Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MAWRTH, 25 IONAWR, 2022 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

Agenda

 

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Hydref, 2021 a’r Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 4 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

          (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.       Materion Heddlu.

[Gweld Cofnod]

 

5.       Materion Gwasanaeth Tân ac Achub.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

6.       Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (Trefniadau Etholiadol) 2021 – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

7.       Lleoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio: Adolygiad Bach – Cabinet: 22 Tachwedd, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.       Bwrd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg – Asesiad Llesiant Drafft. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Ionawr, 2022

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985.  

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

A. Rudman: (01446) 709855

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Cynghorydd S.M. Hanks;

Is-gadeirydd: Cynghorydd R.M. Birch;

Y Cynghorwyr: J. Aviet, G.D.D. Carroll, C.A. Cave, N.P. Hodges, M.J.G. Morgan, A.C. Parker, R.A. Penrose, S.D. Perkes, A.R. Robertson, L.O. Rowlands ac M.R. Wilson

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk neu ffôn. 01446 709855.

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx