Etholiadau Senedd Cymru

Cynhelir Etholiadau Senedd Cymru ddydd Iau 6 Mai 2021.

 National Assembly for Wales

Rôl y Swyddog Canlyniadau Etholaethol

Mae’r Swyddog Canlyniadau Etholaethol yn gyfrifol am sicrhau y caiff yr etholiad ei weinyddu'n effeithiol yn ei ardal bleidleisio gan gynnwys darparu gorsafoedd pleidleisio, argraffu papurau pleidleisio, penodi staff gorsafoedd pleidleisio, cynnal y bleidlais, rheoli proses y bleidlais bost, gwirio a chyfrif yn ei ardal bleidleisio a throsglwyddo'r cyfansymiau lleol i'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol.

 

Y Swyddog Canlyniadau Etholaethol: Rob Thomas

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:

 

Rachel Starr-Wood, Rheolwr Cofrestru Etholiadol

 • 01446 709304

Hayley Hanman, Dirprwy Reolwr Cofrestru Etholiadol 

 • 01446 709345

 

Hybysiad Etholiad - Senedd, Etholaeth Bro Morgannwg

Etholiad Etholaethol Senedd Cymru: Etholaeth Bro Morgannwg Datganiad am y Sawl a Enwebwyd a Hysbysiad Pleidleisio

Etholiad Etholaeth Senedd: Etholaeth Bro Morgannwg Lleoliad Gorsafoedd Pleidleisio 

Etholiad Etholaethol Senedd Cymru: Hysbysiad o Asiantau Etholiad

 

Etholiad Senedd Cymru - Canlyniad Etholaeth Bro Morgannwg 

Etholiad Senedd Cymru - Rhanbarth De Cymru Canolog (canlyniad lleol) 

 

Mae pum Rhanbarth Etholiadol yn y Senedd:

 • Canol De Cymru

 • De-ddwyrain Cymru

 • De-orllewin Cymru

 • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 • Gogledd Cymru

 

Mae Canol De Cymru yn cwmpasu ardaloedd gweinyddol tri Awdurdod Unedol:

 • Caerdydd

 • Rhondda Cynon Taf

 • Bro Morgannwg.

 

Bydd y SCRh yn cael cymorth gyda’i dyletswyddau gan dri Swyddog Canlyniadau Lleol (SCLl) yn yr awdurdodau eraill sydd hefyd yn destun gofynion a chanllawiau deddfwriaethau cenedlaethol.

 

Ymgeiswyr ac Asiantau

Maes o law byddwn yn rhoi gwybodaeth hanfodol i Ymgeiswyr ac Asiantau, a chaiff hon ei ddiweddaru'n fuan i gynnwys y pecyn enwebu.

 

Ddydd Iau 25 Chwefror am 18:00, bydd cynrychiolydd o'r Comisiwn Etholiadol a'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol yn cynnal sesiwn friffio i Ymgeiswyr ac Asiantau drwy Microsoft Teams, ac yn rhoi trosolwg ar rôl Aelodau'r Senedd. Bydd y sesiwn friffio yn cynnig gwybodaeth hanfodol i ddarpar Ymgeiswyr a'u Hasiantau gan gynnwys y weithdrefn enwebu, gwybodaeth bleidleisio, y broses wirio a chyfrif, gwariant ymgeiswyr a threuliau’r etholiadau ac yn olaf, rôl a chyfrifoldebau Aelodau’r Senedd a threfniadau ar gyfer datgan derbyn swydd gan yr ymgeiswyr etholedig.

 

Amserlen 

 

Amserlen
DigwyddiadDiwrnodau gwaith cyn y bleidlais (terfyn amser os nad canol nos)Dyddiad (terfyn amser os nad canol nos)

Cyhoeddi hysbysiad etholiad

Dim hwyrach na 25 niwrnod

22 Mawrth 2021

Dosbarthu papurau enwebu

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod wedi i’r hysbysiad etholiad gael ei gyhoeddi tan 4pm ar y 19eg diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith wedi i’r hysbysiad etholiad gael ei gyhoeddi tan 4pm dydd Iau 8 Ebrill

Dyddiad cau dosbarthu papurau enwebu

19 diwrnod (4pm)

4pm, dydd Iau 8 Ebrill

Cyflwyno gwrthwynebiadau i bapurau enwebu

Ar 19 diwrnod (10am tan 5pm), yn amodol ar y canlynol:

Rhwng 10am a 12 hanner dydd gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad sydd wedi cyrraedd


Rhwng 12 hanner dydd a 5pm dim ond i enwebiadau sydd wedi cyrraedd ar ôl 4pm y gellir gwneud gwrthwynebiadau, 20 diwrnod cyn y bleidlais.

