GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MERCHER, 30 MEDI, 2020 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Medi, 2020.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

planning reports

[Gweld Adroddiadau Cynllunio]

Rhif Tudalen

 

 

4.         Ceisiad Cynllunio:

 

2019/00405/FUL

[Gweld Cofnod]

Chwarel Longlands, Corntown

1

2019/01260/HYB

[Gweld Cofnod]

Tir rhwng Aston Martin Lagonda a Taxiway Echo (Keithrow) Parc Busnes Bro Tathan, Sant Tathan

45

2019/01371/RES

[Gweld Cofnod]

Cei'r Dwyrain, Man Agored Cyhoeddus, Glannau'r Barri

86

2019/01393/RES

[Gweld Cofnod]

Cei’r Dwyrain, Glannau’r Barri, Y Barri

101

2019/01384/RES

[Gweld Cofnod]

Tir o'r enw Cei'r Dwyrain, Glannau’r Barri, Y Barri

120

2019/01385/RES

[Gweld Cofnod]

Parsel datblygu o Gei’r Dwyrain, Glannau’r Barri (tir i’r gorllewin o Cory Way, i’r de o’r Doc Beddau)

137

2020/00277/FUL

[Gweld Cofnod]

Tir i'r gorllewin o Southra Farmhouse, Southra, Dinas Powys

154

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Medi, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. A. Rudman (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Cynghorydd J.C. Bird;

Is-gadeirydd: Cynghorydd B.T. Gray;

Y Cynghorwyr: Ms. R.M. Birch, Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.T. Edwards, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, G.C. Kemp, A.C. Parker, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson, E. Williams, M.R. Wilson and Ms. M. Wright

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Aelodau’r Cyngor a’r unigolion eraill hynny sy’n gysylltiedig â’r cais. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709855