Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 17 HYDREF, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                     SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion Heddlua.

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau –

5.         Sefydliad y Maer – Ei Anrhydedd y Maer.

[Gweld Cofnod]

6.         Cyflwyniad Ymgysylltu Bwrdd Iechyd y Brifysgol – Cadeirydd, Maria Battle.

[Gweld Cofnod]

 

Ceisiad I'w Hystyried Gan Gyngor Tref Llanilltud Fawr –

7.         Palmentydd ac Amodau'r Ffyrdd.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –

8.         Project Banc Amser – Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel: 13 Mehefin, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr – 

9.         Siarter Cynghorau Tref a Chymuned.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Hydref, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. A. Rudman: (01446) 709855

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. J. Charles;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. C.A. Cave;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, G.D.D. Carroll, S.T. Edwards, Mrs. S.M. Hanks, N.P. Hodges, P.G. King,  K.F. McCaffer, M.J.G. Morgan, Mrs. S.D. Perkes, A.R. Robertson ac M.R. Wilson.

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned