Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Tai Gwledig

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn bryderus ynghylch effaith diffyg tai fforddiadwy ar iechyd cymunedau gwledig, felly rydym wedi dechrau menter newydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

 

Mae’r Fro wledig wedi colli 76% o’i dai cyngor.  Mae problemau tai gwledig yn aml yn cael eu hanwybyddu oherwydd bod pobl y wlad wedi arfer dod o hyd i'w datrysiadau eu hunain, felly mae angen yn aml yn cael ei guddio neu ei symud y tu allan i'r ardal.

 

Mae pobl y wlad sy’n gweithio’n lleol yn aml yn gorfod symud i ffwrdd i ddod o hyd i gartref teulu.   Oherwydd bod rhaid iddynt deithio’n ôl gartref i weithio, mae eu cenhedlaeth nesaf o blant yn tyfu i fyny i ffwrdd o’u gwreiddiau a’u treftadaeth.

 

Mae cymunedau’n cael eu heffeithio gan nad ydynt mwyach yn cadw pobl ifanc a theuluoedd ifanc.   Gall ysgolion, gwasanaethau a busnesau gau a gall cyflogwyr ei chael hi’n anodd dod o hyd i weithwyr hir dymor dibynadwy.

 

Mae rhwystrau i ddatblygu tai newydd yn y Fro wledig; diffyg dealltwriaeth, cyllid, argaeledd tir ac addasrwydd tir.  Ond, gall pobl ag ewyllys da, weithio ynghyd i gynhyrchu atebion cyffrous a hir dymor.

 

Dylai cymunedau elwa o dai newydd.  Y peth pwysig yw adeiladu digon o gartrefi newydd i ddiwallu angen lleol a pheidio â choncritio dros y Fro wledig.

 

Mae gan y cyngor Alluogwr Tai Fforddiadwy sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau Cymuned gwledig, a phreswylwyr i godi ymwybyddiaeth o faterion a datblygiadau tai.  

Diweddariad Galluogi Tai Gwledig Bro Morgannwg 2016-2017

Mae hyn yn rhoi diweddariad ar waith project Galluogi Tai Gwledig (GTG) y Cyngor.

 

Croeso i ddiweddariad GTG 2016-2017.  Hoffwn gyflwyno fy hun… fy enw i yw Kelly Davies. Fi yw'r Swyddog Galluogi Tai Newydd ar gyfer Bro Morgannwg.  Dechreuais yn y swydd ddiwedd mis Mehefin 2016 ar ôl cwblhau gradd mewn astudiaethau tai a lleoliad gwaith 11 mis gyda thîm datblygu cymunedol Cymdeithas Tai Hafod.   Edrychaf ymlaen at adeiladu ar ymdrechion cyn-ddeiliaid y swydd hon, gan weithio gyda chymunedau gwledig i adnabod angen lleol am dai fforddiadwy a’u cefnogi nhw a’n partneriaid tai i ddod o hyd i ddatrysiad addas i fodloni’r galw hwn.  Ers dechrau’r project GTG yn y Fro yn 2010, mae wedi cyfrannu’n llwyddiannus at gyflawni sawl cynllun tai fforddiadwy gwledig i bobl leol, ac mae'r Swyddogion wedi bod yn ymwneud â pharatoi cynlluniau eraill, a fydd yn cael eu datblygu yn y blynyddoedd nesaf.

 

Datblygu Tai

Rwyf wedi bod yn gweithio’n agos gyda’n Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i gynnig tai fforddiadwy newydd ledled y Fro wledig.  

 

Oeddech chi’n gwybod bod gan y rhan fwyaf o ddatblygiadau tai preifat newydd ganran o dai fforddiadwy?   Rydym wedi ennill 113 o eiddo rhent cymdeithasol a 39 o eiddo cost isel gan ddatblygiadau preifat drwy gytundebau adran 106 yn 2016 (hyd heddiw).  Darperir y tai hyn i bobl leol sydd ar y rhestrau aros Homes4U neu Aspire2own ac sy’n gael eu rheoli gan ein landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.  

