Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 18 HYDREF, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion Heddlua.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr-Gyfarwyddwr –

5.         Penodi Cynrychiolwyr i Wasanaethu ar Fwrdd Ail-lunio Gwasanaethau y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Tîm y Project Ail-lunio Gwasanaethau, Cronfa Cymunedau Cryf a Chydbwyllgor Cyswllt y Sector Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

6.         Ein Dyffryn - Ein Dyfodol - Cynllun Lles Drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

7.         Gwybodaeth ar Gofal yn Gyntaf i Gynghorau Tref a Chymuned – Andrea Davies, Swyddog Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

11 Hydref, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mrs. K. Bowen: (01446) 709856

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. J. Charles;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. C.A. Cave;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, S.T. Edwards, Mrs. S.M. Hanks, N.P. Hodges, P.G. King, Mrs. K.R. McCaffer, M.J.G. Morgan, Mrs. S.D. Perkes, A.R. Robertson ac M.R. Wilson.

 

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned