Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod       PWYLLGOR TRWYDDEDU DIOGELWCH CYHOEDDUS

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                       DYDD IAU, 30 GORFFENNAF, 2020 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                          CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Cofnodion y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 12 Chwefror, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

          (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau Cyfreithiol mewn perthynas ag Awdurdod Cofrestru Tir Cyffredin Morgannwg -

4.       Cais 1/2019 - Cofrestru Tir ym Maes y Ffynnon, St Nicholas fel Lawnt Tref neu Bentref O dan adran 15 o Ddeddf Cyffredin 2006.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

5.       Polisi ar Benderfynu Addasrwydd Sgriniau Dros Dro mewn Tacsi neu Gerbydau Llogi Preifat

[Gwybodaeth Ychwanegol - Polisi COVID 19 Cyngor Cerdyn iff (gyda diwygiadau)] [Email o'r Fasnach Dacsi]

[Gweld Cofnod]

 

6.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

7.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Gorffennaf, 2020

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir: yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. Matthew Swindell, Ffôn: (01446) 709479

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus -

Cadeirydd: Cynghorydd J.W. Thomas;

Is-gadeirydd: Cynghorydd  O. Griffiths;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Mrs. J.E. Charles, R. Crowley, Mrs. P. Drake, K.F. McCaffer, Mrs. A. Moore, M.J.G. Morgan, Mrs. J.M. Norman, Mrs. R. Nugent-Finn, L.O. Rowlands, S.T. Wiliam, Mrs. M.R. Wilkinson a Ms. M. Wright

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Aelodau’r Cyngor, Swyddogion ac unrhyw barti â diddordeb, fel y nodwyd gan y Swyddog Trwyddedu i siarad neu i fod yn bresennol ar gyfer eitem ar yr agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk , neu ffôn. 01446 709479.