Sut mae TeleV yn gweithio

Canllaw cam wrth gam i’r ffordd mae Gwasanaethau Larwm Telecare TeleV yn gweithio

 

I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Larwm Teleofal cysylltwch â:

 

 

 

Mae’r system yn gweithio pan fod uned larwm yn cael ei osod yng nghartref y cleient. Bydd hwn yn cysylltu â’u llinell ffôn a soced drydan. Mae tlws bach y gellir ei wisgo ar arddwrn neu am y gwddf yn cyd-fynd â’r larwm, sy’n rheoli’r system o bell.

 

Bydd y larwm wedyn yn deialu rhif ffôn y cyfrifiadur sy’n ei fonitro yn y Ganolfan Rheoli Argyfwng. Pan dderbynnir y signal, bydd y cyfrifiadur monitro’n dangos enw, cyfeiriad a manylion pellach y cleient ar y sgrin. Bydd y Ganolfan Rheoli’n siarad â’r cleient dros system yr uned. Mae uchelseinydd pwerus a meicroffon yn greiddiol i’r uned er mwyn bod staff yn medru siarad â’r cleient heb fod angen iddo godi derbynnydd y ffôn, hyd yn oed.

 

 

Unwaith daw’r alwad i mewn drwy’r system, bydd staff y Ganolfan Rheoli’n ceisio siarad â’r cleient i weld beth sydd o’i le a threfnu help os oes ei angen. 

Tunstall instal with customer

Cam 1 – Gosod

Byddwn ni’n trefnu bod gweithiwr gosod cymwys yn ymweld â’ch cartref ar adeg sy’n gyfleus i chi er mwyn gosod y cyfarpar.

   

Un o brif fanteision TeleV yw ei fod yn defnyddio technoleg ddiwifr, sy’n golygu nad yw’r broses o’i osod yn drafferthus, a gellir ei symud i leoliad arall yn rhwydd os oes angen.

 

Byddwch yn derbyn taflen cyfarwyddiadau, a gallwch ffonio’r rhif isod am wybodaeth bellach:

  • 01446 700111 
beth-op edit

Cam 2 – Codi galwad larwm

Os oes angen help arnoch chi, gellir canu’r larwm o unrhyw le yn y tŷ neu’r ardd (hyd at bellter o 50m) drwy wasgu’r botwm radio neu’r botwm mawr coch ar yr uned gartref.

 

Bydd hyn yn tanio’r larwm yn yr uned Lifeline, a fydd yn ffonio ein canolfan fonitro 24-awr y dydd ar unwaith.  

 

Nodwch: rydyn ni’n argymell i holl ddefnyddwyr TeleV wasgu’r tlws unwaith y mis, i brofi’r system ac i’w sicrhau bod help ar gael yn llythrennol ar ben arall y botwm.

Telecare-Pendant

Cam 3 – Galw am help

Bydd yr uned Lifeline yn deialu’r ganolfan fonitro, lle bydd teleffonydd cymwys yn ateb yr alwad ac yn gweld eich manylion personol ar unwaith, gan eich bod wedi eu rhoi i ni wrth ymuno â’r gwasanaeth.

Mae’r manylion yn cynnwys eich:


  • Enw a chyfeiriad
  • Manylion meddygol
  • Manylion gwaith cymdeithasol, gofal a chefnogaeth (os yw'n berthnasol)
  • Manylion eich meddyg
  • Manylion eich prif unigolion cyswllt
  • Unrhyw wybodaeth hanfodol bellach

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw’n gyfrinachol yn unol â thelerau Deddf Diogelu Data.

elderly comforting

Cam 4 – Help yn cyrraedd

Bydd y teleffonydd yn aros ar y ffôn nes bod help yn cyrraedd, ac os oes angen, bydd yn cysylltu ag aelodau’r teulu i roi gwybod iddynt beth sydd wedi digwydd, er mwyn tawelu meddwl eich teulu a chi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am sut gall teleffonyddion y ganolfan fonitro eich helpu, cysylltwch â ni â chroeso ar:

 

  • 01446 700111 
YN OGYSTAL, RYDYM YN GOFYN I CHI BROFI EICH LARWM BOB 4-6 WYTHNOS DRWY WNEUD GALWAD BRAWF. NID OES ANGEN I CHI WNEUD HYN OS YDY’CH LARWM WEDI CAEL EI DDEFNYDDIO YN YSTOD Y CYFNOD HWNNW, BOED YN ANFWRIADOL NEU MEWN ARGYFWNG. 

Beth yw peis y gwasanaeth?

Mae ffi gosod o £59.50 ac yna ffi wythnosol o £5.25 o’r wythnos ar ol y dyddiad gosod ymlaen.

Oherwydd newidiadau diweddar i argaeledd cymorth ariannol, bydd Cyllid Cefnogi Pobl yn awr yn talu cost monitro'r gwasanaeth larwm, bydd gostyngiad o £ 1.24 yr wythnos; felly bydd y tâl talu wythnosol bellach yn

£4.01.