Polisi Cynllunio

Cyngor a chyfarwyddyd i ddatblygwyr a’r cyhoedd ynghylch polisïau cynllunio lleol ym Mro Morgannwg.    

LDP-Delivery-Agreement-Cover

Cynllun Datblygu Lleol (CDLI)

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bro Morgannwg yn darparu’r fframwaith polisi cynllunio lleol ar gyfer Bro Morgannwg a chafodd ei fabwysiadu gan y Cyngor ar 28 Mehefin 2017.

 

Mae’r Cynllun yn nodi gweledigaeth, amcanion, strategaeth a pholisïau rheoli datblygiadau ym Mro Morgannwg, ac mae’n cynnwys nifer o bolisïau cynllunio lleol ac yn trafod defnyddio tir at ddibenion tai, cyflogaeth, manwerthu, hamdden, trafnidiaeth, twristiaeth, mwynau, gwastraff a defnydd cymunedol. Mae hefyd yn ceisio adnabod y seilwaith y bydd ei hangen i ateb y twf a ragwelir ym Mro Morgannwg hyd at 2026 ac mae’n cynnwys fframwaith fonitro i asesu pa mor effeithiol yw’r Cynllun.    

 

Canllaw Cynllunio Atodol

Mae’r Cyngor wedi paratoi a mabwysiadu dogfennau Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) ar wahanol bynciau.  Mae’r CCA yn rhoi cyngor polisi ychwanegol at y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).  Bydd y CCA hyn yn cael eu defnyddio fel ystyriaethau perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

  

Welsh Affordable Housing Front Cover

Barry_Development_Guidelines_SPG
Barry Garden Suburb SPG

 

Welsh Biodiversity Front Cover
Conservation_Areas_Rural_Vale_SPG
Welsh Conversion of Rural Buildings Front Cover

  

County_Treasures_SPG
Design_Landscape_SPG
Welsh Minerals Front Cover

 

Model Design Guide SPG

Welsh Parking Front Cover
Penarth_Conservation_SPG

  

Welsh Planning Obligations Front Cover

Welsh Public Art Front Cover
Welsh Renewable Energy Front Cover

  

Welsh Residential and Householder Front Cover

Sustainable_Dev_SPG
Welsh Tourism Front Cover

 

 

Welsh Travel Plan Front Cover

Welsh Trees and Woodlands Front Cover

Upper_Holton_Road_SPG

 

 

Y Cyflenwad Tir Tai

Mae gofyn i ni sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y daw digon o dir ar gael, i gynnal cyflenwad tir ar gyfer tai am bum mlynedd.

 

I ddangos ein bod yn gwneud hyn mae cyd-astudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai (CAATT) yn cael ei baratoi pob blwyddyn.  Gwneir yr astudiaeth hon ar y cyd â chynrychiolwyr cwmnïau adeiladu tai, darparwyr seilwaith a chyrff eraill megis cymdeithasau tai lleol. 

 

Welsh JHLAS 2018 Front CoverWelsh JHLAS 2019 Front Cover