Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser         DYDD MERCHER, 14 TACHWEDD, 2018 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Medi 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst 2018. 

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Awst 2018.

[Gweld Cofnod]

6.         Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2019/20.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –  

7.         Ail-lunio Gwasanaethau – Cynnydd Gweithredu - Cabinet: 15 Hydref, 2018.

[Gweld Cofnod]

8.         Archwilydd Cyffredinol Cymru: Adroddiad Gwella Blynyddol 2018 Bro Morgannwg - Pwyllgor Archwilio: 19 Medi, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

9.         Archwilydd Cyffredinol Cymru Trosolwg a Chraffu Yn Fit ar gyfer y Dyfodol?

[Gweld Cofnod]

10.       Templed Adroddiad Pwyllgor Corfforaethol Diwygiedig Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Tachwedd, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd V.P. Driscoll

Y Cynghorwyr: R. Crowley, O. Griffiths, S.J. Griffiths, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, N. Moore, L.O. Rowlands ac E. Williams