Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 28 IONAWR, 2020 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Hydref, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion Heddlua.

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau –

5.         Ystadegau Gwasanaeth Tân ar gyfer Ardal Gwasanaeth Tân Bro Morgannwg – Mr. Chris Hadfield - Rheolwr Grŵp Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

[Gweld Cofnod]

6.         Trosolwg o Broses Gynllunio Cyngor Bro Morgannwg – Ms. V. Robinson – a Rheolwr Gweithredol Cynllunio a Rheoli Adeiladu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Siarter Cynghorau Tref a Chymuned

[Gweld Cofnod]

8.         Enwebu Cynrychiolwyr o Gynghorau Tref a Chymuned ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, y Bwrdd Gwasanaethau Ail-lunio, Tîm Prosiect Ail-lunio Gwasanaethau, Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a Phanel Gwerthuso'r Gronfa Cymunedau Cryf.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

22 Ionawr, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.  

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mrs. K. Bowen: (01446) 709856

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Cynghorydd Mrs. S.M. Hanks;

Is-gadeirydd: Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, V.J. Bailey, G.D.D. Carroll, Mrs. C.A. Cave, N.P. Hodges, M.J.G. Morgan, A.C. Parker, R.A. Penrose, Mrs. S.D. Perkes, A.R. Robertson a M.R. Wilson

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned