Cost of Living Support Icon

 

 

Notice of Meeting        PWYLLGOR ADOLYGU TALIADAU TAI YN ÔL DISGRESIWN

                             

Date and time

of Meeting                 DYDD MERCHER, 14 CHWEFROR, 2018 AM 1.00 P.M.

 

Venue                      YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Pennaeth Cyllid –

3.         Y Broses Apelio ar Dalu Tai yn Dewisol.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

 

Adroddiad y Pennaeth Cyllid –

5.      Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn: C.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Chwefror, 2018

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Ms. A. Rudman, Ffôn: 01446 709855

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Cadeirydd: Y Cynghorydd K.F. McCaffer

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd A. Parker

Y Cynghorwyr: L. Burnett, K.P. Mahoney and N. Moore