Cost of Living Support Icon

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Mae angen adolygu Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) o leiaf bob pedair blynedd er mwyn sicrhau eu bod yn gyfredol.

 

Fe adolygom ni ein CDLl fis Mehefin 2021 a chyhoeddi Adroddiad Adolygu CDLl. Argymhellodd yr adroddiad y dylid paratoi CDLlN ar gyfer y cyfnod rhwng 2021 a 2036. Fe wnaethom hefyd gyhoeddi Cytundeb Cyflawni CDLlN sy'n nodi'r prosesau, yr adnoddau a'r amserlenni sy'n gysylltiedig â pharatoi'r CDLlN. Gallwch weld y dogfennau hyn ar-lein, neu weld copi caled yn y Swyddfeydd Dinesig neu llyfrgelloedd a reolir gan Fro Morgannwg.

 

Rydym nawr yn gweithio ar y CDLlN a fydd yn helpu i siapio Bro Morgannwg am y 15 mlynedd nesaf. Bydd yn ein helpu i benderfynu pa ddatblygiadau fydd ac na fydd yn cael eu caniatáu mewn gwahanol leoliadau, ac yn tynnu sylw at feysydd y mae angen i ni eu gwarchod.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw cymunedol i gynlluniau datblygu. Mae'r canllaw hwn yn cwmpasu'r system gynlluniau datblygu, sut mae cynlluniau'n cael eu paratoi, a sut y gallwch chi gymryd rhan yn y broses.

 

 

Ymgynghoriad ar Strategaeth a Ffefrir y CDLlN

Mae’r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) Cyngor Bro Morgannwg, ynghyd â'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Cychwynnol a'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd wedi dod i ben. Roedd yr ymgynghoriad yn fyw am 10 wythnos, o ddydd Mercher 6 Rhagfyr 2023 i ddydd Mercher 14 Chwefror 2024.

 

Gellir dod o hyd i'r dogfennau ymgynghori ar y porth ymgynghoriadau: Cyngor Bro Morgannwg / Vale of Glamorgan Council - Ymgynghoriadau (oc2.uk)

 

Cofrestru ar gyfer diweddariadau ar y CDLlN

I dderbyn diweddariadau CDLlN a manylion yr ymgynghoriadau presennol, cofrestrwch isod:

 

Cofrestru ar gyfer diweddariadau ar y CDLlN

 

Bydd yr holl fanylion a roddir yn cael eu cadw ar ein cronfa ddata ymgynghori gydol y broses o baratoi'r cynllun.

 

Fodd bynnag, caiff unrhyw wybodaeth a roddir ei chadw'n ddiogel a'i chadw yn unol â pholisi cadw data Cyngor Bro Morgannwg oni bai bod angen ei chadw dan sail gyfreithlon arall. Gweld Polisi Preifatrwydd Bro Morgannwg. Mae copïau papur o'r Polisi Preifatrwydd hefyd ar gael ar gais.

 

I ddad-danysgrifio e-bostiwch ldp@valeofglamorgan.gov.uk.