Play Friendly Schools EN

Mae ein menter Ysgolion Chwarae-Gyfeillgar yn gyfle i ysgolion lleol gael eu cefnogi gan Dîm Chwarae’r Fro i wella cyfleoedd i blant chwarae.

 

Ysgolion Chwarae-Gyfeillgar

Presgripsiwn Chwarae

Prescription for Play

Mae’n hanfodol i iechyd a lles plant eu bod yn cael mynediad at gyfleoedd chwarae o ansawdd da. Dysgwch am fanteision iechyd a lles chwarae!

Presgripsiwn Chwarae

Polisïau a Gweithdrefnau Chwarae

37

Mae Cyngor Bro Morgannwg a'u partneriaid am greu Bro sy'n chwarae-gyfeillgar lle mae plant a phobl ifanc yn cael yr amser, y gofod a'r caniatâd i chwarae - gan hyrwyddo agweddau cadarnhaol tuag at blant yn chwarae yn eu cymunedau.

 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau hyn hefyd. Nhw yw'r llywodraeth gyntaf yn y byd i ddeddfu ar gyfer chwarae plant. Maen nhw am sicrhau bod Cymru'n lle mae pob plentyn yn cael y cyfleoedd gorau i chwarae a mwynhau eu hamser hamdden.

 

I gefnogi hyn, maen nhw wedi gofyn i bob awdurdod lleol yng Nghymru edrych a yw cyfleoedd chwarae ym mhob ardal yn ddigon da, a chreu cynllun i ddangos sut y gallan nhw wella cyfleoedd chwarae yn eu hardal. Gelwir hyn yn Asesiad Digonolrwydd Chwarae (PSA). Isod mae dolen i'r adroddiad Crynodeb Gweithredol ar ôl cwblhau Asesiad Digonolrwydd Chwarae 2022 i roi gwybod i chi beth wnaethon ni ei ddarganfod a beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Polisïau a Gweithdrefnau Chwarae