Rhwng 10am a 12 hanner dydd, dydd Iau 8 Ebrill gellir gwneud gwrthwynebiadau i bob enwebiad sydd wedi cyrraedd

Rhwng 12 hanner dydd a 5pm, dydd Iau 8 Ebrill gellir gwneud gwrthwynebiadau i enwebiadau sydd wedi cyrraedd ar ôl 4pm, dydd Mercher 7 Ebrill

Dyddiad cau tynnu yn ôl

19 diwrnod (4pm)

4pm, dydd Iau 8 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi hysbysiad penodi asiant etholiadol

19 diwrnod (4pm)

4pm, dydd Iau 8 Ebrill

Cyhoeddi hysbysiad etholiad interim cyntaf ynghylch newid

19 diwrnod

 

Dydd Iau 8 Ebrill

Cyhoeddi datganiad am y sawl a enwebwyd, gan gynnwys hysbysiad pleidleisio a lleoliad y gorsafoedd pleidleisio

Dim hwyrach nag 18 diwrnod (4pm)

 

Dim hwyrach na 4pm, dydd Gwener 9 Ebrill

Dyddiad cau derbyn ceisiadau i gofrestru 

12 diwrnod

Dydd Llun 19 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau newydd am bleidlais bost a phleidlais bost drwy ddirprwy, a newidiadau i bleidlais bost neu bleidlais bost drwy ddirprwy.

11 diwrnod (5pm)

5pm, dydd Mawrth 20 Ebrill

Dyddiad cau derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (nid pleidlais bost drwy ddirprwy na dirprwyon brys)

6 diwrnod (5pm)

5pm, dydd Mawrth 27 Ebrill

Cyhoeddi ail hysbysiad etholiad interim ynghylch newid

Rhwng 18 a 6 diwrnod

Rhwng dydd Gwener 9 Ebrill a dydd Mawrth 27 Ebrill (gan gynnwys y diwrnodau hynny)

Cyhoeddi hysbysiad etholiad olaf ynghylch newid

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Dyddiad cau hysbysiad am benodi asiantau pleidleisio, asiantau cyfrif ac is-asiantau

5 diwrnod

Dydd Mercher 28 Ebrill

Y dyddiad cyntaf y gall pleidleiswyr wneud cais am bleidlais bost yn lle un a gollwyd

4 diwrnod

Dydd Iau 29 Ebrill

Diwrnod Pleidleisio

 

0 (7am tan 10pm)

7am tan 10pm, dydd Iau 6 Mai

Yr amser olaf y gall pleidleiswyr wneud cais am bleidlais bost yn lle un a gollwyd neu a ddifethwyd

0 (5pm)

5pm, dydd Iau 6 Mai

Amser cau ar gyfer gwneud cais brys am bleidlais drwy ddirprwy

0 (5pm)

5pm, dydd Iau 6 Mai

Cyfle olaf i newid y gofrestr oherwydd camgymeriad clercaidd neu apêl llys

0 (9pm)

9pm, dydd Iau 6 Mai

 

 

System bleidleisio

Aelodau’r Etholaeth 

Etholir aelodau etholaethol gan ddefnyddio'r system y cyntaf i’r felin. Etholir yr ymgeisydd sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau.

 

Aelodau Rhanbarthol

Etholir aelodau rhanbarthol drwy fath o gynrychiolaeth gyfrannol a elwir yn 'System Aelodau Ychwanegol', gydag etholwyr yn pleidleisio dros blaid wleidyddol. Esbonnir y dull yn glir ar wefan Senedd Cymru.

 

Pwy all bleidleisio ar ddiwrnod y bleidlais? 

Ar gyfer etholiadau Senedd Cymru, rhaid i chi fod: 

 • Wedi cofrestru i bleidleisio  ewch i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu cysylltwch â Chyngor Bro Morgannwg.

 • yn 16 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad (‘diwrnod y bleidlais’)

 • Yn ddinesydd Prydeinig neu Wyddelig neu ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad*.

 • Yn ddinesydd tramor cymwys gyda chaniatâd i ddod i mewn neu i aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd o'r fath arnoch.

 

Cofiwch y gall pobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio yn etholiadau Senedd Cymru am y tro cyntaf.

 

Gwirio a Chyfrif

Bydd proses wirio a chyfrif Etholiad Senedd Cymru yn cael ei chynnal mewn canolfannau cyfrif lleol gyda’r Ganolfan Ranbarthol yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo, 7 Gladstone Road, Y Barri, CF62 8NA lle y datgelir canlyniad terfynol yr Etholiad. Mae'r broses sydd i'w dilyn yn gofyn am ddatganiadau lleol o'r canlyniad ym mhob ardal etholaeth ac yna datganiad o’r canlyniad cyffredinol wedi'i gyd-gasglu ar gyfer Rhanbarth Canol De Cymru.

 

Bydd y broses wirio ar gyfer Etholiad Senedd Cymru yn dechrau o 9.00am ddydd Gwener 07 mis Mai 2021.

 

e-bostiwch rro@valeofglamorgan.gov.uk