Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 7 RHAGFYR, 2017 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

[Gweler Adroddiadu Cynllunio]   

Rhif   Tudalen

4.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau   Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau   Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

5.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a   Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

12

6.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

28

7.         Coed:

 

            (i)         Rhestr   Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

31

                   

8.        Camau Gorfodi:

(i)        Tir ac Adeiladau yn Rectory Stables, I’r de o Llandochau, ger Y Bont-faen, CF11 7LR.

[Gweld Cofnod]

 

  33

 

 

(ii)        Tir ac Adeiladau yn Rosedew Farm, Llanilltud Fawr.

[Gweld Cofnod]

  43

 

9.         Ceisiadau Cynllunio:

 

 

            2013/01249/FUL

Tŷ Mawr, 1 Heol Holton, Y Barri

  57

 

            2017/00724/RES

Tir ar Heol Caerleon, Dinas Powys

  76

 

            2017/01029/FUL

Homemade Wales, 5 Ffordd Ynys, Y Barri

110

 

 [Gweld Cofnod]        

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

           (a)     Llanerch Vineyard, Hensol.

[Gweld Cofnod]

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Tachwedd, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. G. Davies (01446) 709249.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd B.T. Gray;

Is-gadeirydd: V.P. Driscoll;

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, L. Burnett, Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, M. Lloyd, Mrs. R. Nugent-Finn, A.C. Parker, R.A. Penrose, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson a E. Williams.