Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Polisi Cynllunio

Cyngor a chyfarwyddyd i ddatblygwyr a’r cyhoedd ynghylch polisïau cynllunio lleol ym Mro Morgannwg. 

 

Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2021-2036

Mae'r Cyngor yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd i ddisodli'r CDLl mabwysiedig presennol. Enw'r Cynllun newydd fydd Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN). 

 

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Cynllun Datblygu Lleol (CDLI)

Welsh LDP Front Cover

Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bro Morgannwg yn darparu’r fframwaith polisi cynllunio lleol ar gyfer Bro Morgannwg a chafodd ei fabwysiadu gan y Cyngor ar 28 Mehefin 2017.

 

Mae’r Cynllun yn nodi gweledigaeth, amcanion, strategaeth a pholisïau rheoli datblygiadau ym Mro Morgannwg, ac mae’n cynnwys nifer o bolisïau cynllunio lleol ac yn trafod defnyddio tir at ddibenion tai, cyflogaeth, manwerthu, hamdden, trafnidiaeth, twristiaeth, mwynau, gwastraff a defnydd cymunedol. Mae hefyd yn ceisio adnabod y seilwaith y bydd ei hangen i ateb y twf a ragwelir ym Mro Morgannwg hyd at 2026 ac mae’n cynnwys fframwaith fonitro i asesu pa mor effeithiol yw’r Cynllun.

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cynhyrchu map rhyngweithiol ar-lein sy'n cynnwys yr holl ddata mapio perthnasol ar gyfer ardal yr Awdurdod gan gynnwys haenau Map Cynnig y CDLl a'r haenau Cyfyngiadau diweddaraf. Fodd bynnag, gellir cyrchu fersiwn PDF o'r Mapiau Cynnig a Chyfyngiadau fel y'i mabwysiadwyd ym mis Mehefin 2017 gan ddefnyddio'r dolenni isod.

   

Ymgynhoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Drafft

 

Mae dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol CCA newydd wedi'u paratoi i gefnogi polisïau allweddol o fewn y CDLl mabwysiedig ac i ddarparu canllawiau pellach ar gyfer y cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr.

 

*Mae'r ymgynghoriad hwn bellach ar gau

 

Roedd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y 'CCA Datblygu Manwerthu a Chanol Trefi' drafft a’r 'CCA Datblygu Economaidd, Tir a Safleoedd Cyflogaeth' drafft ar agor am chwe wythnos, gan gau ar 01/12/22. Mae'r sylwadau a dderbyniwyd bellach yn cael eu hystyried. Mae disgwyl i'r mater gael ei adrodd i'r Cabinet ym mis Ionawr 2023. 

 

Retail SPG Welsh Cover

CCA Manwerthu a Datblygu Canol Trefi drafft

 

Mae'r CCA Manwerthu a Datblygu Canol Trefi drafft yn darparu canllawiau ar gynigion ar gyfer datblygu manwerthu newydd y tu allan i ganolfannau manwerthu'r Fro a chymhwyso Polisïau CDLl MG14 a MG15 lle mae cynigion datblygu'n cynnwys colli uned fanwerthu A1 sy'n bodoli eisoes neu wag. Mae'r CCA hefyd yn cynnwys canllawiau dylunio blaen siopau.

Emlpoyment SPG Welsh Cover 

CCA Datblygu Economaidd, Tir a Safleoedd Cyflogaeth drafft

 

Mae'r CCA Datblygu Economaidd, Tir a Safleoedd Cyflogaeth drafft yn rhoi manylion pellach ar sut y bydd y Cyngor yn gweithredu'r polisïau CDLl mewn perthynas â chynigion ar gyfer datblygu cyflogaeth newydd a defnyddiau nad ydynt yn gyflogaeth neu’n ategol a gynigir ar safleoedd neu adeiladau cyflogaeth presennol neu wedi'u dyrannu.

 

 

Canllaw Cynllunio Atodol

Mae’r Cyngor wedi paratoi a mabwysiadu dogfennau Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) ar wahanol bynciau.  Mae’r CCA yn rhoi cyngor polisi ychwanegol at y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).  Bydd y CCA hyn yn cael eu defnyddio fel ystyriaethau perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

 

 

 

   

 

  

  

Y Cyflenwad Tir Tai

Mae gofyn i ni sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y daw digon o dir ar gael, i gynnal cyflenwad tir ar gyfer tai am bum mlynedd.

 

I ddangos ein bod yn gwneud hyn mae cyd-astudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai (CAATT) yn cael ei baratoi pob blwyddyn.  Gwneir yr astudiaeth hon ar y cyd â chynrychiolwyr cwmnïau adeiladu tai, darparwyr seilwaith a chyrff eraill megis cymdeithasau tai lleol. 

 

Welsh JHLAS 2018 Front CoverWelsh JHLAS 2019 Front Cover