Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD MERCHER, 26 MEDI, 2018 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                      SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD. 

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.         Penodi Is-Gadeirydd i'r Pwyllgor Trwyddedu Diogelu'r Cyhoedd a'r Pwyllgor Trwyddedu Statudol.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Blynyddol y Pwyllgorau Craffu Mai 2017 – Ebrill 2018.     

(Ar gyfer cyfeirio haws yn y dyfodol, darperir yr Adroddiad Blynyddol fel dogfen ar wahân a gellir dod o hyd iddo yng nghefn yr agenda).

[Gweld Cofnod]

7.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd –

8.         Adolygiad o Weithdrefn Datrys Anghydfodau Lleol Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

9.         Y Weithdrefn Datrys Anghydfod Lleol Diwygiedig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau'r Swyddog Cofrestru Etholiadol –

10.       Adolygiad Cymunedol – Catalina, Cei Dafydd, Y Barri – Wardiau Baruc a Castleland (Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri).

[Gweld Cofnod]

11.       Adolygiad Cymunedol – Cyngor Tref y Bont-faen gyda Llanfleiddan a Chyngor Cymuned Penllyn.

[Gweld Cofnod]

12.       Adolygiad Cymunedol - Cyngor Cymuned Saint-y-Brid.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Swyddog Adran 151 –

13.       Datganiad o Gyfrifon 2017/18.    

(Ar gyfer cyfeirio haws yn y dyfodol, y Datganiad o Gyfrifon fel dogfen ar wahân a gellir dod o hyd iddo yng nghefn yr agenda.) 

[Gweld Cofnod]

 

14.      Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)      Adroddiad Cloi Rheolwyr y Trysorlys 2017/18.

[Gweld Cofnod]

16 Gorffennaf, 2018

C365

(b)      Adroddiad Blynyddol Bro Morgannwg (Cynllun Gwella Rhan 2) 2017/18.

[Gweld Cofnod]

17 Medi, 2018

C412

 

O.N.  Mae’r adroddiadau y cyfeirir atynt parthed Eitemau Agenda 14(a) a (b) uchod eisoes wedi eu dosbarthu i Aelodau gydag Agenda’r Cabinet ar gyfer 16 Gorffennaf a 17 Medi, 2018. 

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa’r Cabinet yn ôl y gofyn**.

 

15.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

16.      Cwestiynau gan y Cyhoedd –    

           Derbyniwyd 21 cwestiynau ac maent ynghlwm.

[Gweld Cofnod]

 

17.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

18.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Medi, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: JERees@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. 

Rhif Ffôn (01446) 709413 neu drwy

e-bost – jerees@valeofglamorgan.gov.uk