 

Wenvoe LCHOOcean-View-Ogmore

 St Lythans

     

 

 

 

 

 

 

Cysylltwch â ni os ydych chi’n dymuno cael rhagor o wybodaeth am yr eiddo rhent cymdeithasol hyn neu eiddo perchentyaeth cost isel sydd ar gael yn y safleoedd hyn.

 

Tai Newydd sydd wedi’u Cwblhau

Yn ystod 2016, mae dau o’n cymdeithasau tai partner wedi sefydlu pedwar o ddatblygiadau tai sy’n 100% fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig ym Mro Morgannwg.  Datblygwyd yr holl gynlluniau ar safleoedd tir llwyd.

 

Ym mis Chwefror 2016, gwnaeth Cymdeithas Tai Newydd ddarparu cyfanswm o 23 o dai fforddiadwy newydd i bobl leol yn ei safle yn Heol Silstwn, Sain Tathan.  Gwnaeth y datblygiad gwledig, a adeiladwyd ar yr hen orsaf drenau, gynnig 6 o fflatiau un ystafell wely, 2 fyngalo dwy ystafell wely wedi'u haddasu, 10 o dai dwy ystafell wely a 5 o dai tair ystafell wely i’w rhentu.

 Old Station Yard Impression

 

Ym mis Mai 2016, gwnaeth Cymdeithas Tai Newydd gwblhau eu hail ddatblygiad tai fforddiadwy gwledig yn ystod y flwyddyn.  Mae Cwrt Col Huw yn Llanilltud Fawr wedi darparu 18 o dai fforddiadwy newydd sbon, yn cynnwys 13 o dai dwy ystafell wely a 5 o fflatiau un ystafell wely er mwyn i bobl leol eu rhentu.

 

Yn yr un modd, croesawodd Cymdeithas Tai Hafod denantiaid i'w ddatblygiad tai fforddiadwy newydd diweddaraf yn Dochdwy Road, Llandochau a Mariners Court, Y Rhws.   Cwblhawyd cynllun Dochdwy Road ym mis Mai 2016 a oedd yn cynnig 18 o fflatiau un ystafell wely a 2 o fflatiau un ystafell wely i'w rhentu, ac roedd datblygiad Mariners Court yn cynnig 2 o dai dwy ystafell wely i bobl leol, 2 o fflatiau un ystafell wely a 4 o fflatiau dwy ystafell wely i'w rhentu.

 

Gan edrych ymlaen at 2017, rwyf wedi hwyluso ymweliad safle i Gyngor Tref Llanilltud ddod i ymweld â’r tai fforddiadwy sy’n cael eu cynnig mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Wales & West yn Redwood Close, Trebefered.  Roedd yr aelodau’n fodlon iawn ar safonau uchel yr eiddo, yn enwedig pan welon nhw'r addasiadau a oedd wedi'u gwneud i ddau fyngalo sydd wedi'u dylunio'n arbennig ar gyfer teuluoedd gydag anghenion meddygol.  Bellach, mae’r Cyngor Tref yn edrych ymlaen at dderbyn adborth o ran dyraniadau a’r gosod tai’n lleol cytunedig pan fydd y tenantiaid newydd yn symud i mewn fis Chwefror 2017.

Redwood Close, Boverton

 

Pan fydd datblygiadau tai fforddiadwy yn cael eu cymeradwy gan Gyngor Bro Morgannwg, byddwn yn ceisio sicrhau bod o leiaf un eiddo wedi'i addasu'n llawn ar gyfer anghenion person ar y gofrestr Tai Hygyrch.

 

Datblygiadau Gwledig Posibl

Yn ystod mis Tachwedd 2016, ymwelais â Chyngor Tref Sain Siorys a Llansanffraid Elái gyda Chymdeithas Tai Wales & West i roi cyflwyniad ar rôl y GTG a sut all tai fforddiadwy wneud gwahaniaeth i bobl leol ac o ran cynnal cymunedau gwledig. Roedd y cyfarfod yn llwyddiant, ac ym mis Ionawr 2017 buom yn ôl yno i drafod safle tai fforddiadwy posibl yn The Downs, sydd yn ffiniau Sain Siorys a Llansanffraid Elái.  Rydym yn bwriadu ymgymryd ag ymchwil manwl i'r galw am dai yn yr ardal i sicrhau bod unrhyw ddatblygiad yn yr ardal yn bodloni'r angen lleol.  Ar ôl hyn, rydym yn gobeithio cynnal ymgynghoriadau gyda phreswylwyr lleol a chyflwyno cais cynllunio gan Gymdeithas Tai Wales & West gyda chymorth y gymuned leol.

