Cost of Living Support Icon

 

 

GOFYNNIR I AELODAU’R CYHOEDD SY’N DOD I’R CYFARFOD HWN GOFIO Y DYLENT DDEFNYDDIO’R FYNEDFA GEFN AR Y LLAWR GWAELOD ISAF WRTH ADAEL

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser           DYDD IAU, 14 RHAGFYR, 2017 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                 SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –  

4.         Rheoli’r Trysorlys: Cabinet – 20 Tachwedd, 2017.

[Gweld Cofnod]

5.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2018/19 –Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 30 Tachwedd, 2017.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2018/19 –Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd Ac Adfywio: 30 Tachwedd, 2017.

[Gweld Cofnod]

7.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2018/19 – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach A Gofal Cymdeithasol: 4 Rhagfyr, 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2018/19 – Pwyllgor Craffu Byw’n Iach A Gofal Cymdeithasol: 4 Rhagfyr, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.         Cynigion Cyllideb Refeniw Cychwynnol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

10.       Cynigion Rhaglen Gyfalaf Cychwynnol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

11.       Cynigion Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai Cychwynnol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –  

12.      Adroddiad Absenoldebau oherwydd Salwch – Ebrill 2017 i Fedi 2017: Cabinet – 4 Rhagfyr, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Rhagfyr 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd:V.P. Driscoll;

Y Cynghorwyr: R. Crowley, O. Griffiths, S.J. Griffiths, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, N. Moore, L.O. Rowlands ac E. Williams