Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser         DYDD IAU, 19 GORFFENNAF, 2018 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod anhygoel a gynhaliwyd ar

            (i)         22 Mawrth 2018

            (ii)        24Mai 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniadau –  

4.         Strategaeth Parcio Ddrafft - Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

5.         Trefniadau ar gyfer Gweithredu a Throsglwyddo Asedau neu Wasanaethau i Gynghorau Cymuned a Thref ym Mro Morgannwg - Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Cynnig i ymestyn y Gwasanaeth Archwilio Mewnol a Rennir i gynnwys Cynghorau Bwrdeistref RhCT a Merthyr Tudful.

[Gweld Cofnod]

7.         Cau Cyfrifon 2017/18.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai 2018. 

[Gweld Cofnod]

9.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai 2018.

[Gweld Cofnod]

10.      Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg: Ein Bro – Ein Dyfodol.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirniad –

11.      Adroddiad Absenoldeb Salwch - Ebrill 2017 - Mawrth 2018 - Cabinet: 2 Gorffennaf, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

12.       Adroddiad Trosiant Gweithwyr - Ebrill 2017 - Mawrth 2018.

[Gweld Cofnod]

13.      Tracio Penderfyniadau Craffu Argymhellion y Chwarter Cyntaf ac Amserlen Rhaglen Waith wedi’i Diweddaru.

[Gweld Cofnod]

 

14.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Gorffennaf, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.D.D. Carroll;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd V.P. Driscoll

Y Cynghorwyr: R. Crowley, O. Griffiths, S.J. Griffiths, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, N. Moore, L.O. Rowlands ac E. Williams