Pryderon am Gyflwr Plentyn

Mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb i ymchwilio i bryderon am blentyn sy’n byw yn yr ardal neu sydd yno dros dro.

 

Er mwyn diogelu plant yn effeithiol, rydym yn cydweithio’n agos gyda llawer o bobl. Mae Bro Morgannwg wedi ymrwymo i weledigaeth Diogelu plant - gweithio gyda’n gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 a Canllawiau amddiffyn plant Cymru gyfan 2008.

 

Mae yna groeso i unrhyw un gysylltu gyda ni os oes ganddyn nhw unrhyw bryderon am blant, yn berthnasau, aelodau’r cyhoedd neu weithwyr yn y maes.

 

Mae achosion o gam-drin bwriadol yn brin iawn.  Yn y mwyafrif o achosion, mae cosbi neu gymryd y plentyn oddi wrth y teulu yn gam gwag; yn hytrach, mae angen cynnig cymorth.  Mae’r gwasanaeth wedi ei anelu at blant a theuluoedd, gan ganolbwyntio ar:

  • sicrhau bod pethau’n cael eu datrys er lles plant
  • gwrando ar blant
  • gweithio gyda theuluoedd
  • rhannu gwybodaeth gyda theuluoedd
  • cynnig cymorth a chyngor i deuluoedd
  • bod yn ymwybodol o bynciau’n berthnasol i dras, hil a diwylliant
  • parchu hawliau dynol pob unigolyn.

Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy:

Cysylltu yn ystod oriau gwaith arferol

Tel: 01446 725202

Fax: 01446 725205

Oriau gwaith: 8.30am - 5.00pm, dydd Llun i ddydd Iau / 8.30am - 4.30pm, dydd Gwener.

Mae yna groeso i chi ymweld â’r swyddfa, yn ystod yr oriau uchod, yn Nhŷ Haydock, Heol Holton, Y Barri.

 

Cysylltu y tu allan i oriau gwaith arferol

Dyma sut i gysylltu gyda’r nos, dros y penwythnos neu ar wyliau cyhoeddus.

Ffoniwch 029 2078 8570 neu ffoniwch yr heddlu ar 029 2022 2111 a gofyn am eich gorsaf leol.

 

Os yw ymddygiad unrhyw oedolyn, gan gynnwys y rheiny sy’n gofalu am blant, yn achosi pryder i chi: 

  • Peidiwch ag anwybyddu eich pryderon 
  • Peidiwch â mynd at y person y mae gennych bryderon amdano 
  • Os ydych yn rhywun sy’n gweithio â phlant, trafodwch eich pryderon â’ch rheolwr.  Os ydych yn teimlo bod hyn yn amhriodol neu os nad ydych yn fodlon â’r ymateb, cysylltwch â’r adran Cymorth Derbyn a Theuluoedd yn ystod oriau swyddfa ar 01446 725202, y Prif Swyddog, Amddiffyn a Pholisi ar 01446 704862, y Tîm Dyletswydd Brys y tu allan i oriau swyddfa ar 029 20 788570