Galwad am Safleoedd Ymgeisiol

Yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol' swyddogol yw'r cam cyntaf ffurfiol wrth baratoi'r CDLlN ar ôl cytuno ar a chyhoeddi'r Cytundeb Darparu cymeradwy. Er mwyn helpu i nodi'r safleoedd posibl, mae proses y CDLlN yn rhoi cyfle i gyflwyno safleoedd ymgeisiol i'r Cyngor i'w hystyried. Gall unrhyw barti â diddordeb gyflwyno safleoedd ymgeisiol i'r Cyngor i'w cynnwys o bosibl yn y CDLlN. 

 

Y Broses Safleoedd Ymgeisiol 

Mae'r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol yn gam pwysig ym mhroses casglu tystiolaeth y Cyngor i lywio'r gwaith o ddrafftio'r CDLl newydd yn y dyfodol.  Mae'n ofynnol i gynigwyr ddarparu tystiolaeth addas i ddangos cynaliadwyedd, dichonoldeb cyflawni a hyfywedd ariannol safleoedd yn gadarn

 

Mae tystiolaeth fanwl ymlaen llaw ac yn gynnar ym mhroses llunio cynlluniau, fel rhan o'r cam Safle Ymgeisiol, yn hanfodol er mwyn llywio'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth a Ffefrir a chamau dilynol y cynllun.

 

Yn unol â hyn, mae Ffurflen Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol (pdf), Nodyn Canllaw (pdf), Methodoleg Asesu (pdf) a Map Cyfyngiadau wedi'u paratoi i gynorthwyo hyrwyddwyr safleoedd gyda'u cyflwyniad, gan roi rhagor o fanylion am y mathau o safleoedd sy'n debygol o fod yn dderbyniol a'r wybodaeth sydd angen ei chyflwyno i gefnogi'r cynnig. Mae copïau papur o'r Ffurflen, y Nodyn Canllaw a'r Fethodoleg hefyd ar gael yn y lleoliadau canlynol yn ystod oriau agor arferol:

 • Prif Swyddfa (Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU)

 • Swyddfa'r Dociau (Heol yr Isffordd, Y Barri, CF63 4RT)

 • Llyfrgell y Barri

 • Llyfrgell y Bont-faen

 • Llyfrgell Llanilltud Fawr 

 • Llyfrgell Penarth 

 

Bydd cynigion Safleoedd Ymgeisiol a ddaw i law o fewn y cyfnod ymgynghori yn cael eu hystyried i'w cynnwys yn y CDLlN a’u hasesu yn unol â’r fethodoleg asesu gymeradwy, a disgwylir i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi yn ystod y cam Strategaeth a Ffefrir yn 2023.

Ni ddylid dehongli'r broses o gyflwyno safle ymgeisiol a'i gynnwys yn y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol fel gwarant y bydd y safleoedd hyn yn cael eu dwyn ymlaen i'r CDLl Newydd. ar Adnau Fodd bynnag, bydd eu cyflwyno yn helpu'r Cyngor wrth lunio gweledigaeth ar gyfer y CDLlN a'r opsiynau strategol dilynol ar gyfer datblygu ar draws Bro Morgannwg.

*Mae'r ffurflen hon ar gael mewn fformatau eraill ar gais e.e. Saesneg, print bras.

 

What types of site can be submitted

Mae croeso i hyrwyddwyr safleoedd gyflwyno safleoedd ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau. Mae hyn yn cynnwys y canlynol, ymhlith eraill

 • Tai

 • Twristiaeth a Hamdden 

 • Gwastraff a Mwynau

 • Cyflogaeth

 • Ynni Adnewyddadwy

 • Addysg

 • Manwerthu

 • Iechyd, Addysg a Gofal Cymdeithasol 

 • Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

 • Cyfleusterau Cymunedo  

 • Biomrywiaeth a Seilwaith Gwyrdd  

 • Seilwaith Trafnidiaeth 

 

Sylwer - Ni fydd tir sy’n cael ei neilltuo yn y CDLl mabwysiedig ddim o reidrwydd yn cael ei ddwyn ymlaen i'r CDLlN. Felly dylid cyflwyno’r safleoedd hyn hefyd fel Safleoedd Ymgeisiol.

Sut i gyflwyno safle ymgeisiol 

 

Bydd yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol yn rhedeg rhwng 20 Mehefin 2022 a 13 Medi 2022 a gellir cyflwyno safleoedd yn y ffyrdd canlynol:

 • Ar-lein 

  Gellir anfon Cyflwyniadau Safleoedd Ymgeisiol a gwybodaeth ategol at y Tîm CDLl gan ddefnyddio'r Porthol Ymgynghori Ar-lein drwy'r ddolen ganlynol:

   

  Cyflwyno safle ymgeisydd

   

  Mae'r Cyngor yn annog hyrwyddwyr safleoedd i gwblhau'r Ffurflen Cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol drwy'r porth ymgynghori ar-lein sy'n cynnwys nodweddion ymarferoldeb gan gynnwys y gallu i blotio safle gan ddefnyddio offeryn mapio gwe, yn ogystal â'r gallu i gadw ac adolygu gwybodaeth cyn cyflwyno'n ffurfiol a lanlwytho dogfennau ategol sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â chyflwyno’r safle. I gyflwyno ffurflen ar-lein, bydd angen i chi greu cyfrif a dilyn y Nodiadau Cyfarwyddyd.

Hyfywedd Datblygu

Mae Hyfywedd Ariannol yn ystyriaeth allweddol yn y broses asesu safleoedd. Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) 11 yn ei gwneud yn ofynnol i asesiad hyfywedd gael ei gynnal ar gyfer safleoedd ymgeisiol i ddangos a yw'r safle'n hyfyw ai peidio. Gall peidio â chyflwyno asesiad hyfywedd olygu na fydd eich safle arfaethedig yn cael ei gynnwys yn y CDLlN ar Adnau.

 

 

Mae'r Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau eraill ar draws y rhanbarth, ochr yn ochr â’r ymgynghorwyr Cynllunio a Datblygu Trefi Burrows-Hutchinson Ltd, i sefydlu’r offeryn asesu Model Hyfywedd Datblygu (MHD).  Crëwyd yr MHD fel model cynhwysfawr sy'n hawdd ei ddefnyddio y gall hyrwyddwyr safleoedd a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ei ddefnyddio er mwyn asesu hyfywedd ariannol cynnig datblygu.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y MHD a sut i gael copi sy'n benodol i'r safle, dilynwch y ddolen: 

 

Hyfywedd Datblygu

Cysylltwch â ni:

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Tîm CDLl ar: