Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser         DYDD IAU, 21 MEDI, 2017 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Galw i Mewn -

4.         Galw i Mewn - Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson - Caffael Gwaith Ailffitio ar Gyfer Asedau Adeiladau’r Cyngor - Cabinet: 4 Medi, 2017 Min. Rhif C63).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau – 

5.         Mireinio Arfaethedig y Strwythur Graddio Statws Sengl - Cabinet: 18 Medi, 2017

[Gweld Cofnod]

(Bydd Cyfeirnod y Cabinet o 18 Medi, 2017 yn cael ei hanfon at Aelodau'r Pwyllgor cyn gynted ag y bydd ar gael).

6.         Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau – Diweddariad ar Weithredu – Cabinet: 31 Gorffennaf, 2017.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2016/17 – Cabinet: 31 Gorffennaf, 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Adroddiad Absenoldeb Salwch Ebrill 2016 – Mawrth 2017 – Cabinet: 31 Gorffennaf, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.         Adroddiad Alldro Cyflogeion – Ebrill 2016 i Mawrth 2017.

[Gweld Cofnod]

10.       Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 (2017-18): Iechyd Corfforaethol.  

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

11.      Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgorau Craffu Mai 2016 i Ebrill 2017.

[Gweld Cofnod]

12.      Tracio Penderfyniadau Craffu Argymhellion y Chwarter Cyntaf ac Amserlen Rhaglen Waith wedi’i Diweddaru 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Medi 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd:V.P. Driscoll;

Y Cynghorwyr: R. Crowley,  O. Griffiths, S.J. Griffiths, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, N. Moore, L.O. Rowlands ac E. Williams