 

Yn yr un modd, rwyf yn y broses o hwyluso cyfarfod rhwng Cymdeithas Tai Hafod a Chyngor Cymuned Pendeulwyn.  Mae Hafod yn gobeithio adeiladu datblygiad bychan o dai fforddiadwy i bobl leol sydd eu hangen yn Hensol. 

 

Rwyf wedi cynnal sawl cyfarfod am gyfleoedd tir a all gynnig safleoedd bychan ond strategol bwysig ar gyfer tai fforddiadwy i bobl mewn ardaloedd gwledig yn y Fro.  Fodd bynnag, yn y math hwn o swydd mae'n rhaid i chi atgoffa eich hun mai dim ond canran ychydig o gynlluniau arfaethedig a fydd yn cael eu hadeiladu mewn gwirionedd. 

 

Byddem yn falch o glywed gan unrhyw un a fyddai'n hoffi i ni wneud rhywbeth tebyg yn eu cymuned nhw.

 

Polisïau Gwerthu a Gosod Lleol

Mae wedi bod yn chwe mis prysur iawn i mi, a’m cyd-weithwyr cynt.  Ynghyd â’n cymdeithasau tai partner, rydym wedi gweithio’n agos gyda sawl Cyngor Tref a Chymuned yn ystod 2016/2017. Wrth gydweithio rydym wedi datblygu ac ysgrifennu Polisïau Gosod a Gwerthu unigryw ar gyfer Tregolwyn, Saint-y-brid, Penllyn, Llanilltud Fawr, Dinas Powys, Llandochau, Gwenfô, Sain Tathan, Y Wig a chydag aelodau ward Y Rhws.  Nod y polisïau hyn yw ceisio sicrhau bod tai fforddiadwy newydd sy'n cael eu darparu yn yr ardaloedd hyn yn cael eu dyrannu i ymgeiswyr gyda chysylltiad lleol gwirioneddol.  Yn ogystal, rwyf wedi bod yn falch iawn o gael adrodd yn ôl am ganlyniadau rhai o'r polisïau hyn, gan annerch Cyngor Cymuned Gwenfô, Cyngor Cymuned Saint-y-brid a Chyngor Cymuned Tregolwyn ac adrodd am hanesion llwyddiannus ble rydym wedi gallu bodloni'r galw.  

 

Newyddion Arall

Cefais gyfle i ymchwilio i ddatrysiadau amgen ynghylch tai fforddiadwy.  Mae Cydweithfa Tai Cymru wedi rhoi cyfle i mi weld enghreifftiau o dai fforddiadwy a ddarparwyd dan fodel cydweithfa yn Loftus Gardens, Casnewydd a Phentref Home Farm, Trelái.  Cawsom gyfle i siarad â phreswylwyr a oedd yn gwerthfawrogi naws gydweithredol y broses gydweithio i ddod o hyd i ddatrysiadau i’w hanghenion am dai, er enghraifft pan roeddent wedi gorfod mynd i’r sector rhent preifat neu wedi methu â chael morgais.

 

Cefais fynd yn ôl i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd hefyd gyda David James, Swyddog Galluogi Tai Gwledig Sir Fynwy. Gofynnwyd i David gyflwyno ychydig o enghreifftiau o gynlluniau yr oedd wedi mynd ar eu hôl a siaradodd am yr anawsterau sydd ynghlwm wrth ddatblygu mewn ardaloedd gwledig. Cefais innau gyfle i rannu fy mhrofiadau gyda myfyrwyr y cwrs tai.

 

Edrychaf ymlaen at gwrdd â phob Swyddog Galluogi Tai Gwledig Cymru a phobl sydd â’r un feddylfryd yn y Gynhadledd Tai Gwledig, a fydd yn cael ei gynnal ar 26 Ionawr, gan obeithio dysgu pethau newydd a rhannu profiadau ym Mro Morgannwg Wledig.