Cost of Living Support Icon

 

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL. 

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY, AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MAWRTH, 6 GORFFENNAF, 2021 AM 5.00 P.M.

           

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL          

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu `â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnodau –   

4.         Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol: 2020/21 – Cabinet: 7 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

5.         Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden – Cabinet: 21 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol –

6.        Adroddiad Cyntaf Teuluoedd 2020-21.

[Gweld Cofnod]

7.        Adroddiad Blynyddol Tîm Cymorth i Deuluoedd Integredig Bro Morgannwg a Chaerdydd 2020-21.

[Gweld Cofnod]

8.        Cau Cyfrifon 2020/21.

[Gweld Cofnod]

9.        Monitro Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai 2021.

[Gweld Cofnod]

10.      Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2020-2021 – Fersiwn Her.

[Gweld Cofnod]

11.      Adroddiad Monitro Cynllun Cyflenwi Blynyddol: Perfformiad Chwarter 4 2020/21.

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

12.      Argymhelliad Craffu Chwarter 1af Olrhain 2021/22 ac Amserlen Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor wedi'i Diweddaru 2021/22.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Cyfeirnod –   

14.      Ymestyn y Contract Rheoli Hamdden – Cabinet: 21 Mehefin, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

15.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Mehefin, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman, Ffôn: Y Barri (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau'r Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cadeirydd: Cynghorydd S.J. Griffiths;

Is-Gadeirydd: Cynghorydd N.C. Thomas;

Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Mrs. J.E. Charles, O. Griffiths, T.H. Jarvie, Mrs. R. Nugent-Finn a J.W. Thomas (ynghyd â dwy swydd wag)

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709855.