Cost of Living Support Icon

Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Nod y Grant Cyfleusterau i’r Anabl yw eich galluogi i symud yn well yn eich cartref ac o'i gwmpas. Mae’r grant yn helpu gyda chostau addasu eich cartref er mwyn bodloni eich anghenion.

 

Gall perchen-feddianwyr, landlordiaid a thenantiaid preifat gyflwyno cais am y grant hwn er mwyn addasu eiddo, ar yr amod bod person anabl yn byw yn yr eiddo fel prif annedd.

 

Mae angen i denantiaid y cyngor a thenantiaid cymdeithas tai gyflwyno cais i'w landlordiaid yn gyntaf oherwydd gallent gael help i addasu eu cartrefi heb gyflwyno cais am grant.

 

Efallai bod angen addasu a newid eich cartref i sicrhau’r canlynol:

 • System golau a gwres gwell a rheolyddion
 • Cyfleusterau golchi ychwanegol, e.e. cawod gyda mynediad ar y llawr
 • Y gallu i goginio’n haws, e.e. darparu unedau isel
 • Y gallu i symud yn well o gwmpas y tŷ a chael mynediad gwell at ystafelloedd a chyfleusterau, e.e. lledu drysau, gosod rampiau neu gadair esgyn
 • Addasu’r ystafell ymolchi e.e. darparu cawod gyda mynediad ar y llawr, toiled a basn ymolchi hygyrch.


Bydd gweithiwr proffesiynol, fel therapydd galwedigaethol, yn asesu pa waith sy’n addas ac yn angenrheidiol. 

 

Mae’r swm yn dibynnu ar asesiad ariannol o incwm eich tŷ a chynilion dros £6,000. Nid oes rhaid i deuluoedd y mae ganddynt blant anabl dan 19 gael eu hasesu.


£36,000 yw’r grant uchaf yn gyffredinol, llai unrhyw gyfraniad gennych chi fel yr aseswyd. 

 

Polisi Byw'n Annibynnol

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno Polisi Byw'n Annibynnol newydd.  Nod y polisi hwn yw helpu pobl sydd angen cymorth i fyw'n dda yn eu cartrefi. 

 

Bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu'r Grant Cyfleusterau i’r Anabl sy'n destun prawf modd i unigolion cymwys. Yn y gorffennol mae pobl yn aml wedi gweld bod angen iddynt wneud cyfraniadau arian parod uchel i fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn.  Mae'r Cyngor felly wedi cyflwyno Grant Addasiadau Dewisol newydd nad yw'n cynnwys prawf modd ar yr ymgeiswyr ond sy'n cynnwys codi tâl ar yr eiddo i werth y gwaith a wnaed. Pan ddychwelir yr arian hwn i Gyngor Bro Morgannwg, caiff ei ail-gyhoeddi i drigolion eraill y Fro, sydd hefyd angen addasiadau mawr eu hangen. 

 

Mae gan breswylwyr nifer o opsiynau sy'n agored iddynt.  

 1. Addasiadau Bach:  Ni fydd newidiadau bach fel rampiau cludadwy, rheiliau llaw, a mân welliannau yn gofyn am brawf modd.  Byddant yn cael eu trin gan yr Adran Therapyddion Galwedigaethol ymhen tua dwy i bedair wythnos, yn dibynnu ar y galw a'r capasiti.
 2. Addasiadau canolig neu fawr:  Os bydd Therapydd Galwedigaethol yn penderfynu bod angen newid mwy helaeth, fel adnewyddu cegin neu ystafell ymolchi fawr, lifftiau, estyniadau neu newidiadau strwythurol i'r cartref, bydd yr achos yn cael ei drosglwyddo i'r Tîm Grant Cyfleusterau i’r Anabl.  Byddant yn gweithio gyda'r Therapydd Galwedigaethol i bennu cwmpas y gwaith a chynorthwyo gyda'r cais am grant.
 3. Ar gyfer addasiadau canolig neu fawr, bydd gan yr ymgeisydd dri dewis:
  a) Grant Cyfleusterau i’r Anabl gyda phrawf modd a chyfraniad ariannol, os oes angen, ynghyd â thâl o 10 mlynedd ar eu heiddo.
  b) Grant Addasu Dewisol heb brawf modd, ond gyda thâl oes ar eu heiddo.
  c) Grant adleoli os nad yw'r addasiad arfaethedig yn bosibl neu'n ymarferol.
 4. Ar gyfer eiddo rhent, bydd trafodaethau ynghylch pa addasiadau y gall y landlord eu gwneud neu'r posibilrwydd o symud i eiddo gwahanol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Grant Cyfleusterau i’r Anabl Bro Morgannwg:

Ceri Darwent neu Paula Knapman

Ebost: grantsassistance@valeofglamorgan.gov.uk

 

Polisi Byw'n Annibynnol

 

Apply for Disabled Facilities Grant

Os hoffech i ni wneud asesiad er mwyn cyflwyno cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl, ffoniwch ni ar

 • 01446 700111

 

Dewis Cymru Logo Welsh

Gweld rhagor o wybodaeth am y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn Fro Morgannwg. 

 

Dewis Cymru