Cost of Living Support Icon

Sipsi a Theithwyr

A ydych chi neu eich teulu angen safle ym Mro Morgannwg?

 

Dan Ran 3 Deddf Tai (Cymru) 2014 (y Ddeddf) rhaid i awdurdodau tai lleol gynnal asesiad newydd o anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr sy’n byw neu’n aros yn eu hardal rhwng Chwefror 2015 a Chwefror 2016.

 

 

Nod y Cyngor yw:

 • Sicrhau bod lleiniau carafán yn cael eu dyrannu’n deg, pan fo rhai ar gael.
 • Ystyried anghenion unigolion a sicrhau bod y safle carafanau yn gweithredu’n ddidrafferth wrth ddyrannu lleiniau carafán.
 • Sicrhau y cydymffurfir â pholisi'r Cyngor ar Gyfle Cyfartal, yn arbennig gan fod teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr wedi’u cydnabod fel grŵp ethnig.

Ffurflen Gais Am Lain

I ymuno â’r rhestr aros am lain, llenwch o’r ffurflen isod.  Os cewch unrhyw anawsterau wrth lenwi’r ffurflen gais neu wrth benderfynu pa wybodaeth i’w rhoi, bydd yr adran Datrysiadau Tai'n hapus i helpu.

 

 

Anfonwch y ffurflenni gorffenedig at:

Datrysiadau Tai
Swyddfeydd Dinesig
Y Barri  
CF63 4RU

 

Byddwn yn asesu ceisiadau yn unol â'r meini prawf hyn:

 • Y cyfnod a dreuliwyd ar y rhestr aros.
 • Iechyd (corfforol a meddyliol).
 • Amgylchiadau eithriadol, e.e. dianc rhag trais domestig.
 • P'un ai a fyddwch yn gymydog addas i’r trigolion eraill ai peidio. Mae hyn yn bwysig ar gyfer cynaliadwyedd y safle. Mae’n bosibl na fyddwch yn addas i’r trigolion eraill am resymau’n ymwneud ag arferion crefyddol, ethnigrwydd, ffordd o fyw a gwrthdaro personol. Gan fod y lleiniau ar y safle’n agos at ei gilydd, gallai dau deulu nad ydynt yn gymdogion addas i’w gilydd greu problemau i’w hunain, cymdogion eraill a’r Cyngor.

 

Nid yw’r canlynol yn gymwys ar gyfer llain:

 • Ymgeiswyr dan 16 oed
 • Pobl sydd mewn dyled ariannol i’r Cyngor, oni bai eu bod wedi cytuno ar gynllun talu a’u bod yn glynu at hwn
 • Teithwyr sy’n ddarostyngedig i reolaethau dan reoliadau mewnfudo neu loches

 

Os nad ydych yn gymwys, byddwn yn rhoi’r rhesymau i chi yn ysgrifenedig. Ar ôl dyddiad y penderfyniad bydd gennych ddeg diwrnod gwaith i ofyn am adolygiad.

 

Bydd yr holl geisiadau cymwys yn cael eu rhoi ar y rhestr aros briodol. Bydd eich cais yn ddilys am flwyddyn. Ar ôl hyn, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad neu'r rhif ffôn a roesoch i gadarnhau a ydych am aros ar y rhestr. Os nad 
atebwch, caiff eich cais ei dynnu oddi ar y rhestr. Dyma pam ei bod hi’n bwysig i chi roi eich manylion cyswllt diweddaraf i ni.

 

Pan ddaw eich tro chi ar y rhestr aros, byddwn yn cysylltu â chi am y lle gwag.  Os na chlywn gennych o fewn saith diwrnod o wneud cynnig, bydd y llain yn cael ei chynnig i’r person nesaf ar y rhestr aros.

 

Os cewch lain ar ôl rhoi gwybodaeth gamarweiniol neu hepgor ffeithiau pwysig, mae’n bosibl y cewch eich troi allan.

 

Os hoffech ofyn am adolygiad cysylltwch â’r Rheolwr Datrysiadau Tai yn Swyddfeydd y Cyngor.

 

 • 01446 700111