Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod        PWYLLGOR TRWYDDEDU DIOGELWCH CYHOEDDUS

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                        DYDD MAWRTH, 5 CHWEFROR 2019 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Ionawr 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Ionawr, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir: yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. G. Davies, Y Barri, Ffôn: (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus -

Cadeirydd: Councillor V.P. Driscoll;

Is-gadeirydd: Mrs. J.E. Charles;

Y Cynghorwyr: G.A. Cox, R. Crowley, Mrs. P. Drake, O. Griffiths, Dr. I.J. Johnson, K.P. Mahoney, K.F. McCaffer, Mrs. A. Moore, Mrs. J.M. Norman, L.O. Rowlands, J.W. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson a Mrs. M. Wright.