Cost of Living Support Icon

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser          DYDD MERCHER, 5 CHWEFROR, 2020 AM 6.00 P.M.

y Cyfarfod                      

 

Lleoliad                SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnodau –  

4.        Diddymu Cyllid Dewisol ar gyfer Gwasanaethau Cludiant Ysgolion â Ffioedd (Nad ydynt ar waith ar gyfer disgyblion sy’n gymwys ar gyfer cludiant ysgol am ddim) – Cabinet: 16 Rhagfyr, 2019.

[Gweld Cofnod]

5.         Polisi Tâl 2020/2021 – Cabinet: 20 Ionawr, 2020.

[Gweld Cofnod]

6.         Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2020/21 – Cabinet: 3 Chwefror, 2020.  (Cyfeiriad i ddilyn) [Gweld y Cyfeirnod a gyflwynwyd yn y cyfarfod]

[Gweld Cofnod]

7.         Strategaeth Gyfalaf 2020/21 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2020/21 i 2024/25 – Cabinet: 3 Chwefror, 2020.  (Cyfeiriad i ddilyn) [Gweld y Cyfeirnod a gyflwynwyd yn y cyfarfod]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Cynllun Corfforaethol Drafft Cyngor Morgannwg 2020-25.

[Gweld Cofnod]

9.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwydd 2019.

[Gweld Cofnod]

10.       Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwydd 2019.

[Gweld Cofnod]

11.       Tracio Penderfyniadau Craffu am yr Argymhellion ac Amserlen y Rhaglen Waith wedi'i Diweddaru 2019/20 yr 3ydd Chwarter. 

[Gweld Cofnod]

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Ionawr 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen, Ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd O. Griffiths;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, G.A. Cox, R. Crowley, V.P. Driscoll, G. John, Dr. I.J. Johnson, Ms. S. Sivagnanam a J.W. Thomas.