Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR TRWYDDEDU DIOGELWCH CYHOEDDUS

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MAWRTH, 17 RHAGFYR, 2019 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

5.         Disgyblaeth ar gyfer Perchennog Cerbyd - Gyrrwr Presennol - M.

[Gweld Cofnod]

6.         Disgyblaeth ar gyfer Gyrrwr Presennol – A (Gohiriwyd o 14eg Tachwedd, 2019).

[Gweld Cofnod]

7.         Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - R.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10th Rhagfyr, 2019 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir: yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. C. Lindsey, Ffôn: (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus -

Cadeirydd: Cynghorydd J.W. Thomas;

Is-gadeirydd: Cynghorydd  O. Griffiths;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Mrs. J.E. Charles, R. Crowley, Mrs. P. Drake, K.F. McCaffer, Mrs. A. Moore, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. R. Nugent-Finn, L.O. Rowlands, S.T. Wiliam, Mrs. M.R. Wilkinson a Ms. M. Wright